Конспект уроку на тему "Хімічні властивості кислот"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Мета: закріпити знання про хімічні властивості кислот у процесі виконання тренувальних вправ і експериментальних задач.

Тип уроку: семінарське заняття.

ХІД УРОКУ

І. Коригувальна частина

Усна перевірка знань (10 хв)

Учні працюють у групах. Запитання надруковані й роздані групам.

Опитування проводить консультант з питань коригувальної частини уроку (не виключається можливість консультантам самостійно ставити запитання з теми).

Під час усного опитування консультант оцінює відповіді й записує оцінки в облікову картку консультанта.

№ з/п

Зміст запитань і завдань

Прізвища членів групи

 

 

 

 

 

Загальна сума балів

 

 

 

Оцінка

 

 

 

Крім відповідей на усні запитання, консультант вносить до картки оцінки за виконання письмових і експериментальних завдань.

Запитання коригувальної частини

1. Дати визначення кислот. Навести приклади.

2. Як класифікують кислоти? Навести приклади.

3. Назвіть хімічні властивості кислот.

4. У чому полягає особливість взаємодії кислот з металами?

5. Які реакції відносять до реакцій обміну? Наведіть приклади.

І І . Навчальна частина (20 хв)

У процесі роботи консультант спостерігає, як члени його групи виконують письмові й експериментальні завдання й оцінює їх роботу.

Після завершення навчальної частини консультанти здають вчителеві облікові картки, в яких, крім балів чи оцінок за кожне із завдань, виставлена підсумкова оцінка кожному члену групи за результатами групової роботи на занятті.

Завдання навчальної частини

Кожна група одержує надруковані завдання і набір реактивів.

1. Напишіть формули кислот, що відповідають таким оксидам:

CO2, P2O5, NO2, SiO2, SO3, SO2.

2. З якими з перелічених речовин буде реагувати хлоридна кислота: срібло, ферум (ІІІ) оксид, кальцій карбонат, кальцій, барій оксид? Напишіть рівняння можливих реакцій, укажіть типи реакцій.

3. Як з купрум (ІІ) оксиду одержати купрум(ІІ) хлорид? Провести дослід. Записати рівняння реакції.

ІІІ. Контрольна частина (15 хв)

Учні отримують індивідуальні завдання (картки) і самостійно працюють над їх виконанням.

Варіант І (для консультантів)

Маємо речовини: алюміній оксид, алюміній, сірку, мідь, магній, ферум(ІІ) оксид, сульфур(VI) оксид. Які з цих речовин будуть реагувати із сульфатною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть утворені солі.

Варіант ІІ (для учнів, чиї результати групової діяльності консультант оцінив на «відмінно» та «добре»)

Маємо речовини: хром (ІІІ) оксид, барій оксид, вуглець, цинк, фосфор (V) оксид, ферум (ІІІ) оксид, ртуть. Які з них будуть реагувати з хлоридною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій. Назвіть утворені солі.

Варіант ІІІ (для учнів, чиї результати групової діяльності консультант оцінив на «відмінно» та «добре»)

Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі:

а) цинк оксид + нітратна кислота →

б) алюміній + сульфатна кислота →

в) карбон (ІV) оксид + ортофосфатна кислота →

г) срібло + хлоридна кислота →

д) аргентум оксид + хлоридна кислота →

е) кальцій + ортофосфатна кислота →

Варіант ІV (для учнів, чиї результати групової діяльності консультанти оцінили на «задовільно»)

Напишіть рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі:

Ag+HCl →

Fe2O3 +HCl →

CaCO3 +HCl →

BaO+HCl →

Ca+HCl →

CuO+HCl →

Хлоридна кислота

Цілі: ознайомити учнів з властивостями хлоридної кислоти та хлороводню, з якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі; розвивати навички проведення хімічного експерименту, складання хімічних рівнянь, уміння робити висновки за результатами хімічних дослідів; з’ясувати застосування хлоридної кислоти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів

Клас ділиться на дві команди. Між ними розпочинається змагання.

Конкурс 1 «Естафета»

Від кожної команди виділяється по три учасники, які довільно витягують завдання в конвертах.

Завдання

Напишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості кислот:

Команда І — сульфатної.

Команда ІІ — ортофосфатної.

Завдання виконується на час — хто швидше. Кожне рівняння реакції записують учасники по черзі. Перемагає команда, яка найшвидше виконала завдання. Враховується грамотність запису.

Конкурс 2 «Експеримент»

Від кожної команди виділяється по два учасники. Завдання в конвертах першим тягне представник команди переможниці першого конкурсу.

Завдання

Команда І. Виконайте два досліди, що підтверджують хімічні властивості сульфатної кислоти.

Команда ІІ. Доведіть експериментально (двома способами), що кальцій оксид — основний оксид.

Реактиви для дослідів знаходяться на демонстраційному столі в одному лотку.

Оцінюється:

1) правильність вибору реактивів;

2) правильність вибору хімічних взаємодій;

3) правильність написання рівнянь хімічних реакцій;

4) швидкість;

5) акуратність;

6) дотримання правил проведення хімічного експерименту.

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

• Що таке властивості речовин? (Це ознаки, за якими різні речовини подібні між собою або відрізняються одна від одної)

На попередньому уроці ви вивчили загальні властивості кислот.

• Чи будуть вони характерними для хлоридної кислоти?

• Чи мають окремі кислоти, у тому числі й хлоридна, якісь свої специфічні властивості, що відрізняють її від інших кислот?

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема. Хлоридна кислота

Мета: вивчити характерні та специфічні властивості хлоридної кислоти, з’ясувати її застосування.

Завдання:

1. Вивчити характерні властивості:

а) дію на індикатори;

б) взаємодію з металами;

в) взаємодію з основними оксидами.

2. Провести лабораторне дослідження взаємодії хлоридної кислоти з металами.

3. Вивчити специфічну властивість.

4. Познайомитись із застосуванням хлоридної кислоти.

IV. Сприйняття нового навчального матеріалу учнями

Учитель. Спрогнозуйте, будь ласка, властивості хлоридної кислоти.

Учні відзначають:

• дія на індикатори;

• взаємодія з металами;

• взаємодія з основними оксидами.

Демонстрація 1. Дія хлоридної кислоти на індикатори

Лабораторна робота «Взаємодія хлоридної кислоти з металами»

У висновку вказати, що спостерігається і чому Записати відповідні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрація 2

Крім загальних хімічних властивостей, окремі кислоти мають ще свої специфічні властивості.

Демонстрація 3. Якісна реакція на хлоридну кислоту

Висновок учителя. Таким чином, усі кислоти мають спільні властивості.

Чому?

Загальні властивості їх значною мiрою обумовлені спільністю їх складу (атоми Гідрогену).

Але кожна кислота — це індивідуальна речовина, яка проявляє індивідуальні властивості.

Є такі світоглядні поняття — одиничне, особливе і загальне. Як же можна цими поняттями описати кислоти?

Індивідуальна кислота Клас кислоти Складні речовини

Так установлюються певні взаємозв’язки речовин, їхня підпорядкованість.

Самостійна робота учнів з підручником «Застосування хлоридної кислоти»

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

1. Які загальні властивості проявляє хлоридна кислота?

2. З допомогою якого реактиву можливо визначити наявність хлоридної кислоти?

3. Який об’єм хлороводню можна отримати внаслідок взаємодії 2 моль натрій хлориду із сульфатною кислотою в процесі сильного нагрівання?

VI. Домашнє завдання

Вивчити § 29 (Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.) у підручнику, виконати завдання 4 і 6а (с. 116)

 

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -