Конспект уроку на тему "Взаємозв’язок між органічними речовинами, їх розмаїтість"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Калакайло Я. К., учитель ЗОШ № 102, м. Чернівці

Цілі уроку: систематизувати, узагальнити, закріпити знання про органічні речовини, їх класифікацію; визначити генетичний зв’язок між ними; розвивати вміння писати рівняння хімічних реакцій відповідно до хімічних перетворень; формувати рівні самоосвітньої компетентності учнів; виховувати колективізм, доброзичливе ставлення з допомогою роботи в групах.

Обладнання: плакат із девізом; магнітні картки, роздавальний матеріал.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Метод: частково-пошуковий.

Форма проведення: групова робота.

ХІД УРОКУ

I. Організаційно-вступна частина

Вітання з учнями, знайомство, психологічне налаштування учнів на продуктивну роботу.

II. Мотивація опорних знань

На дошці — висловлювання хіміка, філолога, історика Б. М. Кедрова: «Будь-яке суспільство — від найпростішого до найскладнішого — має три різні, але взаємозалежні ознаки — властивості, склад, будову».

Учитель. Перед вами слова. Розподіліть їх у визначеному порядку, використовуючи висловлювання Б. М. Кедрова.

Склад — будова — властивості — різноманіття

III. Постановка завдань

Проблемне питання. Наведіть приклади взаємозв’язку складу, будови, властивостей і різноманіття органічних речовин.

Учитель. Знання в будь-якій галузі пов’язані з рухом, прагненням уперед. У природі цей процес пов’язаний з порою року — весною. От тому серед зими в нас розцвів кущ ідей і питань, що допоможуть нам розв’язати проблему.

Питання

1. Від чого залежить різноманіття органічних речовин?

2. Чи залежать властивості органічних речовин від їх хімічної будови?

3. Чи можливе створення передових технологій виробництва без знань генетичних зв’язків між основними класами органічних сполук?

IV. Актуалізація і коригування знань

Учитель. Перш ніж розпочати розв’язувати наші питання, повторимо вивчений матеріал.

Фронтальна бесіда

1. Які класи органічних речовин ви знаєте?

2. Що таке гомологи?

3. Що таке ізомери?

4. Що таке функціональні групи?

5. Назвіть, використовуючи міжнародну номенклатуру:

а) насичені вуглеводні;

б) ненасичені вуглеводні ряду етиленових;

в) ацетиленові вуглеводні;

г) спирти;

д) альдегіди;

е) карбонові кислоти.

А зараз ми напишемо невелику самостійну роботу за картками (3 хв).

Після виконання роботи здійснюється самоперевірка (відповіді подані на зворотному боці карток). Учні, які набрали 11 балів, формують творчу групу. Решта учнів поділяється на три групи й обирають собі керівників.

V. Усебічна перевірка знань

1. Робота в групах

Учитель. Я пропоную організувати нашу подальшу роботу в групах. Ви маєте картки № 2 із завданнями. Кожна група самостійно опрацьовує § 15 (с. 63–64), обговорює його, виконує завдання на картках і робить висновки.

Керівники груп оцінюють своїх товаришів. (На роботу виділяється 7 хв.)

Творча група виконує окреме завдання і, крім цього, уважно слухає відповіді виступаючих, щоб потім зробити висновок.

Учні виконують завдання.

Учитель. Прошу вийти до дошки по одному учаснику групи й написати розв’язання, відповідно, першого, другого і третього завдань. У цей час обговорюються теоретичні питання.

Перша група. Що зумовлює наявність різних функціональних груп?

Друга група. Що зумовлює явище ізомерії?

Третя група. Чи залежать властивості речовин від характеру карбонового скелета і характеру міжкарбонових зв’язків?

Учитель. Перевіримо виконані завдання на дошці та звіримо з розв’язками в зошитах.

А тепер підіб’ємо підсумки.

1. Від чого залежать властивості органічних речовин? (Від будови речовин (різний характер карбонового скелета, наявність кратних зв’язків), наявності функціональних груп (різний склад))

2. Від чого залежить різноманіття органічних сполук? (Від наявності різних функціональних груп, явищ гомології та ізомерії)

2. Робота творчої групи

Учитель. Ми з вами опрацювали лише два питання нашого куща ідей.

А відповідь на третє питання нам дасть творча група.

1. Представте генетичний зв’язок у вигляді загальних формул гомологічних рядів речовин.

2. Запишіть цей же ланцюжок у вигляді конкретних формул.

3. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Творча група відповідає на запитання і пише на дошці необхідні рівняння реакцій.

Решта груп конспектують основні ідеї в зошитах.

Учитель. Хоча світ органічних речовин різноманітний, між класами цих речовин простежується чіткий генетичний зв’язок. Тому без знань генетичного зв’язку між основними классами органічних сполук неможливе створення передових технологій виробництв.

VI. Закріплення вивченого

Учитель. Звернемося ще раз до куща ідей. Чи відповіли ми на всі питання? Чи розв’язали ми проблемну задачу? Чи підтвердили практично, що між складом, будовою, властивостями та різноманіттям органічних речовин існує взаємозв’язок?

VII. Домашнє завдання

Ще раз опрацювати § 15 (с. 63–64), виконати впр. 94, 95 (с. 66).

Творче завдання: скласти власні генетичні ланцюжки в загальному вигляді, підтвердити їх відповідними хімічними формулами та рівняннями хімічних реакцій.

VIII. Оцінювання

Учні здійснюють самооцінювання на оцінних аркушах. Учитель виставляє оцінки найактивнішим учням.

IX. Контроль знань, умінь і навичок

Самостійна робота за картками (див. додаток).

Додаток

Картка № 2

Група 1

1. Напишіть структурні формули речовин з п’ятьма атомами Карбону, назви яких закінчуються на -ан, -ин, -аль. (3 бали)

2. Напишіть структурні формули двох гомологів і двох ізомерів пентану. Назвіть їх. (4 бали)

3. Напишіть структурні формули нижченаведених речовин. (4 бали)

а) 2,2-диметилбутан;

б) 2-метилпропан;

в) 2,4-диметил-1-гексанол;

г) 3-метилбутаналь.

4. Що зумовлює наявність функціональної групи в молекулі органічної речовини?

Картка № 2

Група 2

1. Напишіть структурні формули речовин з п’ятьма атомами Карбону, назви яких закінчуються на -ан, -ин, -аль. (3 бали)

2. Напишіть структурні формули двох гомологів і двох ізомерів пентану. Назвіть їх. (4 бали).

3. Напишіть структурні формули нижченаведених речовин. (4 бали)

а) 2,2-диметилбутан;

б) 2-метилпропан;

в) 2,4-диметил-1-гексанол;

г) 3-метилбутаналь.

4. Що зумовлює явище ізомерії?

Картка № 2

Група 3

1. Напишіть структурні формули речовин з п’ятьма атомами Карбону, назви яких закінчуються на -ан, -ин, -аль. (3 бали)

2. Напишіть структурні формули двох гомологів і двох ізомерів пентану. Назвіть їх. (4 бали)

3. Напишіть структурні формули нижченаведених речовин. (4 бали)

а) 2,2-диметилбутан;

б) 2-метилпропан;

в) 2,4-диметил-1-гексанол;

г) 3-метилбутаналь.

4. Чи залежать властивості органічних речовин від характеру карбонового скелета та характеру міжкарбонових зв’язків?

Картка № 2

Творча група

1. Складіть генетичний ланцюжок на підставі загальних формул гомологічних рядів різних класів органічних речовин, використовуючи роздавальний матеріал.

2. Підтвердьте ланцюжок хімічними формулами.

3. Складіть відповідні рівняння хімічних реакцій.

4. Чи можливо створення передових технологій виробництва без знань генетичних зв’язків між основними класами органічних сполук?

 

Хімія. – 2007. – № 7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -