Конспект уроку на тему "Реакції обміну між розчинами електролітів"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Ісаєва О. В., Довбиська ЗОШ, Житомирська обл.

Цілі (очікувані результати): сформувати і розвинути поняття про реакції обміну на якісно новому йонному рівні, розкрити суть реакцій йонного обміну, з’ясувати причини та умови їх перебігу; розвивати навички складання повних та скорочених рівнянь реакцій йонного обміну і пояснювати їх суть з позиції електролітичної дисоціації, прогнозувати хід реакцій і підбирати вихідні речовини за скороченими рівняннями для здійснення відповідних реакцій; формувати уміння проводити хімічні досліди відповідно до правил техніки безпеки й робити висновки про умови, за яких реакції йонного обміну відбуваються до кінця; виховувати інтерес до навчання, самостійність.

Основні поняття: йонна реакція, молекулярна та йонна форми рівняння реакцій, повне йонне рівняння.

Обладнання і реактиви: лоток з реактивами та наборами хімічного посуду на кожний стіл.

Перша група: розчини натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, натрій карбонату, ферум (II) сульфату, калій гідроксиду, фенолфталеїну; три пробірки.

Друга група: розчини калій гідроксиду, хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, купрум (II) сульфату; кальцій карбонату, фенолфталеїну; три пробірки.

Третя група: розчини кальцій гідроксиду, хлоридної кислоти, натрій карбонату, сульфатної кислоти, барій хлориду, купрум (II) сульфату, фенолфталеїну; три пробірки.

Четверта група: розчини калій гідроксиду, сульфатної кислоти, хлоридної кислоти, ферум(III) хлориду, натрій гідроксиду; кальцій карбонату, фенолфталеїну; три пробірки.

П’ята група: натрій гідроксид, сульфатна кислота, хлоридна кислота, калій карбонат, натрій хлорид, аргентум нітрат; фенолфталеїн, три пробірки.

Матеріал для попереднього повторення:

8 клас: класифікація хімічних реакцій, реакції обміну, реакції нейтралізації, ознаки хімічних реакцій;

9 клас: електроліти і неелектроліти, електролітична дисоціація, сильні та слабкі електроліти.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина.

Підготовка учнів до роботи

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

1. Робота з картками, складання опорного конспекту

Кожен учень отримує картку, де повинен заповнити пропуски. Після цього учні обмінюються своїми схемами і виправляють один одному помилки, якщо щось не зрозуміло, то звертаються до вчителя.

2. Закінчити визначення (письмово)

Реакція обміну — це…

Реакція обміну проходить до кінця у випадку…

Реакція нейтралізації — це…

Ознаки реакції обміну: …

3. Запитання з теми «Розчини. Електролітична дисоціація»

(Учні ставлять один одному.)

IV. Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності

Учитель. Усі ми знаємо, що електроліти у розчинах дисоціюють на йони. Що ж відбувається з такими речовинами, якщо ми змішаємо два розчини електролітів? (Учні висловлюють свої думки.)

Отже, на сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з процесами, що відбуваються в результаті зливання розчинів електролітів. Ця тема є важливою, оскільки в основному всі реакції, які ви проводите, проходять у розчинах, і потрібно знати, що ж відбувається при цьому.

V. Надання необхідної інформації

Йонна реакція — це реакція, що проходить у розчинах електролітів між ионами.

Реакція йонного обміну можлива за таких умов:

• якщо утворюється осад;

• якщо виділяється газ;

• якщо утворюється малодисоціююча речовина (найчастіше вода).

Для запису реакції йонного обміну користуються молекулярними, повними йонними та скороченими йонними рівняннями. Наприклад:

NaOH+HC1 → NaCl+НОН

(молекулярне рівняння)

(повне йонне рівняння)

(скорочене йонне рівняння)

VI. Інтерактивні вправи

Клас об’єднується у п’ять груп, кожна з груп складається з трьох пар. Робота проводиться за методикою організації групової роботи «два — чотири — всі разом». Учні розсаджуються таким чином, що члени першої групи займають перші парти на трьох рядах, другої — другі, і т. д. Кожна группа отримує завдання на картках (кожній парі у складі групи потрібно видати окрему картку, щоб зручно було працювати), також на кожний стіл видається лоток з реактивами і хімічним посудом, необхідні для виконання завдання.

Завдання першої групи

У пронумерованих пробірках видано розчини ферум (ІІІ) хлориду, купрум (ІІ) сульфату, ферум (ІІ) сульфату. Скласти план розпізнавання пропонованих речовин з допомогою одного реактиву, провести розпізнавання речовин, оформити результати, зазначивши ознаки цих реакцій. Скласти молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння.

Завдання для другої групи

У пронумерованих пробірках видано розчини хлоридної кислоти, натрій хлориду, натрій гідроксиду. Розпізнати ці речовини, пояснити, на основі чого ви проводите визначення. Написати рівняння дисоціації цих речовин. Провести якісну реакцію на хлорид. Записати молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

Завдання для третьої групи

У пронумерованих пробірках видано розчини амоній сульфату, алюміній сульфату, купрум (II) сульфату. Скласти план визначення пропонованих речовин з допомогою одного реактиву, провести розпізнавання речовин, зазначити характерні ознаки цих реакцій, скласти молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

Завдання для четвертої групи

У пронумерованих пробірках видано розчини натрій карбонату, барій хлориду, натрій сульфату. Скласти план розпізнавання пропонованих речовин, провести реакції, зазначити їх ознаки. Скласти молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

Завдання для п’ятої групи

У пронумерованих пробірках видано розчини речовин: натрій хлорид, натрій сульфат, купрум (ІІ) сульфат. Скласти план розпізнавання цих речовин, провести практичне визначення, записати ознаки реакцій, скласти молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

Кожна пара виконує спочатку завдання окремо, потім пари об’єднуються у групи, у групах обговорюють результати роботи, приходять до спільного розв’язання. Від кожної групи вибирають одного представника, який звітує біля дошки про результати роботи, записуючи лише йонні рівняння.

VII. Закріплення знань. Підбиття підсумків уроку

1. Наведіть приклади йонних реакцій:

а) з утворенням осаду;

б) з виділенням газу;

в) реакцій нейтралізації.

2. У запропонованій таблиці знаком «плюс» позначте можливі реакції, запишіть ваше припущення щодо можливих ознак проходження реакції.

Реактиви

FeCl3

NaCl

BaCl2

CuSO4

Fe(NO3)2

H2CO3

PbCl2

CaCO3

NaOH

 

 

 

 

 

 

 

 

H2SO4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba(NO3)2

 

 

 

 

 

 

 

 

AgNO3

 

 

 

 

 

 

 

 

Na2S

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія

Що на сьогоднішньому уроці для вас було найцікавішим? найважчим? Чи має значення знання теми у практичній діяльності людини? Наведіть приклади.

VIII. Домашнє завдання

§ 21, впр. 129, 130. За таблицею, яку заповнювали під час уроку, скласти хімічні рівняння можливих реакцій у молекулярному вигляді та повному і скороченому йонному вигляді. Підготуватися до практичної роботи 2 «Реакції обміну між розчинами електролітів».

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «РЕАКЦІЇ ОБМІНУ МІЖ РОЗЧИНАМИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ»

Цілі (очікувані результати): на основі дослідів установити умови, за яких реакція обміну проходить до кінця; поглибити і розширити знання учнів про розчини електролітів; закріпити вміння складати повні та скорочені йонні рівняння; розвивати навички виконання нескладних хімічних дослідів відповідно до вимог правил ТБ; розвивати вміння працювати в групі, відчувати відповідальність за товаришів, що сприяє саморозвитку особистості, її соціальному становленню; виховувати любов до знань, самостійність та цілеспрямованість у навчанні.

Обладнання та реактиви: набір пробірок; речовини:

першій групі: розчини алюміній сульфату, кальцій хлориду, калій фосфату, барій хлориду, натрій карбонату, аргентум нітрату, ферум (III) гідроксиду, хлоридної кислоти;

другій групі: кальцій карбонат, розчини хлоридної кислоти, натрій хлориду, калій хлориду, аргентум нітрату;

третій групі: розчини ферум (III) хлориду, сульфатної кислоти, купрум (II) сульфату, натрій гідроксиду, барій хлориду, натрій карбонату;

четвертій групі: розчини алюміній сульфату, купрум (II) хлориду, барій нітрату, сульфатної кислоти, цинк хлориду, натрій гідроксиду, лакмусу, аргентум нітрату, ортофосфатної кислоти.

Об’єкт роботи: розчини електролітів.

Міжпредметні зв’язки: тема пов’язана з курсом фізики (поняття про електроліти, йони, заряд йонів).

Тип уроку: практична робота, урок закріплення знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Перевірка наявності учнів на уроці.

Перевірка готовності учнів до уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Учні заздалегідь готують питання з теми, ставлять їх один одному. Якщо учень відповідає, то він отримує бал, учень, який поставив запитання, також отримує бал. Якщо учень не може відповісти, то питання переходить до іншого учня.

Можливі питання (якщо учні не ставлять)

• Дайте визначення поняття електролітів.

• Назвіть речовини, що є електролітами.

• Що таке реакція нейтралізації?

• Що таке реакція йонного обміну?

• В яких випадках можливе проходження реакції йонного обміну?

III. Мотивація навчальної діяльності

Хімія — прикладна наука, тому будь-яке твердження потребує практичної перевірки. На цьому уроці ми на основі проведених дослідів встановимо умови, за яких реакції обміну проходять до кінця, закріпимо вміння складати рівняння реакцій йонного обміну в молекулярному, йонному та скороченому йонному виглядах.

IV. Повідомлення теми та мети заняття

V. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Клас розподілений на групи по два учні; у ході роботи пари будуть об’єднуватися за принципом «два — чотири — шість», наприкінці роботи працюватимуть групи з шести чоловік. Кожна пара отримує завдання проблемного характеру. Таке завдання отримує ще дві пари. Кожна пара спочатку працює окремо, обговорює можливість проходження цієї реакції. Потім дві пари, які раніше виконали аналогічне завдання, об’єднуються між собою, обговорюють результата, виправляють помилки. Після цього до них приєднується третя пара, яка звітує про свої результата, обговорення проводиться уже у групах з шести чоловік. Обмін думками відбувається до тих nip, поки учні з пар не прийдуть до спільного рішення. Один з учнів повинен відповідати біля дошки.

Завдання для першої групи (для трьох пар)

1. У три пробірки налийте по 1 мл розчинів солей: у першу — алюміній сульфату, в другу — калій хлориду, в третю — калій фосфату. У пробірки долийте таку саму кількість розчинів солей: у першу — барій хлориду, у другу — натрій карбонату, у третю — аргентум нітрату

2. Виберіть з виданих реактивів ті, які необхідні для здійснення реакції, що відповідає схемі: Fe(OH)3+3Н+ → Fe3++3Н2O.

Результати спостережень записати до таблиці.

Завдання для другої групи (для трьох пар)

1. В одну пробірку налийте 1 мл розчину калій карбонату, в іншу покладіть шматочок крейди, у третю — натрій хлориду. У кожну пробірку долийте по 1 мл розчину хлоридної кислоти. Результати спостережень записують до таблиці.

2. Підберіть з виданих реактивів ті, які необхідні для здійснення реакції, що відповідає схемі: Ag++Сl- → AgCl.

Завдання для третьої групи (для трьох пар)

1. Одержіть осади ферум (III) гідроксиду та купрум(II) гідроксиду шляхом взаємодії відповідних солей з лугом. До пробірок з осадами додавайте невеликими порціями розчин сульфатної кислоти, періодично збовтуючи їх.

Результати спостережень занесіть до таблиці. Напишіть рівняння реакцій між основою та лугом.

2. Підберіть з виданих реактивів ті, які необхідні для здійснення реакції, що відповідає схемі:

Завдання для четвертої групи (для трьох пар)

1. У пробірку № 1 налийте алюміній сульфат, у пробірку № 2 — купрум(II) хлорид, у пробірку № 3 — сульфатну кислоту з додаванням лакмусу, у пробірку № 4 — цинк сульфат. У всі пробірки додайте натрій гідроксиду. Результати спостережень занесіть до таблиці.

2. Підберіть з виданих реактивів ті, які необхідні для здійснення реакції, що відповідає схемі:

Таблиця для результатів (с. 9 у лабораторному зошиті)

№ з/п

Ознака реакції

Рівняння реакції у молекулярній, повній та скороченій йонній формах

 

 

 

1. Обговорення завдань у групах

2. Аналіз завдань

Учень від кожної групи звітує біля дошки; учні інших груп можуть доповнювати, виправляти. Вчитель аналізує відповіді, коригує.

3. Інструктаж з правил ТБ, організації робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання практичної роботи

4. Самостійне виконання завдань практичної роботи за розробленим у групах планом та інструктивними картками

Учні працюють парами.

5. Контроль учителя за роботою учнів

За необхідності учитель проводить індивідуальний чи груповий поточний інструктаж.

6. Самоконтроль та взаємоконтроль учнів

VI. Підбиття підсумків

• Демонстрація кращих робіт.

• Аналіз недоліків.

• Оцінювання завдань практичної роботи.

VII. Рефлексія

Чого ви навчилися під час уроку?

Що було найцікавішим на уроці?

Який матеріал був для вас найважчим?

Заповнити таблицю. Якщо реакція можлива, то поставте «плюс».

 

NaCl

CuSO4

NH4Cl

BaCl2

PbS

FeCl3

Ba(OH)2

H2SO4

 

 

 

 

 

 

 

NaOH

 

 

 

 

 

 

 

AgNO3

 

 

 

 

 

 

 

Трафарет для перевірки

 

NaCl

CuSO4

NH4Cl

BaCl2

PbS

FeCl3

Ba(OH)2

H2SO4

 

 

 

+

 

 

+

NaOH

 

+

+

 

 

+

 

AgNO3

+

 

+

+

 

+

 

Якщо одна помилка — 11 балів, дві — 10 балів, три — дев’ять балів і т. д.

VIII. Домашнє завдання

Скласти молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння, користуючись заповненою на уроці схемою.

 

Хімія. - 2007. - № 8.

Коментарі

гарно обгрунтований урок

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -