ЖИТТЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ З ГЕОГРАФІЄЮ

(до ювілею Андрія Васильовича Кузишина  –

доктора географічних наук, професора,

декана географічного факультету ТНПУ)

 

   Багатьом українським школярам добре відоме ім'я Кузишина Андрія Васильовича, автора книжок і навчальних посібників із географії для всіх паралелей учнів. Найбільша кількість цієї літератури була надрукована в тернопільському видавництві «Підручники і посібники».

   А з чого ж почався цей творчий шлях відомого нині вчителя-практика, що налічує вже понад 250 публікацій різного роду, проте пов'язаних саме з вивченням школярами географії?

   Андрій Кузишин закінчив середню школу із золотою медаллю. Особливо виділяв серед шкільних предметів саме групу гуманітарного циклу, тому і став згодом студентом географічного факультету Тернопільського державного педагогічного інституту. І цей заклад він також закінчив з відзнакою.

   Довгий час Андрій Васильович працював учителем географії, історії і правознавства по школах Калуського району (де й народився) Івано-Франківської області, набирався досвіду як методист. А потім його запросили на роботу до рідного інституту.

   З 1999 р. працює в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: спочатку на посаді старшого лаборанта (1999–2000 рр.), асистента (2000–2004 рр.) і доцента (з 2004 р.) кафедри географії України і туризму.

   У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (науковий керівник – проф., д. г. н. Заставецька О. В.).

   У 2021 – доктор географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження» (науковий консультант – професор Костянтин Мезенцев).

   За період науково-педагогічної діяльності опублікував одноосібно та в співавторстві понад 250 наукових і науково-методичних праць.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

Дисертації та автореферати

 

1. Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук : 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Кузишин Андрій Васильович ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 18 с.

 

2. Науково-географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на прикладі Тернопільської області) : дис. … канд. пед. наук : 11.00.02 – економічна і соціальна географія / Кузишин Андрій Васильович ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; науковий керівник О. В. Заставецька. – Львів, 1999. – 192 с.

   Поглиблено теоретико-методологічні засади управління обласним соціальноекономічним комплексом, вивчено особливості функціонування та територіальної організації обласного соціально-економічного комплексу з метою створення науковогеографічних основ його управління. Обгрунтовані основні напрямки здійснення управління геодемографічними процесами, працересурсним потенціалом, природокористуванням, окремими галузевими і територіальними одиницями обласного соціально-економічного комплексу з метою підвищення ефективності його функціонування у перехідний до ринкової економіки період.

 

3. Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра географічних наук : 13.00.02 / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2021. – 43 с.

 

4. Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження : дис. на здоб. наук. ступеня доктора географічних наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Кузишин Андрій Васильович – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 423 с.

   Робота присвячена вивченню процесу вимірності залежності електоральних уподобань населення через показники соціальної сфери. Ускладнення соціальної структури й урізноманітненням форм духовної та соціокультурної репрезентації формують нові спільноти, політично зацікавлені в обстоюванні власних специфічних інтересів. Таким чином, виникають нові соціально-політичні розмежування, а на їхній основі – нові політичні угрупування, які аналізуються з позиції електоральної прихильності певного простору. Територією дослідження є області Карпатсько-Подільського регіону. Досліджено поняття «електоральний ландшафт» з позиції суспільної географії, що має певну композиційну послідовність з характерною конфігурацією, яка відзначається зв’язками між компонентами, які ці елементи займають. Проаналізовано виборчу активність населення як реакцію на соціальне становище території шляхом репрезентації територіальних поляризацій електоральної прихильності. Проведено оцінку стійкості/мінливості електоральних уподобань населення макрорегіону України, визначено регіональні особливості виборів в межах областей Карпато-Подільського регіону.

 

Підручники, посібники, методичні рекомендації

 

5. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А. Кузишин, О. Заячук. –Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 47 с.

 

6. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / Андрій Кузишин, Оксана Заячук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 64 с.

 

7. Географія : комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / Андрій Кузишин, Оксана Заячук ; ред. В. Хіхловський. – [Комплексне вид.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 448 с.

 

8. Географія : міні-довідник : [для підгот. до зовнішнього незалежного оцінювання] / Андрій Кузишин, Оксана Заячук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 224 с.

 

9. Географія : посібник для слухачів фак. довузівської підготовки / О. В. Заставецька, А. В. Кузишин. – 2-ге вид., випр. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 500 с.

 

10. Економічна географія України. Регіональна частина: методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів географічного ф-ту / А. В. Кузишин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 58 с.

 

11. Історія туризму: навчальний посібник / А. В. Кузишин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 196 с.

 

12. Історія туризму : навчальний посібник / Андрій Кузишин. – Вид. 2-ге. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – 303 с.

 

13. Географія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання/ А. В. Кузишин, О. Г. Заячук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 496 с.

 

14. Міжнародний туризм / Андрій Кузишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Пробне видання. – Тернопіль : [Вектор], 2016. – 204 с. 

 

15. Міжнародний туристичний бізнес: навчальне видання. / А. В. Кузишин.– Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 146 с.

 

16. Міжнародний туризм : [навчальне видання] / Андрій Кузишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 92 с. 

 

17. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас : посібник для використання у загальноосвіт. навч. закл : 11 варіантів / А. Кузишин, О. Заячук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 48 с.

 

18. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас / Андрій Кузишин, Оксана Заячук ; ред. В. Хіхловський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 80 с.

 

19. Регіональна географія України : курс лекцій / Андрій Васильович Кузишин. – Тернопіль : [Вектор], 2012. – 340 с.

 

20. Регіональна географія України : курс лекцій. Ч. 1 / А. В. Кузишин. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 158 с.

 

21. Словник найуживаніших термінів та понять з фізичної географії / Б. І. Заставецький, А. В. Кузишин. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000. – 84 с. 

 

22. Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда, М. Гінзула, Л. Р. Грицак, Л. Б. Заставецька, О. Заставецька, І. Каплун, А. В. Кузишин [та ін.] – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с. – URL: file:///C:/Users/labrary/Downloads/TsARYK_BARNA_Monograpf.pdf

 

23. Технологія ресторанної справи : методичні рекомендації для проведення практичних занять : [для студ. спец. "Туризм"] / А. В. Кузишин. – Тернопіль : [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2014. – 56 с.

 

***

 

24. Hotel industry in Poland and Ukraine – selected aspects of functioning, management and development / B. Pabian, A.Kuzyshyn, А. Pabian, І. Poplavska, S. – Czestochowa : Publishing House of Częstochowa University of Technology, 2019. – 112 p.

 

25. Management in sustainable tourism in Poland and Ukraine : outline of the problem : monograph / B.Pabian, A.Kuzyshyn, A. Pabian, I. Poplavska, S. Zadvornyi. – Czestochowa : Publishing House of Częstochowa University of Technology, 2020. – 110 p.

 

Статті у наукових і фахових виданнях

 

26. Балто-Чорноморська доктрина Степана Рудницького через призму сучасної геополітичної ситуації в регіоні / Андрій Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства / Тернопільський відділ Українського географічного товариства : редкол.: І. М. Вітенко, Л. Б. Заставецька, Є. П. Качан [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2017. – Вип.1, № 1. – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.– Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16304/1/Kuzyshyn.pdf

 

27. Викладацько-освітня діяльність професора Ольги Заставецької/ Андрій Кузишин // Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.) / редкол.: Я. Мариняк, А. Кузишин, Т. Заставецький [та ін]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 35–38. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19689/1/6_Kuzyshyn.pdf

 

28. Вплив європейських традицій на формування партійної та електоральної культури населення Західної України (друг. пол. ХIX – поч. ХX ст.) / А. Кузишин// Україна – Європейський Союз : від партнерства до асоціації : український щорічник з Європейських iнтеграційних cтудій. – Луцьк: Терен, 2019. – Вип. 3. – С. 197–206. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13256/1/Kuzyshyn.pdf

 

29. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / Андрій Кузишин, Ярослав Мариняк, Інна Поплавська [та ін.] // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4–5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/27502/1/KUZYShYN_MARYNIaK.pdf

 

30. Географічні аспекти формування іноземних туристичних потоків України: стан і проблеми формування / А. В. Кузишин, Т. О. Черешнюк, І. В. Поплавська, С. Я. Добровольська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки.– Одеса : ОНУ, – Т. 26. Вип. 1 (38). – С. 117–134. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24080/1/Kuzyshyn_Chereshniuk_Poplavska.pdf

 

31. Геополітична візія України в поглядах Володимира Кубійовича/ Андрій Кузишин // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару, присвяченого 120-літтю від народження професора В. Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 45–48. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24093/1/Kuzyshyn_Suspilna-heohrafiia-i-kartohrafiia-book-2021.pdf

 

32. Геопросторова диференціація елементів соціальної сфери областей Карпатсько-Подільського регіону / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, В. М. Голосов [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2018. – № 1 (випуск 44). – С. 64–71. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11509/1/KUZYShYN.pdf.

 

33. Геопросторова оцінка парламентських виборів 2012 року в Тернопільській області / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2012. – Вип. 3 (33). – С. 86–91. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20382/1/Kuzyshyn.pdf.

 

34. Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону/ Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2015. – Вип. 1 (38). – С. 117–123. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6578/1/Kuzyshyn.pdf.

 

35. Геопросторовий аналіз підтримки парламентських партій за результатами виборів 2019 року (на прикладі Карпатсько-Подільських областей) / А. В. Кузишин // Регіон – 2021: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 9–11.– Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24095/1/Kuzyshyn_A_V.pdf

 

36. Гібридна війна в світлі електорально-партійних уподобань населення України: просторові риси / Андрій Васильович Кузишин // Українська географія у викликах війни : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 червня 2023 р. – Херсон : ХДУ, 2023. – С. 22–23.

 

37. Діяльність Богдана Заставецького з організації та популяризації географічної освіти: до 80-річчя з дня народження / А. Кузишин, Л. Царик, Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 4–6. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24381/1/Kuzyshyn_Tsaryk_Maryniak.pdf

 

38. Діяльність Подільського туристично-краєзнавчого товариства в першій половині ХХ століття / А.В. Кузишин// Подільські читання. Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи. – 2013. – С. 75–80. – Бібліогр. в кінці ст.

 

39. До питання удосконалення системи управління у галузі охорони довкілля / А. Кузишин // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. – 2004. – С. 156–158

 

40. Екологічні аспекти клімату Поділля для життєдіяльності людини/ Г. В. Чернюк, А. В. Кузишин // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 19–22. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23647/1/Cherniuk_Kuzyshyn.pdf.

 

41. Еколого-географічні основи управління природокористуванням / А. Кузишин // Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці (6–7 жовтня 1999 р., Тернопіль, Україна). – 1999. – С. 73–74.

 

42. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П.Царик А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Grail of science : international scientific journal : an integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity (April 29th, 2022). – 2022. – № 12/13. – P. 775–780. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28066/1/Tsaryk_Kuzyshyn_Grail.pdf

 

43. Електоральні симпатії як інструмент гібридної війни: просторовий аналіз /Андрій Кузишин // Географічна освіта і наука: виклики і поступ : Міжнародна науково-практична конференція присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті Україна (м. Львів, 18‒20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 207–211. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29566/1/Kyzushun_Geogr_osvita.pdf

 

44. Електорально-політична наслідковість фантомних кордонів / Андрій Кузишин // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2023. – С. 85–91. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29569/1/Kyzushun_konf_Stepaniv.pdf

 

45. Європейський досвід використання оборонних споруд з метою туризму та рекреації / Тарас Черешнюк, Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 114–123. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16357/1/Chereshnyuk_Kuzyshyn.pdf

 

46. З історії організації туристсько-краєзнавчої роботи в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Андрій Кузишин // Історія української географії. – 2002. – Вип. 5. – С. 42–44. – Бібліогр. в кінці ст.

 

47. З історії становлення регіональної політики в Україні / А. Кузишин // Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи. – 2000. – С. 131–134.

 

48. Зміна геопросторових електоральних уподобань населення України в світлі парламентських виборів / А. Кузишин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2002. – Вип. 1 (7). – С. 62–65. – Режим доступу: URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/197-geograf

 

49. Зміна електоральних уподобань населення Тернопільської області в світлі результатів місцевих виборів / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 2 (28). – С. 59–63. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/21577/1/Kuzyshyn.pdf

 

50. Зміни в міжнародних туристичних потоках під впливом вимушеної мілітаризації Центрально-Східної Європи / Кузишин Андрій Васильович, Поплавська Інна Володимирівна // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) – Львів : Камула, 2023. – С. 10–16. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29568/1/Kyzushun_Poplavska_Indystr_gostunnosti.pdf

 

51. Зміни електорального поля в межах України (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 38–42. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13246/1/Kuzyshyn_.pdf.

 

52. Значення категорії «територія» для політичної географії / А. В. Кузишин // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський, 2013. – С. 106–110. – Режим доступу: URL: https://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%

BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%

D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%

BD%D0%B8_2013.pdf?id=899092e2-a402-47d4-8d56-1e0c8a549663.

 

53. Значення Подільського туристичного краєзнавчого товариства для освоєння краю в міжвоєнний період / А. В. Кузишин // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. – 2012. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.

 

54. Історичні віхи кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету / О. Заставецька, Я. Мариняк, А. Кузишин // Історія української географії та картографії. – 2010. – С. 34–38. – Біблогр. в кінці ст.

 

55. Категорія "політичний ландшафт" в політико-географічних дослідженнях / А. Кузишин // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. – 2015. – С. 111–113. – Бібліогр. в кінці ст.

 

56. Кафедра географії України в Тернопільському державному педагогічному університеті / Ольга Заставецька, Ярослав Мариняк, Андрій Кузишин // Історія української географії. – 2002. – Вип. 6. – С. 43–49. – Бібліогр. в кінці ст.

 

57. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] /// Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72–77. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29119/1/Kuzyshyn_Poplavska.pdf

 

58. Компаративний аналіз президентських виборів в країнах Центральної Європи в 2019–2020 роках (Польща, Словаччина, Україна) / Андрій Кузишин // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р. / редкол.: А. В. Кузишин, Р. Кламар, Р. Плохіх [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Пряшівський університет (Словаччина), Економічний університет в Катовіце (Польща). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86–93. – Бібліогр. в кінці ст. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17257/1/Kuzushun.pdf.

 

59. Методика прогнозування в соціальній географії / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль. 2005 – № 2. – С. 44–45. – Режим доступу: URL: http://194.44.132.109/bitstream/123456789/25438/1/optimum.pdf.

 

60. Методологічні підходи щодо підготовки науково-дослідного проєкту з проблем регіонального розвитку / А. В. Кузишин // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 3–9. – Режим доступу: URL: http://194.44.132.109/bitstream/123456789/24085/1/Kuzyshyn_A.pdf.

 

61. Місце практичної підготовки в нормативно-правових документах, що регламентують діяльність закладів вищої освіти / А. В. Кузишин // Трансформація практичної підготовки в контексті сучасних законодавчих ініціатив : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару, 23–24 черв. 2018 р. / редкол.: А. Кузишин, І. Каплун, Я. Мариняк [та ін.]. – Тернопіль ; Славське : Вектор, 2018. – С. 3–4. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

62. Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету : до 25 річчя створення факультету : історико-наукометрична довідка / Любомир Царик, Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2015. – Вип. 1 (38). – С. 261–264. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6662/1/Tsaryk_Kuzyshyn.pdf.

 

63. Нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 30-ти ліття заснування) / Андрій Кузишин, Любомир Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р. / редкол.: А. В. Кузишин, Р. Кламар, Р. Плохіх [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Пряшівський університет (Словаччина), Економічний університет в Катовіце (Польща). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 8–24. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: URL: http://194.44.132.109/bitstream/123456789/17258/1/kuzyshyn.pd.f

 

64. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / Андрій Кузишин, Ірина Галицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (Вип. 46). – С. 148–153. – Режим доступу: URL: http://194.44.132.109/bitstream/123456789/14142/1/Kuzyshyn_%20Halyc%e2%80%99ka.pdf

 

65. Особливості політичної ідентичності населення України через призму результатів електоральної прихильності / Кузишин Андрій Васильович, Поплавська Інна Володимирівна // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння: колективна монографія / за заг. ред.: І. А. Семенець-Орлової, В. М. Паращенко, О. О. Паращенко.– Одеса : Олді+, 2023. – С. 18–38. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29006/1/2_Kyzushun_Poplavska.pdf.

 

66. Підходи до вивчення соціально-географічних процесів в Україні та світі / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2007. – Вип. 2. – С. 66–69. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25024/1/Kuzyshyn.pdf

 

67. Підходи до оцінки історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування Тернопільської області / Андрій Кузишин, Тарас Черешнюк // Наукові записки Національного заповідника "Замки Тернопілля". – Збараж : ВІК, 2021. – № 11. – С. 105–112. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26286/1/Kuzushin_Chereshnyk.pdf.

 

68. Підходи до періодизації соціально-географічних досліджень в Україні / Андрій Кузишин // Історія української географії та картографії. – 2007. – С. 152–154. – Бібліогр. в кінці ст.

 

69. Підходи до практичного навчання в умовах неконтактного освітнього середовища: практичний та психологічний аспект/ А. В. Кузишин // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару / Національна спілка краєзнавців України ; редкол.: А. Кузишин, І. Каплун, Я. Мариняк [та ін.]. – Тернопіль : [Вектор], 2020. – С. 3–8. – Бібліогр. в кінці ст. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23793/1/Kuzyshyn.pdf.

 

70. Політико-географічна та електоральна наслідковість фантомних кордонів: український контекст / А. В. Кузишин // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 89–98. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26309/1/Kuzyshyn.pdf.

 

71. Політична географія області / А. В. Кузишин // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 516–539. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23636/1/Kuzyshyn.pdf.

 

72. Політичний ландшафт як категорія політичної географії / А. В. Кузишин // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конф. (5–6 жовтня 2017 р.) / за заг. ред. : І. Пилипенка, Д. Мальчикової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 123–124. – Режим доступу: URL: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5823/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%

D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf?sequence=1.

 

73. Потенціал Тернопільського району для організації практик студентів географічного факультету / А. В. Кузишин // Роль і оптимізація практичної підготовки студентів географічного факультету : матеріали навчально-методичного семінару / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: О. Заставецька, І. Каплун, А. Кузишин. – Тернопіль ; Дубівці : [Вектор], 2016. – С. 4–7. – Бібліогр. в кінці ст.

 

74. Проблеми сучасної суспільної географії через призму молодіжних наукових досліджень / А. Кузишин, М. Заячук // Історія української географії. – 2004. – Вип. 9. – С. 92–93.

 

75. Проблемність оцінки рівня добробуту сільських периферійних територіальних громад: міждисциплінарний підхід / Кузишин А. В. // Подільські читання–2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2–3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53–58. – Режим доступу: URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/30977/1/13_Kyzushun.pdf.

 

76. Простір та особливості його вивчення в суспільних науках здобувачами вищої освіти / Андрій Кузишин / Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 3–5. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/31809/1/Kuzyshyn.pdf

 

77. Просторова диференціація соціальної сфери: орієнтири повоєнної відбудови України / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 57–– URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29914/1/Kuzyshyn.pdf

 

78. Ретроспективний аналіз територіальної організації місцевих виборів на прикладі Тернопільської області (2006–2020 роки) / А. Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 4 (вип. 4). – С. 26–30. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/22863/1/5_Kuzyshyn.pdf

 

79. Ретроспективно-географічний аналіз президентських виборів в Тернопільській області (1999–2014 рр.) / Андрій Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2018. – № 2 (Вип. 2). – С. 4–9. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16286/1/1_Kuzyshyn.pdf

 

80. Роль державних та наддержавних нормативно-правових документів в формуванні регіональних екологічних мереж / Андрій Кузишин // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – 2010. – С. 140–141. – Бібліогр. в кінці ст.

 

81. Роль краєзнавчого принципу в дослідженні соціально-економічних комплексів адміністративних одиниць різних рівнів / А. Кузишин, Н. Флінта, А. Кошіль // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч. 1. – С. 87–89.

 

82. Роль регіону в конкурентному ринковому середовищі / А. Кузишин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2003. – Вип. 2 (7). – С. 113–117. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/197-geograf

 

83. Рух крізь час: нариси історії географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету / Андрій Кузишин, Любомир Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 4–16. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16154/1/Kuzyshyn_Tsaryk.pdf

 

84. Світоглядна роль географічних знань в ході практичної підготовки здобувача закладу вищої освіти / Андрій Кузишин // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару / редкол.: А. Кузишин, І. Каплун, Я. Мариняк [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 3–6. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28354/1/Kuzyshyn.pdf

 

85. Соціальна роль територіальних громад для формування екотуризму / Андрій Кузишин // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 147–152. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26846/1/23_KUZ%c4%b0S%c4%b0N.pdf

 

86. Соціально-географічна характеристика рівня добробуту населення (на прикладі Тернопільської області) / Андрій Кузишин // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2008. – Вип. 2 (24). – С. 76–79. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24938/1/Kuzyshyn.pdf

 

87. Соціально-географічні підходи до вивчення стратифікації українського суспільства / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1. – С. 78– – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24890/1/Kuzyshyn.pdf

 

88. Соціально-економічна значущість сфери послуг в національному господарстві / А. В. Кузишин, І. Поплавська // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 6–7 квітня 2023 р.). – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – С. 356–359. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29567/1/Kyzushun_Poplavska_Gostunnist_konf.pdf

 

89. Соціально-географічні підходи до вивчення стратифікації українського суспільства / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2007. – Вип. 1. – С. 78– – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24890/1/Kuzyshyn.pdf

 

90. Соціально-економічні передумови характеристики виборчого процесу в областях Подільського регіону / А. Кузишин // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2005. – Вип. 3. – С. 52–55. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/197-geograf

 

91. Соціально-політичні умови формування добробуту населення Тернопільської області / А. Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 10–15. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28397/1/KUZYShYN%20A..pdf

 

92. Соціально-політичний розвиток українського суспільства через призму виборчого процесу: геопросторові аспекти / А. Кузишин // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2006. – Вип. 2. – С. 96–102. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25149/1/Kbzishin.pdf

 

93. Суспільно-географічна оцінка історико-архітектурних ресурсів оборонного спрямування (на прикладі Тернопільської області) / Андрій Кузишин, Тарас Черешнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль: Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 91–98. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16185/1/Kuzyshyn_Chereshnyuk.pdf

 

94. Суспільно-географічна роль екзит-полу в електоральній географії / А. Кузишин // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2004. – Вип. 3 (7). – С. 125–128. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26204/1/Kuzyshyn.pdf

 

95. Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2016. – Вип. 2 (41). – С. 104–110. – Бібліогр. в кінці ст. –URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7101/1/Kuzyshyn.pdf.

 

96. Суспільно-географічна характеристика просторової розосередженості територіальних громад Тернопільської області / Андрій Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 10–15. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/32180/1/2_Kyzushun.pdf

 

97. Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (випуск 47). – С. 59–66. – Бібліогр. в кінці ст. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14199/1/Kuzyshyn.pdf.

 

98. Суспільно-географічний аналіз нарізки виборчих округів та дільниць у першому турі президентських виборів 2019 року (на прикладі Західноукраїнських областей) / А. В. Кузишин, R. Klamar // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7–8 травня 2019 р. / редкол.: Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 113–117. – Бібліогр. наприкінці ст. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14658/1/Kuzyshyn_Klam%c3%a1r.pdf

 

99. Суспільно-географічний аналіз підсумків виборів до Верховної Ради України в межах Тернопільської області (2012–2019 рр.) / Андрій Кузишин // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (вип. 3). – С. 15–23. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16242/1/3_Kuzyshyn.pdf

 

100. Сучасний стан регіональної політики в Україні: теоретичний і практичний аспект / Андрій Кузишин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2000. – Вип. 1 (7). – С. 52–55. – Бібліогр. в кінці ст.

 

101. Сучасний стан сформованості туристичної інфраструктури в Західноукраїнських областях / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 2 (30). – С. 122–127. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20474/1/003Kuzishin.pdf

 

102. Сучасні детермінанти геополітичного простору України: національний та європейський аспект / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С.102 –112. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25393/1/KUZYSHYN.pdf

 

103. Сучасні риси електорального поля областей Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Переяслав, 20–21 трав. 2021 р.). – Переяслав, 2021. – С. 71– URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/24084/1/Kuzyshyn.pdf

 

104. Сучасні тенденції в'їзного іноземного туризму в Україні / Андрій Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2 (26). – С. 83–86. – Бібліогр. в кінці ст. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20965/1/002Kuzishin.pdf.

 

105. Сучасні тенденції управління комплексним розвитком господарства обласного регіону / А. Кузишин // Географія і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 1999. – Вип.2. – С. 3–8. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

106. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області / А. В. Кузишин., І. Б. Галицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2019. – Вип. 10. – С. 180–186. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13245/1/Kuzyshyn_Halytska.pdf

 

107. Територіальні відміни електоральних уподобань населення Подільских областей / А. Кузишин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2002. – Вип. 2 (7). – С. 178–181. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naykovizap/197-geograf

 

108. Тренди електоральних уподобань населення Тернопільської області/ А. В. Кузишин// Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія. Тернопіль : Тайп, 2016. – С. 486–495. – URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17628/1/16_Kuzyshyn_Ternopilshchyna_mon.pdf

 

109. Українізація української суспільної географії : до 70-річчя від дня народження професора Олега Шаблія / О. Заставецька, І. Дітчук, А. Кузишин // Історія української географії. – 2005. – Вип. 12. – С. 8–11.

 

110. Умови розвитку релігійного туризму в Придністерських територіях Тернопільської та Хмельницької областе / А. В. Кузишин, Н. І. Флінта // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2009 р.) – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – С. 158–160. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

***

 

111. Analysis of Territorial Differences of  the Social Sphere  elements in the Areas of the Carpathian-Podillia Region. /A.  Kuzyshyn, I. Poplavska // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro, 2018. – 27 (2). – P. 285–293.  – URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/519/470

 

112. Change of the Electoral Sympathies of the Voters in the Western Ukrainian Region According to the Parliamentary Elections Results in 2019 B. Buyak, A. Kuzyshyn // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B. – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2021. – Vol. 76. – P. 145–162. 

 

113. Departure from the traditional electoral population sympathies of Western Ukraine region: spatial analysis of the elections to the Verhovna Rada. / A. Kuzyshyn // Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. – Ročník 24, Číslo 2. – S. 263–278. – URL: https://www.researchgate.net/publication/353694559_Departure_From_the_Traditional_Electoral_

Population_Sympathies_of_the_Western_Ukrainian_Region_Spatial_Analysis_of_the_Elections_

To_the_Verkhovna_Rada_of_2019

 

114. Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region (Ukraine) / А. Kuzyshyn, A. Kuczabski, I. Poplavska, S. Zadvornyi // Czasopismo Geograficzne, 2022. – 93 (3) – P. 473–493. – URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/21823

 

115. Selected Aspects of Ecological Dimensions of Ecotourism Development in the Networks of National Natural and Regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A. Kuzyshyn, P. Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. 

 

116. Spatial diversification of the social sphere development in the Carpathian-Podillia region (Ukraine) / A. Kuzyshyn // Folia Geographica, 2019 – Volume 61, No. 2. – P. 144–162. 

 

117. The Analysis of the Regional Dimension of Human Development in Ukraine / A. Kuzyshyn, I. Poplavska // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, – Vol 31. – Kraków, 2017. – Р. 111–119. 

 

Список підготувала І. В. Беновська

березень 2024 р., 117 джерел

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]