Конспект уроку на тему: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики».

Мета заняття:

Дидактична – Студент повинен знаходити у тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби; визначає  доречність їх використання в тексті; розрізняє морфологічні синоніми.

Виховна – Виховується любов до рідного слова

Розвиваюча – Розвиваємо художнє мислення, ділове мовлення

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Виконання вправ

Методичне забезпечення: тексти, опорні конспекти

Література

Обов’язкова

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

6.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За ред. О. Сербенської. — Львів: Світ, 1994. — 152 с.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3.   Мотивація навчання

1.Дайте визначення поняттю «морфологія».

2. Скільки частин мови (в українському мовознавстві)?

3. Яка частина мови не належить ані до самостійних, ані до службових?

4. Назвіть особливі форми дієслова, наведіть приклади до кожного.

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Мова обслуговує усі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування.

Так, наприклад, мовні засоби художнього твору де в чому відрізняються від наукового твору; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів і т. д.

Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють її різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль — розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі.

Офіційно-діловий стиль має підстилі: інформаційний, дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський. Ним написані найважливіші документи, в яких відбивається історія народу. Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм, наказів, звітів та інших ділових паперів. Документи відображають події, зберігають пам'ять через роки, пов'язуючи минуле з сьогоденням.

Тексти в офіційно-діловому стилі повинні бути змістовними, точними. Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти, стандартні початки і закшчення документів, поділ на частини. В ньому закріпилося чимало специфічних термінів, традиційних форм. Цей стиль позбавлений образності й емоційності. Побудова речень відзначається лаконізмом. Речення чіткі й нескладні.

Стиль законодавчих паперів значно відрізняється від канцелярського. В канцелярсько-діловій мові виразно виявляється безпосередній зв'язок мови з виробничою діяльністю людей.

З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються, змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років.

Уміння складати ділові папери, вдумливо читати їх, правильно розуміти —обов'язок кожної сучасної людини.

·     Виконайте морфологічний розбір слів (на вибір):

• однієї незмінюваної самостійної частини мови;

• однієї змінюваної самостійної частини мови;

• однієї службової частини мови.

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Вивчення та повторення матеріалу:

Вибір слова

Суттєвою вадою усного мовлення часто буває бідний словниковий запас. Мовець може говорити багато, але використовувати одні й ті ж слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується лише на писемний стиль, тобто послуговується книжними словами. На жаль, не кожен доречно може вживати крилаті слова і вирази. Іноді мовець у свій виступ уводить фразеологізми, але вони не завжди доречні серед канцеляризмів. Ознака низької мовної культури — вживання тавтологічних словосполучень.

Компетентний мовець повинен говорити просто, зрозумілою слухачам мовою, уникати складної термінології, іншомовних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним, то поряд з ними слід подавати пояснення їх значень, добирати синоніми, користуватися порівняннями з образними засобами. Робити це треба ненав'язливо й коректно.

В усному діловому мовленні трапляється вживання деяких усталених слів у неточному значенні. Щоб виступ мовця був милозвучним, не втратив точності, цілеспрямованості, подаємо до деяких загальновживаних слів відповідники, які можна використовувати під час усного виступу.

Авторитет —повага, пошана, престиж, вага

Аргумент — підстава, мотив, обгрунтування, доказ

Будувати — споруджувати, мурувати, ставити

Бурхливий — буремний, буряний, несамовитий, шалений, палкий

Вимагати — ставити вимогу, домагатися

Висловлювати — виражати, виявляти, відбивати, передавати

Витрата — витрачення, збитки

Відвертий — щирий, прямий, неприхований, очевидний, явний, безсумнівний, щиросердечний

Ворожнеча —незгода, незлагода, розбрат, чвари

Гілка —галузка, вітка, віта, гілляка

Гомін —гамір, галас, шелест, шум, розголос

Дефект — брак, упущення, недоробка, вада, хиба, недолік, пошкодження

Документи — ділові папери, папери, джерела, першоджерела

Доручати — покладати, зобов'язати

Думка —твердження, ідея, задум

Економія —ощадливість, заощадження

Експеримент — дослід, спроба

Екстрений — терміновий, спішний, негайний

Енергійний —активний, працьовитий, наполегливий, рішучий, діяльний

Жвавий — моторний, рухливий, шпаркий, швидкий, прудкий, баский

Завдання — мета, призначення, перспектива

Завірити — запевнити, гарантувати, дати слово

Заспокоювати — угамовувати, утихомирювати, утишувати

Застосовувати — використовувати, запроваджувати

Затамувати — придушити, подавити, пригнітити,пригнобити, заглушити, стримати, угамувати, побороти Збиток — шкода, втрата, занепад, спад

Збільшити — підвищити, підняти, примножити, посилити

Зв'язати — сполучити, поєднати, сплести

Здійснювати — чинити, робити, проводити, вершити, складати, укладати, виконувати, коїти

Здобути — оволодіти, опанувати, охопити

Змовлятися —домовлятися, умовлятися, порозумітися

Зниження — зменшення, скорочення, пониження

Ідентичний — тотожний, рівнозначний, однаковий

Інцидент — випадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія, оказія

Компенсація — відшкодування, оплата, покриття

Крихкий — тендітний, ламкий, ломкий, слабкий

Лаконічний — стислий, короткий, небагатослівний

Ланцюг — низка, сплетення, сплетіння, кайдани, пута

Ліквідувати — скасувати, припинити, знищити, викоренити

Мешкати — жити, мати притулок, тулитися

Неясний — невиразний, непевний, туманний

Основний — головний, найважливіший, найактуальніший

Осягнути — охопити, оточити, огорнути, обгорнути, обхопити, обняти, обійняти, збагнути

Охороняти — вартувати, стерегти, оберігати

Ощадливий — розважливий, розважний, обачливий, обачний

Пам'ять — спогад, спомин, згадка

Період — етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок часу

Повага — пошана, шана, шаноба, поважання

Повідомити — оповістити, проінформувати, довести до відома

Повідомлення — інформація, новина, звістка

Погляд — переконання, думка, гадка

Порівнювати — зіставляти, співвідносити, проводити аналогію

Пояснити — з'ясувати, вияснити

Правильний — надійний, певний, несхибний, нехибний

Пріоритет — перевага, першість, переважне право

Рвати — виривати, шарпати, смикати, дерти, драти, шматувати, підривати

Реалізація — виконання, здійснення, втілення, проведення

Реальний — дійсний, справжній, існуючий, можливий для

виконання Ремонт — лагодження, усунення недоліків, виправлення пошкоджень

Ремствувати — нарікати, скаржитися, жалкувати, тужити

Різкий — пронизливий, гострий, шпаркий

Рішення — вирішення, розв'язання, розв'язок, ухвала, постанова, вирок, присуд

Рішучий — відважний, зважливий, категоричний, вирішальний

Розбіжність — незгода, незлагода, нелад

Розкрити — розпакувати, розпечатати, виявити, викрити,

показати Розладнати — розстроїти, прикро вразити, завдати жалю, засмутити Розрахунок — сподівання, намір, вигода, інтерес, рація, ощадливість

Росток — паросток, кільчик, живець

Рубати — стинати, сікти, шаткувати

Рушати — прямувати, простувати, кидатися, пориватися, летіти, линути, ринути, мчати, направлятися, підійматися, прориватися, подаватися, спрямовуватися, керовуватися

Сварити — лаяти, ганити, картати

Сильний — дужий, міцний, могутній, потужний, великий

Симптом — ознака, риса, прояв, знак

Співдружність — дружба, згода, товариство

Спритний — тямущий, кмітливий, догадливий

Старанність — пильність, ретельність, завзяття, запопадливість

Стимул — поштовх, причина, рушійна сила, імпульс, заохочення

Стійкий — сталий, усталений, тривалий, тривкий

Схвильований — збентежений, зворушений, збуджений, збурений, розхвильований, розбурханий

Традиції — звичаї, звички, ідеї, норми, правила

Труднощі — скрута

Турбувати — тривожити, бентежити, непокоїти, хвилювати

Турбуватися — піклуватися, клопотатися, дбати

Уїдливий — їдкий, дошкульний, ущипливий

Улаштування — упорядкування, обладнання, справляння

Усунути — відсторонити, звільнити

Утішний — приємний, похвальний, схвальний, принадний

Утома — утомленість, стомленість, змореність

Ушкодити — пошкодити, зіпсувати, зашкодити, завадити

Хронічний — затяжний, тривалий, довгий, постійний, довготривалий, довгочасний

Цвітіння — квітування, процвітання, красування

Чекати — очікувати, ждати, дожидати, сподіватися

Чіткий — певний, ясний, очевидний

Чуйний — чутливий, чулий, сприйнятливий

Щирий — душевний, сердечний, щиросердий

Щодня — щоденно, повсякденно

Якість — риса, властивість

Ящик — скриня, скринька (поштова), шухляда

7. Закріплення знань студентів:

Виконання вправ.

Проаналізувати текст. Написати характеристику на одногрупника.

Характеристика — це документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу та ін.

Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій дається характеристика, пишеться після назви, з правого боку, в родовому відмінку. В цих рядках вказуються і анкетні дані (Осадчого Василя' Опанасовича, 1953року народження, освіта вища). Далі подаються дані про трудову діяльність (у теперішньому часі, форма третьої особи), характеристика ділових якостей і висновки. Обов'язково вказується призначення характеристики, ставиться дата і підпис керівника.

ХАРАКТЕРИСТИКА

  на студента 27Д групи СТОБ

Ангелєва Олександра,

17.01.1992 року народження

Олександр 01 вересня 2009 року поступив до Ясинуватського будівельного технікуму транспортного будівництва на спеціальність «Санітарно-технічне обладнання будівель». 

Ангелєв Олександр із багатодітної родини. Крім нього у родині є ще чотири дівчинки. Це виявляється й у його характері. Він уважний, турботливий, хвилюється за кожну оцінку, за виконання того чи іншого громадського доручення.

На протязі навчання юнак виявив моральні якості достатнього рівня. Хлопець завжди ретельно готується до занять, докладає максимум зусиль для досягнення мети. Навчається так, щоб завжди отримувати стипендію.

Виявив себе як студент самостійний, доброзичливий. Завжди ввічливий, поважливий. Культура поведінки розвинена: тактовний, ввічливий. Реакція на критику товаришів та старших адекватна.

До виконання суспільних доручень ставиться позитивно. Із задоволенням виконує разові доручення. До виконання виробничих завдань та обов’язків ставиться сумлінно. Працелюбний.

Пам’ять розвинена на достатньому рівні. Присутня невпевненість у собі. Поведінка у складних та конфліктних ситуаціях адекватна.

За характером Олександр мовчазний, безініціативний, але прагне бути у центрі уваги товаришів. Цікавиться пізнавальною та технічною літературою.

Заняття не пропускає без поважних причин. Дисциплінований.

Фізично розвинений, із задоволенням займається спортом.

Батьки беруть активну участь у вихованні сина.

 

Заст. директора з ВР          ____________  В.В. Пача

Зав. відділенням                   ____________ В.В. Вітрогон

Класний керівник               ____________ О.В.Муравльова

Запам'ятайте: прикметники планово-економічний, інженерно-технічний, господарсько-фінансовий, електронно-обчислювальний пишуться через дефіс. А перша частина прикметника електронно пишеться з двома н; слова відділ, відділення, планування, питання мають подвоєння приголосних: прізвища Матві-єнко, Антоненко пишуться за загальними нормами українського правопису; прізвище Гордєєв пишеться з двома є, тому що російський суфікс -ев(-еев) передається в українській мові через є після усіх приголосних, крім шиплячих та ц.

Серед ділової кореспонденції (документи організаційно-розпорядчого характеру, інструкції, інформативні запити та ш.) важливе місце займає листування.

Лист — це узагальнена назва документів (лист-по-відомлення, лист-подяка, лист-нагадування, лист-прохання, листи супровідні, рекламні та ін.), що пересилаються поштою.

Листи друкують на друкарській машинці або набирають на комп'ютері. Особисті листи пишуть ще й від руки.

Щодо змісту службового листа: мають бути вступ, виклад, висновки й закінчення. Текст складається довільно.

Написати «Рекомендаційний лист».

Вельмишановна п. Казюта Олено Олександрівно!

Знаю, що Ви комплектуєте дослідну лабораторію з питань розробки нових досліджень. Хочу порекомендувати Вам звернути увагу на цього юнака Сарана Дмитра Анатолійовича.

Знаю його ще з студентських років, коли він блискуче захистив дипломну роботу на тему «Основні механізми автомобілів».

Згодом він працював під моїм керівництвом при реалізації програми «Мотор» та проекту «Двигун» і зарекомендував себе старанним і наполегливим працівником. Як дослідник п. Сарана Д.А. характеризується нестандартністю мислення, прагненням до пошуків нових шляхів реалізації задуманого, гідною подиву добросовісністю. Останнім часом його професійні інтереси все більше схилятися до кола проблем, які вирішує Ваша організація. Саме тому спільна діяльність може дати дуже добрі результати для вас обох. Гадаю, що прийнявши п. Сарана Д.А. на посаду механіка-дослідника Ви зробите оптимальний вибір, найбільш корисний для Вашої справи, так і для –       Сарана Д.А.

 

 

З щирою повагою до Вас                  (підпис)                         Ю.Д.Іщенко

8. Домашнє завдання: укласти словник будівельниказ тексту:

Будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо.

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Будова - сукупність об’єктів основного і допоміжного виробничого або цивільного призначення, на яку розробляється окремий проект будівництва зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, або розрахунком вартості будівництва, або зведенням витрат.

Визначні місця - зони або ландшафти, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного мистецького, наукового чи художнього погляду.

Вихідні дані - сукупність даних, які згідно із законодавством використовуються як інформаційна база при розробленні проектної документації (проектуванні).

Вихідні дані включають:

-  єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок, які встановлені цими Правилами для кожної зони і використовуються при проектуванні об’єкта, що належить до переважних видів забудови земельних ділянок у цій зоні;

- архітектурно-планувальне завдання, яке надається замовнику (забудовнику) для проектування об’єкта, що згідно з Правилами належить до допустимих видів забудови земельних ділянок у відповідній зоні;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування.

До вихідних даних належить також завдання на проектування, яке затверджується замовником і містить відомості про призначення та основні техніко-економічні характеристики об’єкта містобудування.

Вихідними даними можуть визначатися вимоги до пайової участі замовників у витратах на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Граничний розмір коштів для цих потреб та порядок його визначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -