Конспект уроку на тему: «Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови. Правопис частки НЕ і НІ з іменними частинами мови»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 11 класу.

 

Тема заняття: «Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови. Правопис частки НЕ і НІ з іменними частинами мови»

Мета заняття:

Дидактична – Навчити застосовувати вивчені правила на письмі, навчити грамотно писати різні частини мови з частками НЕ і НІ

Виховна – Виховувати повагу до рідної мови, патріотизм

Розвиваюча – Розвивати вміння грамотно писати частки НЕ і НІ з іменними частинами мови

Вид заняття: Практичне заняття

Форма проведення заняття: Письмові роботи

Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти

Література

Обов’язкова:

1.     Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

2.     Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:

3.     Збірник диктантів.-Д.,1999.

4.     Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

5.     Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

6.     Терлак З. М. Українська мова у вправах і завданнях. — К., 1990. — 212 с.

7.     Януш Я. В. Основні правила українського правопису. — К.: КНЕУ, 2000. — 68 с.

8.     Януш Я. В., Безугла О. В., Козловець І. І. та ін. Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів. — К.: КНЕУ, 2000. — 204 с.

Технічні засоби навчання: комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

 ЕПІГРАФ: " Правопис - це одяг писемної форми вироблюваної віками літературної мови. У всі часи він має бути зручним і ошатним"

1.   Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3.   Мотивація навчання

4.   Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

5.   Коментар відповідей та робіт  студентів

6.  Вивчення та повторення матеріалу:

7. Закріплення знань студентів:

8. Домашнє завдання: укласти словник будівельниказ тексту:

Зона регулювання забудови - забудова чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, на яку поширюється композиційний вплив пам’ятки. Ця зона призначена для збереження особливостей візуального сприйняття пам’ятки, охорони і відновлення її активної ролі в композиції і пейзажі міста, селища, села. Ця зона виконує функції буферної, перехідної та синтезуючої зони у взаємодії пам’ятки з новими об’єктами довкілля. У зоні регулювання забудови нова забудова регламентується за висотою, розмірами в плані, масштабністю.

Зона санітарної охорони - територія у встановлених межах навколо об’єктів, де є підземні та відкриті  джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, у межах якої забороняється діяльність. Яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним та водоочисним споруди, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення.

Зони охорони пам’яток -  територія у встановлених межах навколо об’єкта культурної спадщини, на якій діє спеціальний режим та відповідні обмеження згідно з чинним законодавством.

Зони регулювання забудови - територія у встановлених межах навколо об’єкта культурної спадщини, на якій встановлені  обмеження на забудову земельних ділянок ( поверховість, висоту, щільність або інше).

Інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування.

Інвестор - юридична або фізична особа, яка приймає рішення про вкладення інвестицій у будівництво об’єкта інвестування, забезпечує його фінансування і розпоряджається вкладеними інвестиціями на свій розсуд з метою одержання прибутку (доходу) або соціального ефекту.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Іпотекодержатель (іпотечний кредитор) - особа, якій передають майно в іпотеку (заставу), щоб забезпечити виконання зобов’язань боржника. Передавання майна в іпотеку оформляють іпотечною угодою.

Історико-архітектурна довідка - науково-дослідна робота, що виконується дипломованими фахівцями відповідних спеціальностей – істориками архітектури, архітекторами, реставраторами, мистецтвознавцями на основі архівного пошуку, аналізу літературних джерел та іконографічного матеріалу.

Історико-містобудівне обґрунтування - наукова концепція врахування у проектуванні будівель і споруд пам’яток культурної спадщини та традиційного характеру історичного середовища як містобудівних факторів.

Історичне населене місце - населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України.

Історичний ареал - це найбільш освоєна в минулому і добре збережена частина території населеного місця, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об’єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних, або погано збережених частин населеного місця.

Історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Історичні об’єкти культурної спадщини – будинки, споруди. Їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, місця масових поховань померлих (загиблих) військовослужбовців ( у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України, місцях бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками бойової техніки, озброєння, амуніції, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

Комплекс - топографічно визначені сукупності окремих або поєднаних між собою об’єктів.

Комплексна державна експертиза - експертиза проектної документації, яка відповідно до законодавства здійснюється уповноваженим органом і включає:

- державну інвестиційну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва;

-   державну санітарно - гігієнічну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва ;

-  державну екологічну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва об’єктів, що становлять екологічну небезпеку, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- державну експертизу проектно-кошторисної документації в частині пожежної безпеки;

-  державну і експертизу проектів будівництва виробничого призначення в частині охорони праці;

- державну експертизу інвестиційних програм, що стосується енергозбереження та енерготехнологічної частини проектно - кошторисної документації.

Комплексний висновок - висновок про відповідність цим Правилам запропонованого будівництва об’єкта містобудування, підготовлений в порядку, встановленому Правилами, управлінням містобудування та архітектури за участю відповідних місцевих підрозділів землевпорядних, природоохоронних, санітарних, органів виконавчої влади.

Консервація - сукупність науково-обгрунтованих заходів, які дозволяють захистити об’єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд.

Користувач земельної ділянки - особа, яка якщо інше не передбачено законом або договором, має  використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов’язків і набуттям прав, встановлених законодавством, з метою господарювання на ній, спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд.

Культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини.

Ландшафтні об’єкти культурної спадщини - природні території, які мають історичну цінність.

Лоджія - перекрите та огороджене в плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір.

Мала архітектурна форма - функціонального призначення (для здійснення підприємницької чи господарської діяльності) – невелика споруда площею забудови до 30 м.кв., яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

Мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення - невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки. Фонтани, світильники, альтанки, фонтани тощо).

Машиномісце - місце зберігання автомобільного автотранспортного засобу у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

Містобудівна діяльність - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Містобудівна документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій, а також розроблення проектно-кошторисної документації: генеральний план розвитку м. Чернівців до 2020 року схеми планування територій, детальні плани територій, проекти розподілу територій.

Містобудівне обґрунтування - текстові та графічні матеріали, які розробляються з метою внесення змін до містобудівної документації, принципового визначення можливостей розміщення (реконструкції) об’єкта містобудування в системі забудови міста, граничних параметрів об’єкта, узгодження з існуючою забудовою, потреб у об’єктах соціальної інфраструктури, закладах охорони здоров’я, торгівлі, культури, розваг, розміщення зон відпочинку, уточнення орієнтовного розміру, конфігурації земельної ділянки, яка передбачається для відведення, встановлення умов та обмежень її використання.

Містобудівні об’єкти (об’єкти містобудування, об’єкти архітектури) - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, виробничого, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, їх комплекси.

Музеєфікація - сукупність науково-обгрунтованих заходів щодо приведення об’єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.

Надлишкове поліпшення нерухомого майна - результати заходів,спрямовані на зміну фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень,відокремлення яких не призведе до зміни ринкової вартості земельної ділянки та (або) земельних поліпшень.Вартість надлишкових поліпшень є позитивною різницею між витратами на заміщення (відтворення) та приростом ринкової вартості,що зумовлений такими витратами.

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна - результати заходів,спрямованих на покращення фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень,відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості відповідно земельної ділянки та (або) земельинх поліпшень.

Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.

Нерухоме майно (нерухомість - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (в т.ч. будинки, інші капітальні споруди, які мають фундаменти).

Нерухомий об’єкт культурної спадщини - об’єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності.

Нове будівництво - спорудження на вільних або звільнених від забудови майданчиках (територіях) будинків та споруд (будов та комплексів) цивільного або виробничого призначення для надання послуг та створення нових виробничих потужностей.

Об'єкти незавершеного будівництва - будівлі,споруди або передавальні пристрої,які фактично не експлуатуються внаслідок того,що перебувають у недобудованому стані.

Об’єкт архітектури - будинок, споруда житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення.

Об’єкт будівництва - окремий будинок або споруда з підсобними та обслуговуючими при будинковими будівлями та спорудами, на будівництво якого розробляється окремий проект будівництва зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва.

Об’єкт інвестування - об’єкт, у будівництво якого інвестор має намір вкласти (вклав) інвестиції.

Об’єкт культурної спадщини - будинок, споруда, місце, витвір, ансамбль, комплекс, їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти, що незалежно від стану збереженості донесли до нашого часу культурну цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність або її риси.

Об’єкт монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва як самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурним, археологічними чи іншими пам’ятками, або з утворюваними ними комплексами (ансамблями).

Об’єкти містобудування - функціональні території (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об’єкти архітектурної діяльності.

ОДПН - орган державного пожежного нагляду.

Охорона культурної спадщини - система правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини.

Охоронна зона - територія, що виділяється для збереження і відтворення найближчого історичного середовища пам’ятки, головним чи суттєвим елементом якого є пам’ятка, та створення оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне функціонування пам’ятки, охорону від вібрацій, забруднень, підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані, масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам’яткам та їх історичному середовищу.

Пам’ятка - об’єкт культурної спадщини (див.) національного або місцевого значення, який занесено до „Державного реєстру нерухомих пам’яток України”.

Пандус - похила полога площина, яка влаштовується для підйому (входу і виїзду) у будинку чи споруді.

Паспорт фасаду - реєстраційний документ, яким фіксується архітектурне та колористичне вирішення (в тому числі при необхідності художнє освітлення усіх фасадів споруди).

Передавальні пристрої - земельні поліпшення,створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії,речовини,сигналу,інформації,тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі,трубопроводи,водопроводи,теплові та газові мережі,лінії звязку тощо).

Передінвестиційна діяльність - сукупність дій юридичних або фізичних осіб щодо вивчення містобудівних та економічних умов, наукових, проектних, статистичних, кадастрових та інших матеріалів, містобудівної документації, необхідної для вибору земельної ділянки і отримання дозволу на будівництво в установленому порядку.

Перепланування (переобладнання) приміщень - ремонтно-будівельні роботи, що провадяться власниками квартир, наймачами і орендарями за відповідними проектами щодо жилих і підсобних приміщень, балконів і лоджій із зміною фізичних параметрів цих приміщень, знесенням або перенесенням внутрішніх легких некапітальних перегородок, улаштуванням нових елементів і деталей (входів, прорізів) без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові перекриття та інші несучі конструкції житлового будинку з метою поліпшення благоустрою квартири, її експлуатаційних теплотехнічних та інших показників без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у цьому будинку.

Планувальна рада - спеціалізований дорадчий орган при міському голові, призначений для розгляду питань з виконання Правил.

Поверх мансардний - (мансарда, поверх у горищному просторі) – поверх, фасад якого повністю або частково створений поверхнею (поверхнями) нахиленого чи ламаного даху, при цьому лінія перетину площини даху і площини фасаду повинна бути на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху.

Поверх надземний - поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі.

Поверх підвальний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більше ніж на половину висоти приміщень.

Поверх технічний - поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій, який може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або середній частині будинку.

Поверх цокольний - поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більшу половини висоти приміщень.

Предмет охорони об’єкта культурної спадщини - характерна властивість об’єкта  культурної спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої цей об’єкт визначається пам’яткою.

Прибережна смуга - частина водоохоронної зони по обох берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води, встановленої законодавством ширини.

Приміщення - частина внутрішнього об'єму  будівлі, обмежена будівельними елементами,з можливістю входу і виходу.

Приміщення вбудовані - приміщення,що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

Пристосування пам’ятки культурної спадщини - сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об’єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Проект (проектна документація) - документація для будівництва об’єктів містобудування (об’єктів архітектури), що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, технічні та технологічні рішення, вартісні показника конкретного об’єкта містобудування.

Проект забудови території - документація, яка поєднує властивості проектної та містобудівної документації і розробляється для будівництва комплексів будівель і споруд з урахуванням рішень детального плану території.

Проект розподілу території - містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок і встановлює прибудинукові території існуючих і запроектованих житлових будинків, громадських будівель, інженерних споруд, інших об’єктів містобудування, територій загального користування, надлишків території, призначених для подальшого спорудження житлових і громадських будівель, та іншого використання. На підставі проекту розподілу території розробляються проекти відведення земельних ділянок та встановлюються їх межі.

Проектне рішення - основні архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, техніко-економічні, інженерні характеристики об’єкта, розроблені у проектній документації.

Проектні роботи - роботи, які пов’язані з виготовленням проектної документації.

Пусковий комплекс - визначена проектом будівництва частина будови (об’єкта виробничого або цивільного призначення), яка після введення її в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об’єктах підсобного та обслуговуючого призначення за відповідною супровідною (не основною) номенклатурою і може експлуатуватися за розсудом інвестора до повного введення будови (об’єкта), освоєння проектної потужності або надання послуг за основною номенклатурою (приклади-котельні, підстанції, холодильники, підсобні та обслуговуючі виробництва, вбудовано-прибудовані та вбудовані в жилі приміщення паркінги та ін.).

Реабілітація пам’ятки культурної спадщини - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об’єкта культурної спадщини.

Реконструкція - перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції та ін., пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників.

Ремонт - сукупність проектних вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об’єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини.

Рентний дохід (земельна рента) - дохід,що може бути отриманий із землі як засобу виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції,отримуваної на земельній ділянці,тв виробничими витратами і прибутком виробника.

Реставрація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану будівлі або споруди, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.

Санітарно-захисна зона - територія навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, встановлена для відокремлення таких об’єктів від житлової забудови.

СЕС - санітарно епідеміологічна станція.

Споруда - твори архітектури та інженерного мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об’єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли автентичні свідчення про визнані історичні події, життя та діяльність відомих осіб.

Стадії проектування - частини комплексу робіт з розроблення проектної документації.

Схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідної території, її окремих частин.

Тамбур - прохідний простір між дверима, що служить для захисту від проникнення холодного повітря, атмосферних опадів, пилу, диму і запахів, при вході до будинку, у сходову клітку чи інші приміщення.

Тендер (торги) - форма розміщення замовлення на будівництво або проектування, яка передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції за критеріями, що визначаються замовником.

Територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Тимчасова споруда - (також мала архітектурна форма для здійснення  підприємницької діяльності) – невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів (кіоски, павільйони тощо). Тимчасова споруда є одноповерховою, площею до 30 кв.м, може мати внутрішнє приміщення для тимчасового перебування людей.

Традиційний характер середовища - історично успадкований вигляд та об’ємно-просторова структура історичного населеного місця.

УЗР - управління земельних ресурсів департаменту містбудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

УМА - управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Учасники інвестиційної діяльності - юридичні та фізичні особи, які призначаються інвестором і забезпечують реалізацію інвестиційної діяльності (замовники, підрядчики, проектувальники, постачальники, виготовлювачі та ін.). Інвестор за своїм рішенням може виконувати обов’язки будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощення, за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий.

Цільове використання земельної ділянки (об’єкта нерухомості) - передбачене власником або користувачем призначення об’єкта будівництва для використання певної жилої, громадської, виробничої  або іншого господарської функції у засіб та шляхом, визначеним законодавством.

Цільове призначення земельної ділянки - віднесення, відповідно до вимог статті Земельного кодексу України, земель до тієї чи іншої категорії, здійснене на підставі рішення міської ради.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунтів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Черга будівництва - (пусковий комплекс) – визначена проектом будівництва складова частина об’єкта містобудування виробничого або цивільного призначення у складі глави 2 зведеного кошторисного розрахунку, яка після введення її в експлуатації частково забезпечує випуск певної продукції або надання послуг за відповідною номенклатурою і може експлуатуватись до повного введення об’єкта в експлуатацію, освоєння проектної потужності: окремі технологічні лінії, прольоти, цехи основних виробничих корпусів, котельні, підстанції, холодильники, підсобні та обслуговуючі виробництва, секції жилих будинків, вбудовано-прибудовані та вбудовані в житлові будинки приміщення, окремі приміщення об’єктів обслуговування, торгівлі, громадського призначення, паркінги тощо.

 

Муравльова Оксана Володимирівна

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -