Конспект уроку на тему: «Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Ступені порівняння».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Ступені порівняння»

Мета заняття:

Дидактична – удосконалення вмінь розпізнавати частини мови, визначивши їхнє лексико-граматичне значення та синтаксичну роль, проаналізувати складні випадки правопису різних частин мови;

Виховна – розвивати уміння розпізнання частин мови;

Розвиваюча – виховувати грамотну особистість

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Слухання, аудіювання

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

Епіграф:  Хай іншим словом володію...

Хоч мов я знатиму до ста,

На материнській лиш посмію

Відкрить до матері вуста

Г.Петрук-Попик

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Запис теми, викладення мети заняття

3.   Мотивація навчання

Необхідність знання морфології

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Виконання вправ (додаються)

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

Аналіз відповідей, виставлення оцінок

6.  Вивчення та повторення матеріалу:

Морфологія – розділ науки про мову, який вивчає слова як частини мови.

Частини мови

Частини мови – це граматичні класи слів, що характеризуються спільністю лексичного значення, морфологічних ознак і синтаксичної ролі.

Частини мови

Змінні

Незмінні

Самостійні

Самостійні

Службові

Вигук

Іменник Прикметник Числівник Займенник Дієслово (дієприкметник, дієприслівник)

Прислівник

Прийменник Сполучник Частка

 

Самостійні: іменник позначає предмет і явища (літо); прикметник виражає ознаки предметів (синій); числівник - кількість педметів і порядок при лічбі(один), займенник дає вказівку на предмет, ознаку або кількість (ми,ти); дієслово виражає дію або стан предмета (писати); прислівник - ознаку дії, ознаку іншої ознаки чи предмета (унизу). Службові не мають речового значення, а тому й не виступають членами речення. Вони виконують граматичну роль: прийменник-служить засобом вираження відношень іменника до інших слів у реченні (до,на,у); сполучник - для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення (і, а, але, тому що); частка - для вираження модальних відтінків у реченні (не, ся). Вигуки служать для вираження почуття і виявлення емоцій (ой, ну).

За морфологічними ознаками слова усіх частин мови поділяються на змінювані і незмінювані. До змінюваних належать: іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово. До незмінюваних належать: прислівник, прийменник, сполучник, частка і вигук.

До морфологічних ознак належать не тільки особливості словозміни слів кожної змінюваної частини мови або незмінюваність, а й особливості морфологічної будови, залежні від наявності в словах суфіксів і префіксів та системи закінчень.

Синтаксична роль млів кожної частини мови визначається і для самостійних слів, і для службових.

Д.Білоус

Злитки золоті

Як намистини, диво калинове –

Частини мови!

Який співець, поет, який письменник

Уперше слово вигадав – іменник?

Іменник. Він взяв собі на плечі

Велике діло – визначати речі,-

Ім’я, найменування і наймення:

Робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну а візьмімо назву- дієслово,

Само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів,

А вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику – предмету

Якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

Число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника,

За кого він у мові? За іменника!

(Хоч, може, цей наш скромний посередник

замінювать числівник і прикметник).

Прислівник звик, незмінюваний в мові,

Ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю,

Але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове,

Але людині чесно я служу.

І будьте певні, в інтересах мови

І так, і ні, де треба, я скажу.

А вигук може пролунать, як дзвін,

У мові, мабуть, найщиріший він.

Частини мови! Назви наче й звичні,

Полюбивши їх – красиві, поетичні.

 

7. Запис плану                                                                            ____5_____хв.

 

8. Закріплення знань студентів, коментар цієї роботи          ____10_____хв.

Вправа № 1

Запишіть слова у чотири колонки: 1) іменники, 2) прикметники, 3)займенники, 4) числівники.

Знайомий, будь-який, давній, одинадцять, обов’язок, інший, спритний, найкращий, думка, такий, два, дев’яносто, тридцятий, будь-хто, опуклий, великий, братів(зошит), школа, світлість, білий, скільки, будь-що, дихання, сімсот.

Ключ. Підкреслити другу від початку букву, прочитаєте вислів.

(Букви на папері – у науку двері)

Вправа № 2

Від поданих словосполучень утворіть, де можливо, складні іменники і прикметники.

Зразок: короткий час – короткочасний

           Вище зазначити, знати край, красно мовити, подібний до купола, кривавий і червоний, круті гори, збирати зерно, культура і побут, лікувати кумисом, подібний до крил, легко розчиняти, падає листя, лікувальний і профілактичний, насаджувати ліс, знавець літератури, ломити камінь, медичний і хірургічний, санітарний і технічний, залізний бетон, Європа і Азія, знати мистецтво, управління заводу.

Вправа № 3

Перекладіть з російської на українську мову. Визначте частини мови.

Агрессивно настроенный, вышеизложенный, бледно-сиреневый, взаимно выгодный, водно-спортивный, Улан-Батор, автостекло, леденцы монпансье, какой-нибудь, деятельность, изобретатель, шестидесятый, сколько, светает, пиджак брата, лисий хвост, не достаточно, ярко, знамя, читающий, поддержит, догадается, его.

ІМЕННИК

Іменник — це самостійна частина мови, що має значення предмет­ні н її відповідає на запитання хто? що?. Наприклад: книжка, обрій, шппння, синь, біг.

Іменники поділяються на:

•  назви істот (позначають назви людей і тварин) і неістот (решта назв): жінка, дитина, кицька — назви істот; квітка, совість, море — назви неістот;

•  назви загальні (позначають групу однорідних предметів, пи­шуться з малої літери) і власні (позначають індивідуальні назви предметів, пишуться з великої літери): річка, система, захід — загаль­ні назви; Україна, Міністерство освіти і науки України, Петренко — власні назви.

Написання великої літери

Власна назва, що складається з одного слова, пишеться з великої літери, якщо позначає:

1.Прізвище, ім'я, по батькові людей, назви міфологічних істот і божеств: Степаненко, Марічка, Петрович, Перун, Афіна, Ахіллес. З малої літери пишуться імена й прізвища людей, які втратили значення влас­ти назви і стали загальними назвами: робінзон, меценат, рентген.

2.Клички тварин: Сірко, Мурка, Рябко.

3.Дійові особи в байках, казках, драматичних творах: Лисичка, Мавка, Перелесник.

4.Астрономічні назви: Марс, Місяць, Козоріг.

5.Назви вулиць, майданів, каналів, течій, парків тощо: Андріївський узвіз, Львівська площа, Пуиікінський парк.

6.Присвійні прикметники, утворені від назв людей, що пишуться з великої літери: Тетянчин, Петрів, а також у складі словосполучень зі значенням «на честь когось», «на відзначення пам'яті про когось»: Шев­ченківська премія, Франківські читання.

Примітка 1. Якщо прикметник утворений за допомогою суфікса -ськ- і не має значення «на честь когось», «на відзначення пам'яті про когось», його треба писати з малої літери: тичининські слова, шевчен­ківський стиль.

Примітка 2. Назви посад, звань пишуться з малої літери: народний артист, генерал армії, лауреат Шевченківської премії.

Власна назва, що складається з кількох слів, може писатися по-різному.

Усі слова в назві пишуться з великої літери

Перше слово пишеться з великої літери

Псевдоніми, дійові особи в байках, казках, драматичних творах: Марко Вовчок, Червона Шапочка, Дід Мороз

У назвах найвищих державних по­сад України та інших країн: Генеральний секретар ООН, Генеральний прокурор України

Астрономічні назви: Велика Ведмедиця, Чумацький Шлях

У назвах державних, партійних, гро­мадських організацій та установ: Центральна рада, Міністерство освіти і науки України, АЛЕ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України

Назви груп або союзів держав, най­вищих державних міжнародних ор­ганізацій та установ: Європейське Економічне Співтовариство, Організація Об'єднаних Націй, Рада Безпеки, Верховна Рада України

У назвах партій і політичних об'єд­нань: Демократична партія Украї­ни, Партія регіонів

Назви держав та адміністративно- територіальних одиниць: Автономна Республіка Крим, Корейська Народно-Демократична Республіка

У назвах державних свят: День незалежності, День шахтаря. Якщо назва свята складається з двох слів, перше з яких виражено числівником, то записувати можна двома способами:

1)     числівник записано словом — його треба писати з великої літери, а іменник після нього — з малої: Восьме березня, Перше травня;

2)     числівник записано цифрою — з великої літери треба писати іменник на позначення місяця:

8 Березня, 1 Травня

Назви сторін світу, якщо під ними мають на увазі краї: Далекий Схід, Північна Буковина, Західна Україна

У назвах навчальних закладів: Національний університет імені Тараса Шевченка

1.З великої літери треба писати слово в дужках у рядку

А  (Д, д)ень народження

Б   село Зелений (Г, г)ай

В  День (У, у)чителя

Г   (О, о)стрів Мадагаскар

2.З великої літери треба писати тільки перше слово в рядку

А (В, в)ерховна (Р, р)ада України

Б (3, з)бройні (С, с)или України

В (К, к)абінет (М, міністрів України

Г (М, м)іністерство (К, к)ультури і туризму України

3. 3 великої літери треба писати одне слово в дужках у рядку

А  (А, а)сканія (Н, н)ова

Б   (В, в)ійськово-(М, м)орські сили України

В  (Г, г)алицько-(В, в)олинське князівство

Г   (М, м)іністерство (Т, т)ранспорту та зв'язку України

4. 3 великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (Г, г)анна (Б, 6)арвінок

Б (С, с)о6ака (Р, р)ябко

В (К, к)арпатські (Г, г)ори

Г (Г, г)олосіївський (П, п)арк

5. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (Р, республіка (П, п)ольща

Б (О, о)стрів (X, х)ортиця

В (Г, г)етьман (М, м)азепа

Г (П, п)івострів (К, к)рим

6. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А  (Г, г)енерал (А, а)рмії

Б   (А, а)кадемія (Н, н)аук

В  (Д, демократична (П, п)артія

Г   (Є, європейський (С, с)оюз

7. З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (К, к)раїни (А, а)нтанти

Б (І, і)сторичний (М, м)узей

В (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях (сузір'я)

Г (Н, н)ародний (Д, д)епутат

8.З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (В, в)ерховний (С, с)уд України

Б (Н, н)аціональний (Е, е)кономічний університет

В (К, к)раїни (Б, б)алтії

Г (Б, 6)удинок (У, у)чителя

9.З великої літери треба писати обидва слова в рядку

А (Р, республіка (Б, б)ілорусь

Б (М, м)узей (А, а)рхітектури

В (С, с)тарокиївський (Р, р)айон

Г (М, міністерство (О, о)борони

10. З малої літери треба писати обидва слова в рядку

А (П, п)івнічний (Л, л)ьодовитий океан

Б (3, з)аслужений (Д, д)іяч мистецтв

В (К, к)иївський (М, м)узей ім. Т. Г. Шевченка

Г (X, х)мельницька (О, о)бласть

11.3 великої літери треба писати всі слова в рядку

А (К, к)вітка-(0, о)снов'яненко, (К, к)аменяр (назва професії)

Б (О, о)лена (П, п)чілка, (П, п)резидент Академії наук

В (Д, д)онжуан, (У, у)країнець

Г (Ч, ч)умацький (ПІ, ш)лях (сузір'я), (Н, н)аціональний театр опери і балету ім. Т. Шевченка

12.З великої літери треба писати всі слова в рядку

А (Б, б)ерингове (М, м)оре, (Б, б)іловезька (П, п)уща

Б міста: (Б, б)іла (Ц, ц)ерква, (К, к)ривий (Р, р)іг

В (М, м)айдан (Н, н)езалежності, народи (К, к)райньої (П, п)івночі

Г (К, к)аменяр (про І. Франка), (П, п)арковий (М, м)іст

13.З великої літери треба писати всі слова в рядку

А (А, а)нтарктида, (Б, б)улонський (Л, л)іс (парк у Парижі)

Б проспект (Д, д)ружби (Н, н)ародів, стародавняя  культура (С, с)ходу

В (Ж, ж)овті (В, в)оди, (С, східноєвропейська (Р, р)івнина

Г (Д, д)алекий (С, с)хід, (К, к)раїни (3, з)аходу

14.Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

А (П, п)олярна ніч — (П, п)олярна зоря

Б (У, у)країнська Народна Республіка — (У, у)країнська повстанська армія

В (П, п)артія захисників Вітчизни — Соціалістична (П, п)артія України

Г (П, п)івнічна Буковина — (П, п)івнічні країни

15.Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

А (А, а) адміністрація Президента України — (А, а)сам6лея Ради Європи

Б (Н, н)національна парламентська бібліотека України — (Н,н) національно-визвольний рух

В (Б, 6)удинок актора — (Б, б)удинок відпочинку

Г (Б, б)ронзовий вік — епоха (В, в)ідродження

16. О6идва слова треба писати з великої літери в рядку

А (М, м)олодіжна партія України — (М, м)олодіжний житловий комплекс

Б (Д, д)ержавний бюджет України — (Г, г)ромадянська війна

В (Л, л)ауреат Нобелівської премії — (Н, н)ародний артист України

Г Верховна (Р, р)ада України — Верховний (С, с)уд України

17. Обидва слова треба писати з великої літери в рядку

А (У, у)країнське телебачення — (У, у)країнський степ

Б (Н, н)овий рік (свято) — (Н, національний аграрний університет

В (Д, д)екан факультету — (Д, д)ругий український фронт

Г (В, в)извольна війна 1648-1654 pp. — (В, в)ійськово- промисловий комплекс

18. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

А Нарешті діждалися (С, с)паса — нехай бурштиняться меди!

Б Олександр Іванович тихо проказав (Т, т)ургеневські слова: «Життя не пустощі і не розвага; життя — то важкий труд».

В До незалежності (В, в)країнської держави додать ще треба правди і добра.

Г Нещодавно відбувся з'їзд (Р, р)еспубліканської партії України.

19. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

А Йшли ми до (Ш, їй)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

Б Щороку в березні у всіх навчальних закладах України відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, іи)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

Г Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.

20. Виділене слово треба писати з малої літери в реченні

А Суцільно зрубаний квартал (К, карпатського старого бору — немов який нестримний шквал пронісся, оголивши гору.

Б Чумацький (В, в)із з-над рідного двора за хату котиться спроквола.

В Чумацький (Ш, ш)лях сріблиться в небесах.

Г Сонце сміється, немов (А, а)рхімед, перевертаючи Землю на осінь.

Граматичні ознаки іменника

1)  рід: чоловічий, жіночий, середній: явір (ч. p.), доброта (ж. p.), сонце (с. p.). Не мають роду іменники, що вживаються тільки в множи­ні (канікули, жнива, веселощі). Частина іменників може мати значення двох родів (іменники спільного роду): сирота, нероба, нездара.

У незмінюваних іменниках рід визначають так: іменники-назви лю­дей відповідної статі належать до чоловічого або жіночого роду: леді, мадам — жіночого роду, мосьє, рантьє — чоловічого; назви тварин нале­жать до чоловічого роду: кенгуру, шимпанзе, колібрі; назви неістот нале­жать до середнього роду: пенсне, пюре, таксі;

2)       число: однина, множина: народ — народи, знак — знаки. Части­на іменників має тільки форму однини (Київ, доброта) або тільки мно­жини (ліки, окуляри, Чернівці)]

3)  відмінок (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний).

За особливістю основ і закінчень іменники поділяються на 4 від­міни.

Поділ іменників на відміни і групи

Відміна

Рід

Закінч, в Н. в.

Група

Кінцевий приго­лосний основи

Приклади

Перша

жін., чол.

-а (-я)

тверда

твердий (крім ж, ч, ш, щ)

вода, нива, пам'ятка, Микола

м'яка

м'який

мрія, земля, пустеля, Ілля

мішана

ж, ч, ги, щ

суша, груша, межа

Друга

чол., сер.

нульове, -0 -о, -е, -а (-я)

(крім ім. із суф. -am, -ят, -єн)

тверда

твердий (крім ж, ч, ш, щ),р

сон, похід, сніг, сир, твір

 

 

 

м'яка

м'який, р

день, сонце, по­ле, почуття, лікар

 

 

 

мішана

ж, ч, ш, щ,р

вуж, корч, каменяр

Третя

жін.

нульове

 

 

ніч, зустріч, сіль, верф і слово мати

Четверта

сер.

-.а (-я), у не­прямих від­мінках з'яв­ляється суф. -am, -ят, -єн

 

 

ім'я, плем'я, теля, курча

             

Іменники другої відміни на -р можуть належати до твердої, м якої та мішаної груп.

До твердої групи належить більшість іменників з основою на -р, у тому числі іменники іншомовного походження на -ар(-яр), -up, -ур і наголосом переважно на останньому складі основи, а також іменники мир, комар, снігур, сир, столяр, муляр, абажур, футляр.

До м'якої групи належить частина іменників із суфіксами -ар, -up, мк і в однині мають наголос на корені або на закінченні, а в множині — тільки на закінченні: лікар, воротар.

До мішаної групи належать іменники на позначення людей за про­фесією на -яр зі сталим наголосом на закінченні: газетяр, каменяр.

Практична порада: щоб переконатися, чи правильно ви визначили групу іменників на -р, поставте слово в орудному відмінку однини та називному множини. Закінчення підкаже вам правильну відповідь.

Зразок:

вир — виру — виром — вири, основа іменника тверда, отже, іменник належить до твердої групи;

вівчар — вівчаря — вівчарем — вівчарі — основа іменника м'яка, отже, іменник належить до м'якої групи;

вугляр — вугляра — вуглярем — вуглярі — частина основ іменника тверда, частина м'яка, отже, іменник належить до мішаної групи.

Не належать до жодної відміни незмінювані та множинні іменники: кашне, ревю, рантьє, іменини, Карпати, вершки тощо.

21.До чоловічого роду належать усі іменники в рядку

А кутюр'є, собака, мозоль, бутель

Б денді, какаду, степ, алібі

В імпресаріо, караоке, кір, Сибір

Г коала, івасі, кабальєро, кашне

22.До жіночого роду належать усі іменники в рядку

А каніфоль, ступінь, ретуш, фальш

Б путь, бандероль, гуаш, нехворощ

В фланель, розкіш, суміш, сип

Г вуаль, лазур, галузь, зяб

23.До жіночого роду належать усі іменники в рядку

А туш, гривня, степ

Б ікебана, накип, даль

В в'язь, манжета, обитель

Г заполоч, тюль, повінь

24.До середнього роду належать усі іменники в рядку

А депо, манто, село, зубрило

Б ембарго, шимпанзе, баговиння, бюро

В лобі, дівча, бістро, гайвороння

Г боа (жін. шарф), кімоно, колібрі, макраме

25.До одного роду належать усі іменники в рядку

А жовч, розпач, Прип'ять, Керч

Б стать, радість, нежить, старість

В кенгуру, біль, зебу, вуаль

Г дефіле, бра, какао, ревю

26.До спільного роду належать усі іменники в рядку

А нахаба, крикуха, листоноша, базіка

Б невдаха, лобуряка, нездара, гольтіпака

В знайда, нерівня, кривляка, нечепура

Г нечема, воєвода, молодчага, добряга

27.До спільного роду належать усі іменники в рядку

А  шульга, невмивака, крихітка, злодюжка

Б   неотеса, незграба, ляскуха, бурлака

В  знайда, сирота, крутихвістка, непосида

Г   книгоноша, замазура, настира, волоцюга

28.До спільного роду належать усі іменники в рядку

А зівака, заброда, машкара, плакса

Б молодчина, трудяга, дітлашня, Саша

В замазура, зажера, недотепа, причепа

Г роботяга, сердега, босячня, нікчема

29.До спільного роду належать усі іменники в рядку

А роззява, гайдамака, розбишака, недоторка

Б   нероба, жаднюга, задирака, вереда

В  неотеса, ляскуха, приблуда, суддя

Г   плакса, Валя, нечупара, курча

30.До спільного роду належать усі іменники в рядку

А зануда, настира, ябеда, недоучка

Б шульга, ледащо, сподвижник, сіромаха

В каліка, ненажера, бродяга, порося

Г бідолаха, жаднюга, нерівня, теля

31.Від усіх іменників чоловічого роду можна утворити спільнокореневі іменники жіночого роду на позначення осіб за родом занять у рядку

А фрезерувальник, сторож, офіціант

Б інспектор, атлет, споживач

В учитель, тракторист, масажист

Г городник, бібліотекар, декан

32.Від усіх іменників чоловічого роду можна утворити спільнокореневі іменники жіночого роду на позначення осіб за родом занять у рядку

А директор, ректор, робітник

Б продавець, пейзажист, поет

В дебютант, артист, піаніст

Г тснісист, геолог, ткач

33. Від усіх іменників чоловічого роду можна утворити спільнокореневі іменники  жіночого роду на позначення назв тварин у рядку

А перепел, шпак, вовк, бик

Б голуб, заєць, карась, півень

В ведмідь, кінь, крокодил, кит

Г лев, слон, гусак, кіт

34 Під усіх іменників чоловічого роду можна утворити спільнокореневі іменники жіночого роду на позначення назв тварин у рядку

А  лошак, крокодил, лин, ворон

Б   горобець, комар, дятел, снігур

В  лис, тигр, качур, жираф

Г   індик, баран, селезень, лосось

35. Від іменників — власних назв НЕПРАВИЛЬНО утворені іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за національністю в рядку

А  Греція: грек, гречанка

Б   Німеччина: німець, німкеня

В  Польща: поляк, полька

Г   Індія: індієць, індіанка

36. Від іменників — власних назв НЕПРАВИЛЬНО утворені іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною озна­кою в рядку

А Харків: харків'янин, харків'янка

Б Чернігів: чернігівець, чернігівка

В Волинь: волинянин, волинянка

Г Житомир: житомирець, житомирка

37. Від іменників — власних назв НЕПРАВИЛЬНО утворені іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною ознакою в рядку

А Камчатка: камчадал, камчадалка

Б Сибір: сибіряк, сибірка

В Афіни: афінянин, афінянка

Г Рим: римлянин, римлянка

38. Зі стилістичною метою один рід замість іншого вжито в реченні

А 3 глибин землі краплина по краплині промощує свій шлях ріка в скалі і глині.

Б Виїхало воно з Кобеняк до Москви, пожило невість скільки і вже копилить губу: я москвичка!

В Олександр Іванович підвівся з-за столу, щоб вимити руки й скинути халат.

Г Нам буде сонцем кожний кущ і камінь у хвилини гострі і щасливі!

39.Зі стилістичною метою один рід замість іншого вжито в реченні

А Як вийдеш — паморозь на травах, неначе срібна сивина, а із гаїв мідяно-ржавих дзвінка доноситься луна.

Б Сп'яніла вись, і степ, і далина, але щороку я стрічаю весну, немов це перша у житті весна.

В Олександра Івановича опанувало одне тільки бажання — вигідніше влаштувати матір.

Г Цариця-небога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо, сердешнее, хита головою.

40.Усі іменники мають форми однини і множини в рядку

А дзеркало, колосся, дерево, космос

Б круча, мати, острів, програма

В слово, річка, листя, селище

Г будинок, музика, далина, дорога

41.Усі іменники мають форми однини і множини в рядку

А  шеренга, ватага, ворота, дивізія

Б   корали, комахи, печалі, злети

В  крапля, комашня, зовиця, мушля

Г   глибини, висоти, вибори, ґрунти

42.Усі іменники мають тільки форму однини в рядку

А мишва, синява, перевага, курява

Б музика, дбайливість, жито, успішність

В кохання, лушпиння, птаство, приязнь

Г листя, нагідка, збіжжя, жіноцтво

43.Усі іменники мають тільки форму однини в рядку

А прискорення, вибір, переліт, сміливість

Б вимір, доброта, блакить, невіглас

В кукурудзиння, професура, городина, молодь

Г голота, морквиння, юнь, стеблина

44.Усі іменники мають тільки форму множини в рядку

А куранти, матеріали, ножиці, гроші

Б солодощі, фінанси, коштовності, чари

В оплески, оглядини, висівки, канікули

Г проводи, вершки, кавказці, нутрощі

45.Усі іменники мають тільки форму множини в рядку

А Карпати, почуття, сни, окуляри

Б вечорниці, оглядини, канікули, переговори

В штани, штори, черевики, шаровари

Г щипці, Чернівці, парфуми, обставини

46. До жодної відміни НЕ НАЛЕЖАТЬ усі слова в рядку

А вила, дрова, ясна, ясла

Б країна, гора, душа, ворота

В родовище, аташе, плече, вудилище

Г батько, кошенятко, метро, село

47. До жодної відміни НЕ НАЛЕЖАТЬ усі слова в рядку

А осінь, шляхта, чародій, таксі

Б світ, батько, час, сестриця

В музика, голос, час, пюпітр

Г Карпати, хрестини, пюре, вар'єте

48. Усі іменники першої відміни належать до мішаної групи в рядку

А атака, хмара, верба, сажа

Б нива, береза, пуща, ціна

В весна, хода, межа, чистота

Г вежа, площа, діжа, груша

49. Усі іменники першої відміни належать до м'якої групи в рядку

А земля, надія, пісня, староста

Б доля, жінка, вишня, дія

В краса, книга, ознака, праця

Г Ілля, суддя, воля, мрія

50. Усі іменники другої відміни належать до твердої групи в рядку

А комар, стовбур, лікар, директор

Б муляр, твір, столяр, командир

В пасажир, газетяр, професор, комісар

Г футляр, бригадир, воротар, снігур

51. Усі іменники другої відміни належать до м'якої групи в рядку

А тягар, зброяр, квітникар, пролетар

Б   пузир, писар, бондар, володар

В  пекар, ліхтар, пісняр, глухар

Г   бджоляр, вівчар, календар, пісняр

52. Усі іменники другої відміни належать до мішаної групи в рядку

А  вугляр, пісняр, тесляр, сир

Б   скляр, цегляр, папір, столяр

В  ковзаняр, звір, буквар, бавовняр

Г   різьбяр, повістяр, воротар, кресляр

53. Усі іменники другої відміни належать до м'якої групи в рядку

А сонце, поле, копитце, слівце

Б колінце, прізвище, серце, плече

В місце, явище, море, озерце

Г віконце, видовище, відерце, денце

Закінчення іменників II відміни в родовому відмінку однини

Закінчення -у- (-ю-)

Закінчення -а (-я)

1.     Іменники середнього роду: міста, моря, поля.

2.     Іменники чоловічого роду, які означають:

а)  назви істот, уособлених предметів, явищ: професора, студента, Вітра;

б)  назви міст, населених пунктів: Парижа, Лондона. Запам'ятайте: Рима (назва міста), але Риму (назва дер­жави), Лівана (назва міста), але Лівану (назва країни);

в)  географічні назви з наголошеним закінченням або із суфіксами -ов

-ев - (-єв -): Дніпра, Іртиша, Тетерева;

г)  назви мір довжини, ваги, часу, днів, місяців: кілограма, метра, процента, тижня, АЛЕ: року, віку;

ґ) назви чітко окреслених предметів, дерев, тварин: олівця, клена, АЛЕ: даху, вокзалу;

д) наукові терміни: відмінка, атома, трикутника, АЛЕ: роду, виду

Іменники чоловічого роду, що означають:

а) назви речовин, матеріалів: магнію, ас­фальту, піску, гіпсу;

б)     збірні поняття: хору, капіталу, лісу, гаю, АЛЕ: ліска, гайка;

в)      назви установ, організацій: університе­ту, метрополітену, інституту;

г) назви явищ природи: вітру, снігу, морозу;

ґ) назви будівель, споруд, приміщень та їх частин: поверху, сараю, залу, АЛЕ: гаража, хліва, млина. Запам'ятайте: паралельні закінчення -а (-я), -у (-ю) мають іменники: моста і мосту, стола і столу, двора і двору; папера (документа) і паперу (матеріалу), каменя (однієї штуки) і каменю (матеріалу), листа (написаного) і листу (на дереві); листопада (місяця) і листопаду (пори опадання листя);

д)  назви процесів, станів, явищ суспільного життя, загальних і абстрактних понять: галасу, достатку, інтересу, прогресу, процесу;

е)      назви почуттів: болю, страху, жалю; є) терміни іншомовного походження,

що означають фізичні або хімічні процеси, а також літературознавчі терміни: імпульсу, синтезу, жанру, міфу, роману;

ж)   назви ігор і танців: вальсу, футболу, АЛЕ: гопака, козака;

з)      більшість складних безсуфіксних слів і префіксальних іменників

(крім назв істот): живопису, рукопису, ви­падку, відгуку;

и)      назви річок, озер, гір із наголосом на

основі: Дону, Криму, Дунаю, Байкалу

Зауваження до деяких інших відмінкових форм:

1.   Іменники першої та другої відміни мішаної групи в орудному Відмінку однини в закінченні мають літеру -е-: межею, грушею, сторо­жем, вантажем.

2.   Іменники першої відміни в місцевому відмінку множини мають закінчення -ах\ по горах, по селах.

3.   Іменники першої відміни твердої групи в називному відмінку множини мають нульове закінчення: старост, сестер.

54. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А великого конверт.., мальовничого пейзаж..

Б косинус., трикутника, свіжого кефір..

В номер., журналу, конгрес., україністів

Г лідер., партії, макет., будівлі

55.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А  конкурс., виконавців, драматичного гуртк..

Б   цікавого журнал.., дотепного гумор..

В  визначні місця Львов.., доставленого вантаж..

Г   виборчого округ.., дослідження нейрон...

56.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А вулиці Париж.., запашного бузк.., сума сторін трикутник..

Б доїхали до Іртиш.., кабінет директор.., прибуток із капітал..

В старого дуб.., високого вівс.., деталі мотор..

Г сторінки реферат.., два атом.., вагони поїзд..

57.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А відомого ударник.., першого канал.., міста Лондон..

Б не більше одного процент.., зеленого гравн.., великого ромб..

В красивого малюнк.., стародавнього Новгород.., жовтого мед..

Г веселого гопак.., косинус., трикутника, сучасного Іран..

58.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А  задум., твору, секція баскетбол..

Б   занепад., імперії, стовпчик барометр..

В  руйнівного буран.., нового трактор..

Г   квітучого вазон.., міцного граніт..

59.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення а (-я) у рядку

А великого орл.., громадянин.. України, нашого університет..

Б чемпіон., країни, річки Буг.., з нового абзац..

В декан., факультету, з останнього вагон.., залізного цвях..

Г лауреат., премії, комітет., з прав людини, злого вовк..

60.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А телевізійного оператор.., вишневого садк.., якісного прикметник..

Б електричного двигун.., катет., трикутника, великого магазин..

В гори Крим.., курсант., училища, африканського материк..

Г м'якого килим.., народного орнамент.., гранітного монумент..

61.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А широкого Дніпр.., віти ясен.., гарячого асфальт..

Б старого клен.., цікавого роман.., зустріти професор..

В запашного хліб.., сучасного живопис.., під'їжджати до Житомир..

Г сигнал автомобіл.., колії трамва.., невеликого остров..

62.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А близько тижн.., високого кущ.., корпуси інститут..

Б одного мільярд.., стрілки годинник.., родового відмінк..

В зеленого гараж.., далекого хутор.., станції метрополітен..

Г нового плащ.., процес., демократизації, невеликого ліск..

63.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А літературного жанр.., пісенного заспів.., великого мітинг..

Б дитячого малюнк.., високого курган.., південного напрямк..

В юридичного закон.., яскравого букет.., кабінет., директора

Г сучасного живопис.., портрет., композитора, запаси вапняк..

64.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А  секція футбол.., ніжного гомон.., задуму твор..

Б   занепад., імперії, стовпчик барометр.., високого звук..

В  руйнівного буран.., дотепного гумор.., аркуш., зошита

Г   номери концерт.., поклади вапняк.., маленького блокнот..

65.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А старого вівчар.., крутого горб.., наказ., директора

Б рід іменник,., золотого медаліст.., морального кодекс..

В легенького морозц.., цікавого кросворд.., твори композитор..

Г плоди каштан.., зразк.. задачі, атестат., про освіту

66. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А українського народ.., простори Сибір.., прозорого кристал..

Б літнього зорепад.., високого кедр.., проголошеного маніфест..

В гіркого мигдал.., виборчого округ.., нового комбайн..

Г держави Ліван.., твори класицизм.., смачного мак..

67.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А модного кашкет.., макет., будівлі, лідер., партії

Б свіжого кисляк.., великого конус.., мого земляк..

В офіцерського мундир.., сучасного курорт.., бойового крейсер..

Г великого конверт.., керівник., установи, мальовничого пейзаж..

68.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А конкурс., виконавців, 29 листопад.., диригент хор..

Б конгрес., українців, щирого ліризм.., доставленого вантаж..

В наголос., слова, студія звукозапис.., визначні місця Петербург..

Г атмосферного тиск.., старезного дуб.., морозного ранк..

69.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) у рядку

А здорового зуб.., останнього варіант.., командира екіпаж..

Б закони Ватикан.., листя клен.., молодого сом..

В невеличкого шматк.., лист ватман.., одного метр..

Г корен., слова, сертифікат.. ЗНО, родового відмінк..

70.Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення у (ю) у рядку

А хвилі Дніпр.., конкурс., виконавців, смачного інжир..

Б здорового глузд.., хімічного комбінат.., молочного коктєйл..

В густого вишняк.., автомобільного гараж.., останнього корпус..

Г піднесеного настро.., розвиток неореалізм.., вулиці Вашингтон..

71.В орудному відмінку однини всі іменники мають закінчення -ою в рядку

А стіна, дорога, фабрика, книжка

Б перемога, батьківщина, круча, країна

В школа, діброва, читальня, сила

Г вежа, мережа, груша, площа

72.В орудному відмінку однини треба писати літеру е в закінченнях усіх іменників у рядку

А товариш, комар, видовище

Б земля, ткач, вежа, плече

В масаж, мережа, снігур

Г малеча, гуща, муляр

73. В орудному відмінку однини треба писати літеру е в закінченнях усіх іменників у рядку

А пшениця, дідище, снігур

Б городище, душа, бригадир

В носище, дружище, знамено

Г теща, френч, ложа

74. В орудному відмінку однини треба писати літеру е в закінченнях усіх іменників у рядку

А кухар, тротуар,    ячмінь

Б стиль, майстер» прізвище, чиж

В перпендикуляр, рі& плече, слюсар

Г калач, кущ, кобзар, слухач

75.Усі іменники у формі родового відмінка множини мають нульове закінчення в рядку

А староста, круча, парта, миша

Б буря, культура, галерея, мозаїка

В особа, перемога, ескадрилья, лелека

Г мрія, ліщина, знання, суддя

76.Правильне закінченні в усіх іменниках першої відміни у формі міс­цевого відмінка множини в рядку

А на гілках, по долинам, при сім'ях

Б в ескадрильях, у статтях, по деревам

В на дітках, на лугах, по байраках

Г по обріям, по кручам по заплавам

77. Правильне закінчення в усіх іменниках першої відміни у формі міс­цевого відмінка множини в рядку

А  на полицях, у книгах, по лініям

Б   на сторінках, по дорогам, у сумках

В  у хатах, по полям, просторам

Г   по верхів'ях, на друзях, на дротах

7. Закріплення знань студентів:

Вправи з підручника Пазяка № 115-120

8. Домашнє завдання: укласти словник будівельниказ тексту:

Виявлення об’єкта культурної спадщини - сукупність науково-дослідних, пошукових заходів з метою визначення наявності та культурної цінності об’єкта культурної спадщини.

Відчуження земельної ділянки - передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування, спадщина тощо).

Власник земельної ділянки - особа, яка на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном (земельною ділянкою).

Водоохоронна зона - природоохоронна зона вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм, встановлена для обмеження господарської діяльності з метою створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку.

Генеральний план ділянки - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані, існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Генеральний план ділянки - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані, існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Горище - простір між поверхнею покриття (дах), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху.

Дендроплан - (план благоустрою та озеленення) – графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення, з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих територій (районів, мікрорайонів, кварталів) і визначає розташування червоних ліній, ліній регулювання забудови, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, окремих земельних ділянок та об’єктів містобудування, вулиць, проїздів, пішохідних зон, допустимі види функціонального використання територій та окремих земельних ділянок, щільність, поверховість, принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови.

ДМБКтаЗВ - департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Дозвіл на будівництво - рішення міської ради про надання земельної ділянки у власність чи користування для будівництва за встановленим цільовим призначенням та цільовим функціональним використанням або рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на будівництво власнику чи користувачу земельної ділянки за встановленим цільовим функціональним використанням.

Дозвіл на виконання будівельних робіт - це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт. Який надається управлінням державного архітектурно-будівельного контролю, яке веде реєстр наданих дозволів.

Документ на право власності або постійного користування земельною ділянкою - державний акт на право власності або користування, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -