Конспект уроку на тему: "Зовнішні сили землі"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Тип уроку: комбінований

Форма проведення уроку: заочна експедиція

Обладнання: атласи, підручники, фізична карта пів­куль, роздаткові картки, аркуші паперу, таблиці, схеми.

Мета уроку:

 • поглибити знання про літосферу завдяки вивченню процесів зовнішніх сил Землі;
 • формувати вміння встановлювати взаємозв'язки між дією зовнішніх сил та формами рельєфу;
 • розвивати вміння учнів працювати з текстом підруч­ника, атласами, схемами;
 • виховувати навички колективного спілкування, вза­ємодопомоги.

Хід уроку

І. Організаційний момент

 • Привітання
 • Перевірка готовності до уроку
 • Інструктаж проведення уроку

Учитель. Найперше, що ми зробимо — об'єднаємося у три експедиційні групи. У кожній групі виберемо наукового керівника, який вестиме журнал наукових досягнень, а також фіксуватиме досягнення кожного члена експедиції. Досягнен­ня — 3 бали за повну, правильну відповідь (жур­нал — це аркуш зі списком групи, де записано кож­ний етап роботи). Кожен член експедиції працює і заробляє бали собі і разом для своєї групи. Науковий керівник слідкує за роботою кожного члена групи, може розподіляти роботу у групі, але обов'язково бере активну участь у роботі експедиції.

По завершенні наукових досліджень ми визна­чимо групу-переможця, а також дослідників, які досягли найкращих результатів.

Отже, експедиційні групи є, керівники також присутні. Тепер збираємо необхідний багаж.

Кожне нове наукове відкриття тісно пов'язане з вже вивченими процесами. А отже, щоб ви­вчити зовнішні сили, ми згадаємо вже вивчені внутрішні.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Інтелектуальна розминка

 • Під впливом яких причин виникають такі яви­ща, як рухи літосфери, магматизм?
 • Що називають літосферними плитами?
 • Які рухи літосфери називають складко-утворювальними?
 • Які ще рухи літосфери вам відомі?
 • Що називається землетрусом?
 • Як проявляються явища землетрусу в океані?
 • Що називають магматизмом?
 • Чому в гарячих джерелах і гейзерах вода га­ряча?

 «Географічний крос»

       Завдання для І експедиційної групи

Необхідно доповнити незавершені фрази, за­пропоновані вчителем, відомостями, яких не ви­стачає (усно).

 • Висока температура та величезний тиск у маг­мі спричинюють такі явища, як...

                                                                                (рух літос­фери, магматизм)

 • Літосферні плити можуть здійснювати рухи...

                                                                               (вертикальні, горизонтальні)

 • Раптові, розриви та зміщення пластів у гли­бинах земної кори призводять до...

                                                                                                         (земле­трусів).

 • Вогнищем землетрусу є ...

                                                                                                             (гіпоцентр)

 • Лава — це магма, яка...

(вилилася на поверхню)

 

«Вірю – не вірю»

Завдання для II експедиційної групи (усне)

 • Чи вірите ви в те, що під час горизонтальних рухів літосфери утворюються гори?

                                                                                                                           (Так)

 • Чи вірите ви в те, що місце на поверхні землі над осередком землетрусу називають гіпоцен­тром?

                                                                                                                             (Ні)

 • Чи вірите ви у те, що цунамі можуть досягати у висоту до 60 метрів?                    

                                                                                                                           (Так)

 • Чи вірите ви в те, що канал у вулкані, яким рухається магма, називається кратером?

                                                                                                                           (Так)

 • Чи вірите ви в те, що біля вулканів вода фон­танує кип'ятком?

                                                                                                                           (Так)

«Лови помилку»

      Завдання для III експедиційної групи (усно)

 • Під час горизонтальних рухів літосфери від­бувається повільне опускання або піднімання окремих її частин.
 • Магматизм — це процес руху магми сейсміч­ними хвилями.
 • Діючими називаються вулкани, про діяльність яких не збереглося ніяких відомостей.
 • У гейзерах вода спокійно витікає з тріщин у земній корі.
 • Сейсмографи -— це прилади, за допомогою яких можна заздалегідь, за місяць-два, передбачити початок землетрусу.

 

«Географічна мозаїка»

     Завдання кожній групі окремо: з набору термі­нів визначити, який процес мають на увазі.

І-група

 • Плити, складко-утворювальні, літосфера, рух 1-6 см на рік, вертикальні, гори, горизонталь­ні.

                                                                                                      (Рухи літосфери)

ІІ-група

 • Сейсмічні, епіцентр, гіпоцентр, 1—12 балів, вогнище, цунамі, сейсмографи.                                                                              

                                                                                                               (Землетрус)

ІІІ-група

 • Магма, лава, конус, кратер, жерло, згаслі, гей­зери.

                                                                                                                     (Вулкан)

 «Чомучка»

Групи за 1-2 хв готують суперникам 3-4 запи­тання, що починаються зі слова «Чому».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

«Відкладена відгадка»

Учитель. Усім вам відомий процес ліплен­ня фігурок з пластиліну, глини. Людина, яка це робить, — скульптор. Як працює скульптор? Він завжди ліпить двома руками. Природа Землі — також скульптор, вона невтомно «ліпить» і ство­рює образ поверхні нашої планети. Робота однієї «руки» — внутрішні сили Землі, які створюють гори, рівнини. А що ж робить «друга рука» приро­ди? Чому поверхня Землі така різноманітна? Як- от: кам'яний гриб, величезна застигла жаба, ще більша черепаха. В інших місцях немов виточені на замовлення кулі і кам'яні мости, споруджені невідомими будівельниками.

Хто ж вони, ці умілі майстри? Саме це з'ясуємо ми сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

«Творча лабораторія»

Кожна експедиційна група вирушає зі своїм за­вданням у наукову експедицію для вивчення особ­ливостей природної таємниці.

Завдання для груп

І група — вивітрювання;

ІІ група — робота текучих вод;

ІІІ група — робота вітру.

Потрібно охарактеризувати процес, детально розповісти про причини виникнення і результа­ти роботи зовнішніх сил. Активними повинні бути всі учасники експедиції. Інші дослідники повинні бути уважними під час звітів груп про досягнення.

Під час підготовки і виступу кожної групи вчи­тель звертає увагу учнів на схематичне зображен­ня процесів, пояснює їх.

І – група

Географія. Схема вивітрювання.

ІІ – група

Схематичне зображення процесів роботи текучих вод

1-й кут. Схарактеризуйте ГП Австралії.

2-й кут. Складіть звіт про відкриття і дослі­дження материка.

3-й кут. Визначте особливості геологічної бу­дови материка та розміщення корисних ко­палин.

4-й кут. Доведіть, що материк Австралія — найнижчий материк.

Учні вільно обирають «Кут» та способи роботи. Під час звіту груп усі учні підписують та на­носять на контурні карти географічну номенк­латуру.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Міні практикум»

Завдання. Порівняйте ГП Австралії та Африки за планом:

•   розташування материків відносно екватора, тропіків, нульового меридіана;

•    крайні точки материків, їхні координати, про­тяжність материків у кілометрах та градусах з півночі на південь, з заходу на схід;

•   у яких кліматичних поясах розташовані мате­рики;

•   розташування материків відносно інших мате­риків.

VІ. Підсумок уроку

Прийом «Мікрофон»

Що на уроці здалося найцікавішим?

VІІ.  Домашнє завдання

 • Опрацювати параграф підручника
 • Підготувати кросворди, ребуси з географічною номенклатурою Австралії

Букреєва Т.О. Ярмолинецька ЗШ №2, Хмельницька обл.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -