Конспект уроку на тему: «Гендер і влада в Україні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: на основі аналізу історичних і літературних джерел та фактів розкрити сутність фемінізму, з'ясувати причини існування гендерної нерівності в українській політиці та визначити шляхи і перспективи її подолання; розвивати в учнів уміння аналізувати та оцінювати соціальні явища та події, давати визначення поняттям «гендерна рівність», «фемінізм», «дискримінація»; виховувати неприйняття гендерної нерівності.

Методичні засоби: технологія «критичного читання» робимо позначки, робота в малих група, «Уявний мікрофон», «Прес», «Коло ідей».

Основні терміни і поняття: «дискримінація»; «гендерна рівність».

Обладнання: маркери, дошка, тексти «Декларації прав жінки і громадянки» 1791 р., статистичний матеріал «Жінки  в європейській політиці», Конституція України, уривок твору О. Кобилянської «Людина».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Епіграф: Якщо жінка, гідна зійти на ешафот, то вона гідна увійти і у парламент.

Олімпія де Гуж

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Україна оголосила себе правовою демократичною державою. Це має значити, що у нас повинна існувати юридична рівність, у тому числі рівність в правах між жінками і чоловіками. Ми мусимо з’ясувати, чи так це насправді. В Україні існує Закон від 08.09.2005 р. «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» та діє «Концепція Гендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 рр.». На жаль, в органах законодавчої влади жінок усього 5,1 % , а керівниками місцевих і державних органів працюють 7 %. Українська влада приклад статевої нерівності. Така нерівність існує і на побутовому рівні. Ми разом спробуємо дослідити проблему та зазначити шляхи її розв’язання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з текстом Конституції України

Працюючи з текстом Конституції, учні повинні дати відповіді на такі запитання:

1. Чи всі громадяни України мають рівні права?

2. Чи розрізнено в Конституції права жінок і чоловіків?

3. Чи обмежено в Основному Законі держави право жінки на участь у державному управлінні?

4. Якою є реальна ситуація з реалізацією положень ст. 38 Конституції України для жінок?

Відповіді на запитання: учні повинні знайти в положеннях Конституції – ст. 21, 23, 24, 38, а також спираючись на власну обізнаність у політичному житті країни.

Підсумовуючи відповіді, вчитель зазначає, що існують певні проблеми з приводу реалізації прав жінок на участь в державному управлінні в Україні. Це проблема не тільки нашої держави, а й багатьох країн світу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель повідомляє тему уроку та очікувані результати.

Учитель. Загальна декларація прав людини визнає рівність всіх людей у правах. Алє в Україні, на жаль, ми можемо зіткнутися з проявами статевої нерівності. Цей стан речей можна охарактеризувати багатьма термінами, один з яких – дискримінація. Вчитель пропонує провести метод «Мозкового штурму», щоб з’ясувати значення поняття. Результати «штурму» записують на дошці. На основі наведеннях учнями асоціацій пропонується дати визначення поняттям. Вчитель коригує відповіді учнів. Об’єднавшись в малі групи, учні повинні пригадати (зі свого життя чи життя знайомих) про випадки дискримінації за статевою ознакою. Доповідачі описують усі випадки класу. Які почуття це у вас викликало?

Дискримінація за статевою ознакою спричинила появу жіночого руху, що дістав назву фемінізм.

Учитель коротко розповідає про зародження жіночого руху за рівні права жінок з чоловіками

Робота з текстом Декларації прав жінки і громадянки

Сутність фемінізму вчитель пропонує визначити на основі аналізу «Декларації прав жінки і громадянки». Учитель може запропонувати учням зробити методом «Уявний мікрофон» чи використовуючи метод «Прес» – залежно від рівня підготовки аудиторії. Тексти Декларації роздають учням (див. додаток 1)

Учитель. Українські жінки також порушували питання Гендерної рівності – рівні права та можливості жінок та чоловіків у суспільстві. Однією з перших в українській літературі цю проблему озвучила О. Кобилянська – відома українська письменниця XIX ст. Твір «Людина» - тема молодої ерудованої дівчини, яка не хоче жити так, як її подруги з провінції.

Метод «Робімо позначки»

Учні мусять опрацювати фрагмент з твору О. Кобилянської «Людина». (див. додаток 1) і відповісти на питання чому і які саме погляди дівчини вирізняють її з навколишнього середовища?

Учитель (підсумовує). Ідеал О. Кобилянської – жінка освічена, інтелігентна, прогресивних ;поглядів з високими духовними запитами вільна у виборі роду занять, любляча й ніжна.

Проте проблема Гендерної рівності досі є актуальною для України. Вона є актуальною у різних сферах суспільного життя, а особливо в українському політичному житті, де до жінок існує упереджене ставлення.

Робота з візуальними джерелами

Проаналізуйте наданий матеріал і зробіть висновки

Пригадайте, хто з українських жінок-політиків перебуває при владі. Чи достатньо цього, щоб впливати на ситуацію в країні?

Робота по групах

Працюючи по групах, учні мають дати відповіді на запитання.

1. Чи може жінка в Україні бути при владі?

2. Чому в Україні склалася така ситуація?

3. Навіщо жінці політика?

4. Що може дати державі і народу жінка у владі?

5. Як можна ліквідувати гендерну нерівність в українській владі?

Метод «Коло ідей»

Групи висловлюються по черзі, відповідаючи кожна на своє запитання. Перші вимоги рівноправ’я були висунуті жінками під час Війни за незалежність в США (1775-1783 рр.). Перша американська феміністка – Абігейл Сміт Адамс.

У 1791 р. француженка Олімпія де Гуж розробила «Декларацію прав жінки і громадянки. Тоді ж було створено першу жіночу організацію «Суспільство жінок об’єднаних республіканок».

Найбільш послідовним був рух жінок Великої Британії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. Його очолила адвокат з Манчестера Емеліна Паркхорст.

На початку XX ст. виборче право отримали жінки Данії, Австралії, Нової Зеландії, СІІІА, Німеччини та інших країн.

Слід звернутися до розгляду проблеми загалом. Більш ймовірно, що думки щодо рівності Чоловіків і жінок в українській політиці в аудиторії можуть розділитися. Тому учитель має провести «Спаринг» представників двох позицій. Аргументи сторін на дошці фіксує вчитель.

Учитель (підсумовує). Зверніть увагу на те, що відсутність «Гендерної» нерівності у владі і країні в цілому робить країну більш соціально благополучною і заможною порівняно з країною, що обмежує такі можливості.

Жінка у владі це ознака демократичної соціально орієнтованої держави, якою Україна, на жаль, є не повною мірою. Щоб покращити ситуацію, потрібно перш за все позбутися упереджень і стереотипів, а на це спроможний кожен із нас.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТРІАЛУ

Відбувається під час роботи над окремими питаннями на кожному етапі уроку.

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки уроку й оцінює роботу учнів залежно від внеску кожного у розв’язанні проблеми уроку.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Візьміть у ваших батьків інтерв’ю щодо головного питання уроку: «Чи є місце жінці в політиці?» Відповіді запишіть

ДОДАТОК 1

Декларація прав жінки і громадянки

Матері, доньки, сестри і представники нації вимагають, щоб Декларація ця була затверджена Національним Збором.

«Вважаючи, що ігнорування, зневага або презирство прав жінки є єдиними причинами суспільних бід і зіпсованості урядів, Жінки вирішили сформулювати в урочистій декларації природні, невід’ємні і священні права жінки, щоб Декларація ця завжди була перед очима усіх членів суспільства, постійно нагадуючи їм про їхні права та обов’язки; щоб відповідальні дії жінок і чоловіків щоразу можна було порівняти з нею і її поважали б усі політичні установи і щоб домагання громадян, що спираються відтепер на прості і беззаперечні принципи, завжди служили б опорою конституції, добрим вдачам і загальному щастю.

Отже, стать, неперевершена так само за красою, скільки за стійкістю в муках материнства, визнає, і проголошує перед особою і під заступництвом Вищої Істоти такі Права Жінки і Громадянки.

Стаття 1. Жінка народжується вільною і живе рівною у правах з чоловіком. Суспільні відмінності можуть бути засновані лише на загальній користі.

Стаття 2. Мета будь-якого політичного об’єднання є збереження природних і невідчужуваних прав жінки і чоловіка; ці права – Свобода, власність, безпека ї особливо опір гнобленню.

Стаття 3. Принцип суверенітету залишається невід’ємним від нації, яка є ні що інше, як союз жінок і чоловіків; ніхто, жоден індивід не може володіти жодною владою, яка не йде безпосередньо від нації.

Стаття 4. Свобода і справедливість полягають у поверненні усього, що належить іншому; таким чином, єдиними обмеженнями для здійснення природних прав жінки є нескінченна чоловіча тиранія. Ці обмеження мають бути перетворені згідно із законами Природи і Розуму.

Стаття 5.Закони Природи і Розуму забороняють будь-які дії, що здатні завдати шкоди суспільству, усьому, що не заборонене цими мудрими божественними встановленнями, не можна перешкоджати, і ніхто не може бути зобов’язаний  робити те, чого вони не велять.

Стаття 6.Закони мають бути вираженням загальної волі; всі громадянки і громадяни зобов’язані робити свій внесок в її формування як особисто так і через своїх представників; це повинно поширюватися на всіх громадян і громадянок; рівні в очах закону, вони повинні бути однаково допущені до всіх почестей і положень і суспільних посад згідно з їхніми здібностями і без інших відмінностей, окрім їх чеснот і талантів.

Стаття 7. Для жінки немає виключення: вона може бути затримана, заарештована та звинувачена відповідно до закону. Жінки, як і чоловіки, підкоряються цьому суворому закону.

Стаття 8. Закон повинен встановити тільки ті покарання, які насправді й вочевидь необхідні, і ніхто не може бути покараний інакше, як на підставі встановленого закону, проголошеного до здійснення злочину і правочинно застосовного до жінок.

Стаття 9. До кожної жінки, що визнана винною, закон застосовують з усією суворістю.

Стаття 10. Ніхто не може бути переслідуваний за його особисті переконання; якщо жінка має право зійти на ешафот, то вона повинна мати таке ж право зійти на трибуну, за умови, що її виступи не порушують громадського порядку, встановленого законом.

Стаття 11. Свобода виголошувати свої думки – одне з найдорогоцінніших прав жінки, бо свобода ця забезпечує визнання батьками своїх дітей. Кожна громадянка, таким чином, може говорити вільно: я – мати дитини, яка належить тобі, замість того щоб приховувати істину на догоду забобонам варварства; виняток може бути зроблено у разі зловживання, визначеного відповідно до закону.

Стаття 12. Гарантія прав жінки і громадянки несе в собі найбільше благо; ця гарантія повинна бути встановлена до загальної користі, а не до приватної вигоди тих, кому вона надана.

Стаття 13. Для підтримування збройних сил держави і витрат на управління внески жінок і чоловіків рівні; тому вона повинна також брати участь у розподілі положень посад, почестей і роботи.

Стаття 14. Громадянки і громадяни мають однакові право перевіряти, самі або через своїх представників, необхідність суспільних внесків. Це, може поширюватися на жінок, лише коли їм забезпечена рівна частка не тільки майна, але також частка в суспільному управлінні визначення пропорції збору і тривалості стягування податку.

Стаття 16. Сусгіільство що має Конституцію немислиме без гарантії прав і розподілу влади; конституція ніщо, якщо більшість людей, становлять націю, не беруть участь в її складанні.

Стаття 17. Власністю представники обох половин володіють спільно або роздільно; вона є недоторканним і священним правом кожного; ніхто не може бути позбавлений власності, – бо вона є істинний заповіт природи – інакше як законним чином у разі Суспільної необхідності і за умови справедливого і попереднього відшкодування.

З твору О. Кобилянської «Людина»

«...Ах, що вона, сього дожити мусила, що її донька розвивала нежіночі, хворобливі, безбожні погляди та говорила про якусь рівноправність між мужчиною та жінкою!!! У таких хвилях була би Вона найрадніше з сорому та лютості в землю запалась. Її донька! Донька ц. - к. лісового радника висунула думку, щоби жінкам було вільно ходити в університети, там нарівні з мужчинами набувати освіту; в житті самій удержуватися, не ждати лише подружжя, котре сталося прибіжищем проти голоду і холоду!! Се якраз виглядало, начеб її нічого не учили і вона мусила побоюватися о свою будучину! Матінко божа, вона така прегарна, поважна, потребувала щось подібне ще й явно голосити!..

Се вона таки на свої вуха чула. Що, однак, при інших нагодах і публічно говорила, доносили їй добрі поважні товаришки і знайомі:

Наколи ви їй ті дурниці не виб’єте з голови, то будете наслідків гірко жалувати; вона ще молода, буйна!...».

Гузеватий А. Ю., ЗОШ № 84, м. Запоріжжя

Гузеватий А. Ю. Гендер і влада в Україні Правознавство. 10 клас [Текст]: Науково-методичний журнал / А. Ю. Гузеватий // Історія та правознавство. – 2012. – № 10      с. 17-19

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -