Задачі з основ правознавства

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Використовується на уроках, під час проведення заліків, екзаменів, при підготовці для вступу до ВНЗ, на олімпіадах.

Юнаки Древніх Афін, одержуючи права громадянина, давали клятву, у якій були такі слова: «І, якщо хто-чебудь буде скасовувати закони або не коритися їм, я не допущу цього, ,але буду захищати їх і один, і разом з усіма...» Поясніть зміст даної клятви? Яка роль закону в державі?

Тема 1. Основи теорії держави і права

До яких видів влади належать  (законодавча, виконавча, судова)?

1. Верховний суд. 2. Міністерство. 3. Поліція. 4.Парламент. 5. Прем'єр-міністр. 6. Суддя. 7. Адвокат. 8. Мер міста. 9. Президент. 10. Обласна і районна держадміністрація. 11. Прокурор міста. 12. Служба безпеки. 13. Міністр освіти. 14.Представникпрезидента в області, у районі. 15. Священик, митрополит.  16. Директор заводу.  17. Суд присяжних. 

18.Нотаріус. 19. Віце-прем’єр. 20. Голова парламенту. 21. Постійна   комісія  парламенту з науки й освіти.

Які з наведених документів належать  до джерел права?

1. Конституція країни. 2. Указ президента  3.  Книга з історії права. 4. Постанова уряду.  5. Рішення профспілкових  зборів. 6.  Кримінальний кодекс.  7. Рішення суду. 8. Закон про пенсії. 9. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН.  10. Лист директора    заводу мерові міста. 11. Резолюція — постанова мітингу з підписами. 12. Указ президента про проведення  референдуму. 13. Закон про громадянство. 14. Рішення загальних зборів мешканців будинку з підписами учасників зборів. 15. Закон про освіту.

На основі своїх уявлень визначте, норми яких галузей права застосовуються в таких випадках:

1. Влаштування на роботу.  2. Крадіжка. 3. Усиновлення дитини. 4. Захист прав людини. 5. Вибори президента країни. 6. Покупка телевізора 7. Перехід вулиці в недозволеному місці.  8. Одержання паспорта. 9. Участь і виступ на мітингу. 10. Хуліганство на вулиці. 11. Скла­дання іспитів і вступ до університе­ту. 12. Сповідання  своєї  релігії. 13. Виїзд туристом за    кордон. 14. Приватизація садово-земельної ділянки. 15. Розбили скло в устано­ві. 16. Вживання спиртних напоїв у громадському місці. 17. Звільнення.

Юнакові подарували магнітофон. До нього стали приходити увечері однокласники, друзі, щоб слухати музику. І тепер до глибокої ночі, іноді до ранку, з виставлених у вік­нах динаміків лунає на весь будинок потужна музика. Умовляння не до­помагають.

 • Поясніть, як ви будете поводи­тися, якщо це ваш сусід по пло­щадці.
 • Чи є тут правопорушення, яке?
 • Поясніть цю ситуацію з погляду права і моралі.

Жінка, 59 років, хвора, II гр. інва­лідності (видалена нирка) їхала до своїх дітей і онуків у гості. На зво­ротному шляху вирішила заїхати до сина. Дочка привезла матір на стан­цію. Потяг стояв 2 хвилини, нуме­рація починалася з хвоста потяга, і 4-й вагон був далеко від платфор­ми. Довелося сісти у вагон № 3 і вже на ходу потяга пробиратися у свій вагон з речами, що для хворої і літ­ньої людини було справою нелег­кою. У вагоні стан здоров'я жінки погіршився: вона почервоніла, по­чалася блювота, піднявся тиск. І провідниця «ужила заходів» — висадила жінку з потяга у 25 км від станції призначення. Вранці її зна­йшли на насипу. Жінка була непри­томна. Медсестра станції намагала­ся допомогти. Хвору відправили до залізничної лікарні, лікарі робили все можливе, але, не приходячи у свідомість, жінка померла того ж дня.

 • Поясніть, хто винний? Чому? Чи є склад злочину? Хто відпо­вість?
 • Оцініть і поясніть ситуацію з погляду моралі і закону?

 

Тема «Основи конституційного права»

   На судовому процесі прокурор, по­ставивши питання, почав соромити підсудного за його зухвале діяння. Суддя перервав прокурора: «Прови­на підсудного ще не доведена, а ви вже оголошуєте його злочинцем. Обмежтеся поки питаннями».

 • Чи правий суддя? Чому?
 • Які функції прокурора в судово­му засіданні?
 • Яке право підсудного порушене?

У селі було весілля. Молодь збира­лася з ранку, запрошували усіх. Були запрошені і хлопці з сусіднього Веселилися до вечора, після чого 12 молодих людей вирішили додому, незважаючи на мороз – 30 градусів. Спочатку йшли швидко. Але за се­лом почалися поля, й швидкість зменшилася. У снігу стали грузнути ноги. Один підліток йшов у мокрих валянках (після весілля проводить­ся стародавній обряд — «ходіння нареченої по воду») і почав відста­вати, валитися в сніг. З ним зали­шилися троє його друзів, інші пішли своєю дорогою у своє село. Мороз посилювався. Невеликий вітер швидко заметав сліди. Підліток йти вже не міг. Йому розтирали побілілі ноги, тягай, чекали в стогу сіна до­помоги. Але, провівши 8 годин на морозі, він уже не міг ані сидіти, ані говорити. Коли під'їхали люди на конях, було вже пізно.

 • Поясніть з погляду моралі і за­кону, чи є тут злочин. Який? Чому?
 • Хто, як і за що буде відповідати?

Громадянка Росії Васильцова пере­їхала на постійне проживання в Україну, тому що вийшла заміж за громадянина України Рибалка.

 • Чи одержить вона право на гро­мадянство України?
 • Чи буде дитина вважатися гро­мадянином цієї держави? Пояс­ніть.

Подружжя Шевченко після трива­лого проживання в Казахстані пере­їхали жити на Україну, туди, де вони народилися, — у Полтавську об­ласть.

 • Який порядок здобуття  ними громадянства? Чи мають вони право його одержати?
 • Поясніть, чому.

Виберіть з наступних думок ті, які належать до прав людини; поясніть, чому

 •  «Свобода є можливість робити усе, що мені хочеться».
 •  «Свобода є право робити усе, що дозволено законами».
 •  «Свобода   є   незалежність   від норм, установлених людьми».
 •  «Свобода однієї людини обме­жена свободою інших».

Прокоментуйте кожний вираз.

Виборче право у нас загальне. - Про­те ряд осіб за законом не можуть брати участі у виборах. Визначте та­ких у списку:

 • дипломатичні працівники по­сольства за кордоном; священ­нослужителі; особи, що утри­муються в місцях позбавлення волі; військовослужбовці; пси­хічно хворі; працівники режим них підприємств; особи, на­правлені за рішенням суду до місць примусового лікування.

Тема «Політичні права і свободи громадян»

Розгляньте ці ситуації і визначте, де й які права людини і громадянина порушені. Поясніть, чому.

 1. Група людей, мотивуючи свої дії правом на свободу слова і збо­рів, проводила мітинг у місті, перекривши на кілька годин рух на центральному шосе.
 2. Посилаючись на свободу слова, журналіст у своїх статтях закли­кає до міжнаціональної ворож­нечі, конфлікту, повалення пре­зидента.
 3. Спираючись на право брати участь в управлінні державою, депутат — мер міста — сам за­пропонував себе на посаду пре­зидента країни.
 4. Користуючись правом на свобо­ду союзів, організацій, асоціа­цій, громадянин просить зареєст­рувати партію «Зелені» у складі 15 чоловік.

Розбившись на групи по 5-6 чоло­вік, протягом 15 хвилин необхідно виробити по 3—5 пропозицій для розв'язання однієї з таких-проблем?

 • поліпшення медичного обслу­говування у місті, країні;
 • ліквідація дефіциту житла;
 • ліквідація безробіття;
 • поліпшення освіти в країні;
 • ліквідація злочинності в місті, країні (наркоманії, алкоголізму).

Обговоріть усі варіанти. Які найкра­щі пропозиції? Чому?

Які висловлення відповідають принципові презумпції невинності? Чому? Поясніть,

 1. Підсудному необов'язково ви­правдовуватися — нехай суд до­водить його провину.
 2. Краще виправдати десяток вин­них, ніж засудити одного невин­ного.
 3. Чим суворіше покарання, тим менше буде злочинів.
 4. Якщо потрапив під суд, вихо­дить, «рильце в пуху».
 5. Якщо зізнався, виходить, вину­ватий.

   Випишіть в один стовпчик соціаль­но-економічні права, а в інший —і політичні права і свободи, а також обов'язки людини. 1. Одяг. 2. Мітинг. 3. Старість. 4. Ре­ферендум. 5. Житло. 6. Пенсія. 7. Цензура. 8. їжа. 9. Безробіття. 10. Здоров'я. 11. Інвалідність. 12. Багатопартійність. 13. Медичне обслуговування. 14. Критика недо­ліків. 15. Диктатура. 16. Одержання премії. 17. Поважати Конституцію країни. 13. Додержуватися дисцип­ліни на підприємстві. 19. Сумлінно трудитися. 20. Поважати думку ін­шої людини щодо сучасних подій в країні. 21. Не підбурювати, не об­мовляти на мітингах і зборах. 22. Дотримуватися трудового роз­порядку на робочому місці.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -