Конспект уроку на тему "Загальна характеристика промисловості України. Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України та аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета: навчальна: сформувати поняття «промисловість», «міжгалузевий комплекс», «функціональна структура господарства»; сформувати уявлення про галузеву та територіальну структури промисловості; розвивальна: розвивати уміння та навички користуватися різними джерелами інформації, працювати в групі; виховна: виховувати в учнів активну життєву позицію, позитивне ставлення до історії народу.

Обладнання: підручник, карта «Господарство України», атласи, статистичні матеріали, презентація, доповіді учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (інтегрований урок географії з історією).

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Знайди пару»

Мета: відтворення знань, умінь, життєво­го досвіду, необхідного для опанування нового матеріалу.

Форма роботи: групова.

Час: 3 хв.

Обладнання: лист-завдання.

Інструкція. Клас ділиться на шість команд. Кожна команда отримує лист-завдання, за яким треба визначити критерій групування та здійснити саме групування.

Кам'яне вугілля

Цеглина

Шапка

Електрична енергія

Сіль калійна

Консерви рибні

качка

хліб

вівця

пральна машина

скло

гвіздок

нафта

залізобетонна плита

сукня

металева труба

фосфатні добрива

м'ясо копчене

кріль

сік

курка

вітер

керамічна плитка

мідний провід

торф

дерев'яна балка

черевики

мобільний телефон

каустична сода

кетчуп

кінь

крупа вівсяна

бджола

буре вугілля

руберойд

легковий автомобіль

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Дешифрувальник»

Мета: підготовка до свідомого сприйняття нового матеріалу.

Форма роботи: індивідуальна.

Час: 3 хв.

Обладнання: шифр на дошці.

Інструкція. На дошці зашифроване слово, яке є частиною теми нашого уроку, поставте літери послідовно й одержите слово-відповідь.

с

в

п

и

р

і

м

т

о

ь

л

6

9

1

5

2

10

4

12

3

13

7

11

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Відповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Тема нашого уроку «Загальна характеристика промисловості України».

Основними завданнями, які ми маємо виконати на уроці, є:

1.     ознайомитись з основними поняттями теми;

2.     сформувати уявлення про галузеву та територіальну структури господарства;

3.     ознайомитись з історією формування галузі;

4.     здобути практичні навички в складанні схем та аналізі статистичного матеріалу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Мета: опанування учнями нових знань і способів дії через активізацію розумової діяльності.

Час: 20 хв.

Обладнання: схеми «Способи класифікації промисловості», доповіді, картки із запитаннями, таблиця «Галузі промисловості», атласи.

Поняття «промисловість» та її функції

Пояснення учителя географії, складання конспекту учнями в зошиті, показ презентації

Промисловість — це сукупність галузей, підприємств, зайнятих виробництвом знарядь праці предметів праці, предметів споживання.

Типи класифікацій промисловості за різними показниками:

Схема 1. Класифікація промисловості щодо сировини і палива

Схема 2. Класифікація промисловості за роллю науки у виробничому процесі

Схема 3. Класифікація промисловості за призначенням виробленої продукції

Промисловість виконує такі функції:

1.     видобуток мінеральної сировини і палива;

2.     виробництво енергоресурсів і електроенергії;

3.     експлуатація природних ресурсів рослинного і тваринного походження;

4.     обробка і переробка промислової та сільськогосподарської сировини.

Історія розвитку промисловості на території України

Доповіді учнів

Більшість регіонів України можна віднести до старопромислових. Товарне промислове виробництво стало органічним продовженням господарського освоєння території в добу Середньовіччя, на початку нового часу.

Друга половина XVIII століття в Україні характеризується становленням ринкового капіталістичного господарства. З орієнтацією на місцеву сировину тут виникають мануфактурні підприємства: полотняні, суконні, шкіряні, миловарні, склоробні та інші. У першій половині XIX ст. в Україні починається розвиток промислового видобутку вугілля, нафти та солі, будують перші підприємства чорної металургії і металообробки, виникає порцеляно-фаянсова та цукрова промисловість тощо.

Соціально-політичні зміни, що відбулися в Російській імперії після реформ 1861 року, дали потужний поштовх розвиткові промисловості. Саме в цей період в Україні починається так звана «перша промислова революція». У період 1861-1917 рр. загальна кількість підприємств у межах України зростає більш як удвічі, а виробництво продукції — у шість разів. Значних масштабів набуває промислове освоєння запасів вугілля та кам'яної солі на Донбасі, залізної руди у Криворіжжі, марганцю в Нікополі, нафти в Передкарпатті; стає до ладу низка цукрових заводів, починає розвиватися машинобудування, хімічна промисловість. Саме тоді і починається індустріалізація країни в класичному розумінні цього поняття, тобто процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях економіки.

На початку XX ст. століття в Україні налічувалося вже близько 5,3 тис. підприємств, де працювало 207 тис. робітників. На фоні високих темпів зростання і концентрації виробництва саме тоді починається деформація структури промисловості України. Так, на гірничу промисловість припадало понад 60 % виробництва всієї валової продукції промисловості, тоді як частка машинобудування та металообробки становила близько 10%. Вкрай нерівномірним було розміщення основних промислових підприємств територією України. Вони концентрувалися переважно в межах двох промислових районів — Донбасу та Придніпров'я і декількох великих промислових центрів — Харкова, Києва, Одеси, Миколаєва, Львова.

Наступний етап розвитку промисловості України характеризується складними, неоднозначними процесами, зумовлені становленням централізованої планової економіки. Саме в цей період проходила відбудова зруйнованого війною господарства країни, його модернізація та стрімке нарощування обсягів промислового виробництва. Плани розвитку промисловості СРСР у роки перших п'ятирічок виходили із необхідності по­стійного нарощування військової могутності країни і передбачали невиправдано високі темпи зростання важкої індустріалізації. Період індустріалізації 30-х років XX століття в Україні відзначався будівництвом значної кількості нових підприємств, розширенням потужностей на вже наявних. Усі ці перетворення в промисловості відбуваються із упровадженням технологічних інновацій початку другої промислової революції.

1940 р. виробництво промислової продукції в Україні перевищило рівень 1913 р. майже у 7,3 рази. Концентрація фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для такого стрімкого росту промислового виробництва та його модернізації, забезпечувалася жорсткою експлуатацією сільського населення країни. Незважаючи на вищі темпи зростання машинобудування, електроенергетики та деяких інших галузей, структура промислового виробництва залишилася деформованою. Особливо відставали в розвитку галузі виробництва предметів споживання, хімічна та електротехнічна промисловість, приладобудування, транспортне машинобудування. Майже не розвивалися галузі інноваційного комплексу. Усе це ускладнювало комплексне використання сировини, обумовлювало виникнення нераціональних економічних та технологічних зв'язків між підприємствами України. Саме тоді остаточно закріпилася міжреспубліканська спеціалізація України як постачальника сільськогосподарських машин, мінеральних добрив, цукру, олії, тваринницької продукції тощо. Зростання виробничих потужностей у сформованих раніше галузях і поява нових виробництв призвели до певних змін у територіальній структурі промисловості.

У другій половині 60-х рр. Україна вступає в стадію високоіндустріального розвитку. Пріоритетного значення в цей період набувають такі галузі, як автомобіле- та авіабудування, верстатобудування, електротехніка, приладобудування, хімія органічного синтезу тощо.

Однак у другій половині 70-х та у 80-ті роки не було здійснено переходу промисловості на якісно новий рівень розвитку, що забезпечував би становлення у країні постіндустріального суспільства. Саме такий перехід відбувся в розвинених західних країнах, починаючи із 70-х років. Планований і прогнозований характер радянської економіки все-таки не зміг запобігти кризі, яка відчутно проявилася в другій половині 70-х — на початку 80-х років. Саме цей період характеризується різким спадом середньорічних темпів зростання промислового виробництва. 1990 р. зростання промислового виробництва припинилось, а в наступні роки відбувся його різкий спад. Лише 1995 р. темпи падіння почали уповільнюватись, а 1999 р. намітилося певне зростання виробництва, яке 2000 р. вже становило 12,9%. Однак це було зумовлено не стільки інституційними змінами в економіці, розвитком ринкової інфраструктури чи підвищенням ефективності функціонування виробництва, скільки сприятливою кон'юнктурою для продукції базових галузей промисловості України на міжнародному ринку.

Робота в групах

1. Якими були особливості розвитку промисловості в другій половині XIX століття? Чому в радянський період питома вага важкої промисловості постійно була вищою?

2. Які галузі важкої промисловості в радянський період розвивалися швидкими темами?

3. Яку роль виконує промисловість у сучасній Україні?

4. Частка яких галузей промисловості зросла в Україні на сучасному етапі?

Галузева та територіальна структури промисловості

Прийом «Географічна лабораторія»

Учитель географії. На початку уроку ви виконували завдання. Ваші зусилля не увінчалися успіхом. Зараз я пропоную повернутися до завдання, що було на початку уроку. Як підказку вам надано таблицю.

Назва продукції

Галузь промисловості

 

Паливна

 

Електроенергетика

 

Чорна та кольорова металургія

 

Машинобудування та металообробка

 

Хімічна і нафтохімічна промисловість

 

Лісова і деревообробна промисловість

 

Будівельних матеріалів

 

Легка

 

Харчова промисловість

 

Сільське господарство

Прийом «Дерево рішень»

Після виконання завдання проводять аналіз карти «Промисловість» в атласі з метою з'ясування особливостей галузевої та територіальної структур промисловості України.

Завдання

1.     Ознайомтесь із сучасною галузевою структурою господарства. Проаналізуйте графік «Зміни структури промислового виробництва України», зробіть висновки про зміни в галузевій структурі промисловості.

2.     Розгляньте карту «Промисловість» та розкажіть про територіальну структуру промисловості України.

3.     Поясніть причини формування територі­альної структури України.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Номенклатурний диктант», «Слово — речення — запитання — відповідь»

Мета: первинна перевірка рівня засвоєння і розуміння матеріалу, формування практичних навичок роботи зі статистичним матеріалом. Форма роботи: індивідуальна.

Час: 5 хв.

Виконання практичної роботи № 5

Тема. Складання схеми галузевої структури промисловості України та аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років.

Мета роботи: скласти уявлення про галузеву структуру промисловості України та сучасний стан цієї галузі й окремих її складових. Обладнання: підручники, атласи, таблиці.

Час: 10 хв.

Хід роботи

Завдання 1. Визначте назви галузей промисловості України за їхніми описами. Впишіть їх до заготовки схеми галузевої структури промисловості України.

1. Я добуваю копалини із надр,

Але для схеми господарства

Потрібно сестроньку мою назвать.

Вона вам нафти накачає,

Вугілля викопає враз,

Усіх на світі зігріває

Блакитний постачає газ.

(Паливна промисловість)

2. Я дружу з водою, вітром,

Хочеш, прилад вам увімкну,

Я дарую людям світло,

У дротах весь час живу.

(Електроенергетика)

3. Без мене .немає машин і деталей,

Я експорт країни,

Чавун і прокат із легованих сталей,

І труби, і рельси, і швелер, і кут.

Як галузь цю звуть?

(Чорна металургія)

4. Медикаменти і парфуми,

Також ПВХ і гума.

А ще добрива, хлор, сірка,

Всьому початок у пробірках.

(Хімічна промисловість)

5. Я флагман економіки,

Я лідер-виробник.

І маю безліч галузей,

Машин я виробник.

(Машинобудування та металообробка)

6. Я виробляю і будую,

А як криза, я бідую

І роботи вже нема,

І стою собі дарма.

(Будівельних матеріалів)

7. Переробляю і виробляю,

Всіх я годую,

В світ експортую

Багато смачного і корисного.

(Харчова промисловість)

8. Я пошию черевички,

Мамі светрика зв'яжу,

Сукню квітами барвисту

У кравця я розкрою.

(Легка промисловість)

9. Я на полі хазяйную,

В отарі я ґаздую,

Хліб смачнючий вирощу

І сім'ю всю пригощу.

(Сільське господарство)

Завдання 2. Використовуючи дані таблиці «Частка окремих галузей промисловості у загальному промисловому виробництві України за 2000-2010 роки», проведіть порівняльний аналіз галузевої структури промисловості України та зробіть висновки.

Частка окремих галузей промисловості в загальному промисловому виробництві України за 2000-2010 роки.

Галузь

Роки

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Електроенергетика

16,0

19,0

19,8

18,2

11,5

12,6

Паливна промисловість

9,0

10,0

9,8

9,7

8,9

10,6

Чорна металургія

25,0

22,0

23,0

26,3

27,0

29,0

Машинобудування і металообробка

11,0

10,0

10,5

10,0

11,0

11,5

Хімічна і нафтохімічна промисловість

5,0

5,5

5,7

6,0

6,0

6,2

Лісова і деревообробна промисловість

2,0

3,0

3,5

3,3

3,5

2,6

Промисловість будівельних матеріалів

3,8

2,8

2,5

2,8

2,6

2,7

Легка промисловість

4,0

3,0

2,5

2,0

0,9

0,6

Харчова промисловість

15,0

17,0

15,0

13,0

14,0

16,6

Інші галузі

9,2

7,7

7,7

8,7

5,6

7,6

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «Естафета»

Мета: встановлення відповідності між поставленими завданнями уроку та результатами, внесення коректив; аналіз навчальної діяльності.

Форма роботи: групова.

Час: 2 хв.

Обладнання: фізична карта України.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Час: 2 хв.

1.     Опрацювати параграф у підручнику, конспект.

2.     Письмово дати відповідь на запитання:

1. Схарактеризуйте значення промисловості в господарстві країни.

2. Які напрямки в створенні нових поколінь техніки й технологій є найперспективнішими для України?

Географія «Основа». – 2014. - № 13-14.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -