Конспект уроку на тему: «Що таке громадянство»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: розтлумачити поняття «громадянин», «громадянство», «підданство»; розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; визначити підстави набуття і припинення громадянства; формувати вміння працювати з нормативними актами та застосовувати їх на практиці; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства та гордості за приналежність до українського громадянства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Конституція України (Статті 4, 25, 36, 38, 39, 46, 54, 55); таблиці «Людина – особа – громадянин», «Визначення громадянства дитини»; політична карта світу; Закон України «Про громадянство України» (18 січня 2001 року) або витяги з нього, підручник.

Основні поняття: людина, особа, громадянин, іноземець, апатрид, біпатрид, громадянство, підданство.

Епіграф: Гідність держави залежить від особистостей, які її утворюють. Дж.-С. Мілль

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заслуховування та обговорення творів-розмірковувань «Мої права дитини».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Що означає бути громадянином держави?

Інтерактивна лекція

Учитель. Кожен із нас так чи інакше пов'язаний з державою, у якій проживає або народився. Правовий зв'язок громадянина з державою називається громадянством, а особа, що має такий зв'язок з державою, є її громадянином. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина держави є правовий статус, тобто сукупність прав та обов'язків.

Бесіда

1. Чи всі люди, що проживають на території України, є її громадянами?

2. Які документи свідчать про громадянство людини? Який документ вказує на ваше громадянство?

3. Із якого часу ви є громадянами України?

4. Хто з вас має молодших братів чи сестер?

5. Чи пам'ятаєте ви, якими вони були, коли народилися?

Учитель (пояснення супроводжується демонстрацією таблиці «Людина – особа – громадянин», яку заздалегідь підготовлено на дошці). Дитина, тільки-но з'явившись на світ, вже має всі фізичні ознаки людської істоти: певну будову тіла, внутрішні органи тощо. Але вона ще не відгукується на своє ім'я, не вирізняє своїх родичів (навіть батьків). Тобто дитина уже фізично існує як людська істота, з точки зору біології вона вже є людиною. Якщо пригадати курс біології, людська істота латиною це Ноmо Sарiens.. (Учитель звертає увагу учнів на перший рядок таблиці). Поняття «людина» є суто біологічним, воно супроводжує особу протягом всього життя, незважаючи на стан здоров'я, психічний стан тощо. Отже, фактично поняття людина співпадає з поняттям Ноmо Sарiens.

Що ж собою являє поняття «особа»? Поступово дитина росте і розвивається, починає реагувати на своє ім'я, розмовляти, вирізняти себе з навколишнього світу та оточення, у неї з'являються певні погляди.

«Людина – особа – громадянин».

Поняття

Зміст

Період, з яким повязане

Людина

Біологічне поняття (Ноmо арiens)

Із моменту народження

Особа

Соціальне поняття (існує лише у людському суспільстві

У процесі розвитку людини та її формування

Громадянин

Політико-правове поняття (пов’язує людину з державою)

Протягом життя

Метод «Прес»

Як ви вважаєте, чи можливі ці зміни поза людського оточення, поза суспільством?

Учитель організує обговорення відповідей учнів, навівши приклад з книги Р. Кіплінґа «Мауглі» або іншу подібну ситуацію із періодичних публікацій.

Учитель. Зміни у розвитку людини, її поведінці значною мірою залежать від оточення. Тобто вони можливі лише в людському суспільстві, (Учитель звертає увагу на другий рядок таблиці.) Поняття «особа» є поняттям соціальним, воно означає людську істоту, яка досягла певного рівця сного розвитку. Досягнення цього рівня можливе лише в людському суспільстві, отже, це поняття соціальне.

Завдання

Поясніть, як ви розумієте поняття «соціальне».

Учитель. Більшість людей живе не лише у своїй родині, серед друзів і знайомих, але й має зв'язки з певною державою, права та обов'язки, які суттєво різняться залежно від країни проживання. Саме цей зв'язок і визначає поняття «громадянин». Отже {учитель звертає увагу учнів на третій рядок таблиці), громадянин – це поняття політико-правове і визначає зв'язок людини з певною державою.

Проміжний підсумок

Користуючись таблицею, учитель підкреслює різницю між поняттями: людина – поняття біологічне, особа – соціальне, громадянин – політико-правове.

Поняття громадянства

Учитель. Поняття «громадянство» означає стійкий, юридично визначений, обмежений в часі та просторі зв'язок людини з певною державою. Юридична визначеність – це регулювання відносин людини і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами, протягом всього життя людини.

Метод «Прес»

Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, що не пов'язана з жодною країною?

Учитель допомагає учням, ставлячи питання:

1. Із якою державою пов'язані члени племені, що несподівано відкрили в джунглях Африки і яке не спілкувалося з навколишнім людським світом сотні років?

2. Чи всі жителі України пов'язані з нашою державою або іншими країнами? Учитель узагальнює відповіді учнів і робить висновок про існування людей, які не відносяться до жодної країни.

Учитель. Для позначення людей, про яких йшлося вище, з'явився спеціальний термін «апатрид» , який складається із частки заперечення «а» і слова громадянин («патрид»). Тобто означає «не громадянин», «без громадянства». Але існують випадки, коли окремі особи мають громадянство двох країн одночасно. Таких людей називають «біпатриди» («бі» – два, «патрид» – громадянин). Отже, «громадянин двічі», «подвійний громадянин». Слід розрізняти ці поняття.

Апатрид – це особа, яка не належить до громадянства жодної країни.

Біпатрид – особа, яка одночасно має громадянства двох країн.

Зараз більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів та біпатридів і намагаються передбачити це у своєму законодавстві. Крім того, існує певна різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».

Колективна робота за завданнями

1. Пригадайте з історії визначення республіки та монархії.

2. Погляньте на карту світу і наведіть приклади країн, які мають республіканську / монархічну форму правління. (Учитель може показати ці країни па карті: монархії – Велика Британія, Японії Швеція, Саудівська Аравія тощо; республіки – СПІА, Німеччина, Франція, Росія тощо.

Учитель коригує і доповнює відповіді учнів; вказуючи, що в монархії прийнято казати – людина живе «під королем», «під імператором», «під царем», тому це «піддані» відповідного монарха, у республіці ж прийнята форма – «громадянин держави». Отже, підданство – поняття, притаманне для монархії, громадянство – для республіки.)

Громадянство в українському законодавстві

Бесіда

1.Як ви вважаєте, які закони України регулюють питання громадянства?

2. Визначте, які основні положення щодо громадянства закріплено в Конституції України.

Робото з правовим документом

Опрацювати ст. 4, 25 Конституції України та визначити основні положення щодо громадянства, які містяться в цих статтях.

Конституція України

«Ст. 4, В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом».

«Ст. 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і нрава змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами».

У ході спільної роботи з учнями визначаємо основні принципи громадянства України:

- єдине громадянство;

- рівність перед законом громадян України, незалежно зід підстав набуття ними громадянства;

- неприпустимість позбавлення особи громадянства України;

- збереження громадянства за особою, що мешкає за межами України;

- відхилення автоматичної зміни громадянства в разі укладання або розірвання шлюбу громадянином України, а також у разі зміни громадянства чоловіком або дружиною;

- захист громадян України, що перебувають за її межами;

- запобігання виникненню випадків без громадянства;

- визнання права громадянина України на зміну громадянства.

Робота з правовим документом

Учні опрацьовують текст ст. 6 і 9 Закону «Про громадянство України» (2001 року) і розв'язуютьу групах юридичні задачі.

Закон «Про громадянство України»

«Ст. 6. Підстави набуття громадянства України

Громадянство України надається:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення громадянства;

5) внаслідок встановлення опіки над особою, що визнана судом недієздатною;

6) з інших обставин, що передбачені міжнародними угодами України».

«Ст. 9. Прийняття до громадянства України. Іноземець, або особа без громадянства, можуть за їх клопотанням бути прийнятими до громадянства України.

Умови прийняття до громадянства України:

1) визнання та дотримання Конституції України та законів України;

2) пред'явлення декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство;

3) безперервне проживання на законних підставах на території України впродовж останніх п'яти років;

4) отримання дозволу на імміграцію;

5) володіння державною мовою або її розуміння в достатньому для спілкування обсязі;

6) наявність законних засобів для існування».

Робота учнів у малих групах

Учитель об'єднує учнів у малі груди (5-7 осіб) і пропонує, уявивши себе юридичною консультацією, на підставі витягів із Закону України «Про громадянство України» надати аргументовану відповідь на запитання щодо громадянства (див. картки на с. 34).

Метод «Мікрофона

1. На основі відповідей на задачі та таблиці «Порядок визначення громадянства дитини», визначте, у яких випадках діти отримають громадянство України?

Порядок визначення громадянства дитини

Громадянство матері

Громадянство батька

Місце народження

Громадянство дитини

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

Україна

За межами України

Україна

Україна

Іноземець

Україна

Україна

Україна

Іноземець

За межами України

Україна

Україна

Без громадянства

Україна

Україна

Без громадянства

Без громадянства

Україна

Україна

Невідомий

Невідомий

Україна

Україна

2. Порівняйте ваші міркування з нормами Закону *Про громадянство України».

Закон «Про громадянство України»

«Усі діти, що народились на території України, є її громадянами. До того ж діти можуть отримати українське громадянство:

а) внаслідок усиновлення;

б) внаслідок установлення над дитиною опіки абопіклування, влаштування дитини в дитячий заклад або заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю, передачі на виховання в сім'ю патронатного виховання;

в) у зв'язку з перебуванням в громадянстві України одного з батьків дитини;

г) внаслідок визнання батьківства або материнства або встановлення факту батьківства або материнства.

Надання громадянства дитині віком з 14 до 18 років відбувається лише за її згодою».

1-ша група. У родині Марії С. і Андрія В. народився син. Обидва вони громадяни України, син народився у Польщі, де вони гостювали у родичів. Батьків цікавить, чи отримає їх дитина громадянство України, адже народилася нова поза межами нашої країни.

2-га група. У пологовому будинку № 9 м. Києва народилася дівчинка. Мати дитини – громадянка України, батько – студент з Йорданії, громадянин цієї країни, який навчається у Київському політехнічному інституті. Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням пояснити, яке громадянство матиме її дитина.

3-та група. Батьки 17-річного Андрія прийняли рішення виїхати на постійне місце проживання до Румунії, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до румунського громадянства. Хлопець не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Румунії, але не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання згідно з його бажанням

4-тя група. Під час навчання в університеті Ганна П. одружилася з громадянином Лівану Ахмедом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік в них народилася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство.

5-та група. До дверей лікарні в Донецьку було підкинуто новонароджену дитину. Незважаючи на намагання співробітників лікарні і працівників міліції, встановити батьків дитини не вдалося. Головний лікар звернувся до юридичної консультації з питанням, як визначити громадянство дитини в цьому випадку, адже батьки хлопчика невідомі.

6-та група. Громадянин Китаю проживає в Україні 8 років, мак магазин одягу, знає українську мову, законів України не порушував. Чи задовольнять його клопотання про прийняття до громадянства України?

7-ма група. Олександр та Валентина, громадяни України, усиновили хлопчика з дитячого будинку «Сонечко». Яке громадянство матиме дитина після усиновлення?

Проміжний висновок

Учитель. Стійкість громадянства в Україні визначена нормами Закону України «Про громадянство України», зокрема про збереження громадянства при зміні місця проживання, при укладанні шлюбу з іноземцем, у разі переїзду тощо.

Завдання

1. Визначте, у чому полягає різниця між втратою громадянства і виходом з громадянства.

2. Які органи влади вирішують питання громадянства в Україні?

Закон «Про громадянство України» «Громадянство України припиняється:

а) внаслідок виходу з громадянства України;

б) внаслідок втрати громадянства України;

в) за підставами, передбаченими міжнародними договорами.

Вихід з громадянства або втрата громадянства України можливі лише внаслідок свідомих дій громадянина:

а) власна заява про вихід з громадянства;

б) набуттю громадянства іншої держави;

в) військова служба або державна служба в іноземній державі;

г) набуття громадянства па підставі фальшивих документів;

д) невихід з попереднього громадянства тощо. Документами, які підтверджують громадянство України, є паспорт, а для тих, хто не досяг 16-річного віку, – свідоцтво про народження*.

Проміжний підсумок

Учитель. Заяви з приводу прийняття громадянства України та необхідні для розгляду цього питання документи розглядають в органах виконавчої влади, що займаються питаннями громадянства, у Комісії при Президенті України з питань громадянства, а в особливих випадках – в Міністерстві закордонних справ. Президент України на підставі рішення цих органів приймає рішення та видає укази про прийняття до громадянства України. Уповноважені на це органи виконавчої влади видають документи, що свідчать про прийняття особи до громадянства України (паспорт, посвідчення громадянина (дітям до 16 років і т. ін.)).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель наголошує на важливості громадянства для кожного з жителів держави, нагадує, що громадянство визначає взаємні права і обов'язки громадянина та держави.

Аналіз роботи учнів у групах. Оцінювання.

V. ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Прочитати текст підручника (с. 50–54), текст Конституції України [Ст. 4, 25].

2. Переглянути паспорти батьків, свідоцтво про народження, з'ясувати, які відомості вони містять.

Кресан А. О., ЗОШ № 10, м. Ніжин, Чернігівська обл.

Кресан А. О. Розробка уроків за темою «Ти – людина, значить, маєш права»: Практичне право. 9 клас [Текст] / А. О. Кресан // Історія та правознавство. – 2012. – №16-18. – С.28-35.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -