Конспект уроку на тему "Хімічні властивості води: взаємодія з металами, оксидами металів і неметалів, розкладання води"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Шолік Л. І., учитель хімії ЗОШ № 1, м. Сміла, Черкаська обл.

Цілі: перевірити рівень засвоєння учнями відомостей про оксиди, воду; формувати вміння складати формули оксидів та називати оксиди за сучасною номенклатурою; розглянути хімічні властивості води та класифікацію оксидів за хімічними властивостями; розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, працювати над завданням за стислий проміжок часу; формувати навички осмисленого читання.

Тип уроку: комбінований.

Характеристика навчальної діяльності: учні працюють у малих гетерогенних групах.

Форми і методи: рольова гра, взаємоконсультація і взаємоперевірка учнів, розповідь учителя, демонстрація, робота з опорними конспектами, самостійна робота з текстом підручника.

Демонстрація 13. Взаємодія деяких кислотних і основних оксидів з водою.

Обладнання та реактиви: лабораторний штатив, пробірки, вода, магній оксид, натрій, фенолфталеїн Урок складається з двох частин:

1. Актуалізація опорних знань

Учні працюють у групах. Один учасник групи виконує роль учителя.

2. Викладення і закріплення нового матеріалу

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Оголошення теми і мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Учні об’єднуються в групи гетерогенного складу по чотири-п’ять чоловік. Роль учителя в кожній групі виконуватиме той учень, який найактивніше бере участь у «Мозковому штурмі».

1. «Мозковий штурм»

1) Що таке оксиди?

2) В якому агрегатному стані вони можуть перебувати? Від чого це залежить?

3) Як називається вода за систематичною номенклатурою?

4) Який оксид найпоширеніший у природі?

5) Які оксиди поширені в природі?

6) Перелічити фізичні властивості води.

7) В яких агрегатних станах вода зустрічається в природі?

8) За якої температури густина води найбільша?

9) Яке значення цієї аномалії в природі?

10) Що є рушійною силою кругообігу води в природі? Чому? (Сонце)

2. Пояснення характеру подальшої роботи

Учитель. Отже, «вчителями» будуть… (називає прізвища).

Шановні колеги, занесіть у протоколи прізвища учнів вашої групи (під № 1 — «учитель»).

Завдання «вчителя»: оцінювати знання членів групи, заносити одержані ними бали в оціночний протокол, розподіляти і контролювати роботу над завданнями. Кожна група одержує пакет завдань. Серед них є обов’язкові й додаткові. Виконання кожного завдання дасть вам певну кількість балів, які заносяться в протокол. На виконання всієї роботи вам відводиться 10 хвилин!

3. Завдання групам

План завдання

1) Занести бали, набрані в «Мозковому штурмі», до протоколу оцінювання. (Максимальна оцінка — 1 бал)

2) Виконати завдання № 1 (дати назви оксидам) (див. додаток). (Максимальна оцінка — 3 бали)

3) Виконати завдання № 2 (вивести формули оксидів за валентністю). (Максимальна оцінка — 3 бали)

4) Виконати завдання № 3 (додаткове) (скласти формули оксидів). (Максимальна оцінка — 3 бали)

5) Виконати завдання № 4 (додаткове) («Третій зайвий»). (Максимальна оцінка — 2 бали)

6) Оформити і здати протокол оцінювання.

4. Підбиття підсумків

III. Вивчення нового матеріалу

Кожна група опрацьовує одну з властивостей води (за планом). Потім учні розповідають прочитане, записують хімічні рівняння на дошці й у зошитах, а вчитель демонструє деякі властивості (демонстрація 13).

План

1. Взаємодія з активними металами.

2. Взаємодія з оксидами активних металів.

3. Взаємодія з оксидами неметалів.

4. Термічний розклад води.

Рекомендована література для опрацювання матеріалу:

1. Підручник Н. М. Буринської.

2. Гранкіна Т. М. Зошит-конспект.

Демонстрація «Взаємодія води з натрієм, з магній оксидом»

Записи в зошиті:

1. Хімічні рівняння, що відображають властивості води.

2. Оксиди, яким відповідають основи, називаються основними.

3. Оксиди, яким відповідають кислоти, називаються кислотними.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

№ 2, с. 87 підручника.

V. Домашнє завдання

§ 31, № 3–4, с. 87.

Протокол оцінювання групи

Склад групи

Мозковий штурм

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Оцінка

К-ть відпов.

Бали

К-ть відпов.

Бали

К-ть відпов.

Бали

К-ть відпов.

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Завдання групам

Завдання № 1

(Виконується кожним учнем індивідуально.)

Дати назву оксидам:

Na2O, BaO, CaO, SO2, Al2O3, Mn2O7, SO, K2O, SO3, N2O5, N2O3, N2O.

Оцінювання: одна назва — 0,4 бала.

Максимальна оцінка: 3 бали.

Завдання № 2

(Виконується кожним учнем індивідуально.)

Вивести за валентністю формули оксидів:

Оцінювання: 1 формула — 0,3 бала.

Максимальна оцінка: 3 бали.

Завдання № 3 (додаткове)

Скласти формули оксидів:

а) оксид Фосфору (ІІІ);

б) оксид Калію;

в) оксид Цинку (ІІ);

г) оксид Силіцію;

д) оксид Сульфуру (VI)

е) оксид Хлору (VII)

Оцінювання: одна формула — 0,5 бала.

Максимальна оцінка: 3 бали.

Завдання № 4 (додаткове) «Третій зайвий»

(Групова робота)

Завдання виконується по горизонталі, вертикалі й діагоналі (усього — 8 завдань)

ВаО

СаО

Al2O3

K2S

Na2О

SO3

CuO

Fe(OH)3

N2О3

Оцінювання: одна зайва формула 0,25 бала.

Максимальна оцінка: 2 бали.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -