«Правовий тренінг»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Вступ. Програма курсу «Основи правознавства» для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства за редакцією І. І. Котюка та О. І. Котюка, яка затверджена Міністерством освіти і науки України, складається з трьох частин: ч. І «Основи теорії держави і права», ч. II «Основи публічного права України», ч. ІІІ «Основи приватного права України».

Для вивчення курсу Міністерством освіти та науки України рекомендовані наступні основні підручники:

Журавський В. С. Основи правознавства, 9-й клас., – К.: Юридична думка, 2004.;

Наровлянський О. Д. Основи правознавства, 9-й клас. – К-: Парламентське видавництво, 2003.;

Усенко, Основи правознавства, 9-й клас.: – К., Перун, 2003.;

Котюк І.І. Основи правознавства, 9-й клас.: – К., Генеза, 2003.

Досвід моєї роботи при вивченні курсу «Основи правознавства» показав, що курс є обсяговим і складним для усвідомлення. Разом з тим цей курс є не тільки цікавим, а й необхідним для кожної людини в суспільстві. Одним із чинників, який допомагає процесу навчання, є опитування учнів з вивчених тем. Враховуючи це, почала розробляти питання для опитування з наступним їх коригуванням за результатами практичної роботи. Так почали формуватися основи для складання правового тренінгу.

Мета правового тренінгу – допомогти учням під час вивчення тем та підготовки домашніх завдань з курсу «Основи правознавства», сконцентрувати увагу на питаннях, які мають найважливіше значення.

Зміст завдань правового тренінгу, що пропонується читачам, відповідає вимогам програми з курсу «Основи правознавства».

Частина І. Основи теорії держави і права

Тема 1. Виникнення держави і права

1. Дайте визначення поняттям:

- суспільство;

- країна;

- держава;

- суспільні відносини.

2. Які етапи розвитку суспільства вам відомі?

3. Який період в історії називається додержавним?

4. Назвіть особливості додержавного періоду.

5. Як у додержавний період регулювались суспільні відносини?

6. Назвіть причини виникнення держави.

7. Як у державний період регулювались суспільні відносини?

8. Якими ознаками відзначився державний період?

9. Які види суспільного поділу праці вам відомі?

10. Які теорії походження держави і права ви знаєте? Поясніть їх.

11. Яку теорію походження держави і права ви підтримуєте особисто?

12. Які зміни в організації суспільних відносин відбулися з виникненням держави?

13. Які причини зумовлюють виникнення нових держав у сучасних умовах?

14. Чому, на вашу думку, виникла держава? Які завдання вона виконувала?

15. У чому полягає цінність держави і права для конкретної особи?

16. Який зв'язок існує між державою, правом і соціальною справедливістю?

17. Що таке політична система суспільства? Коли, на вашу думку, вона виникла?

Тама 2. Загальна характеристика держави

1. Дайте визначення поняття «держава».

2. Назвіть основні ознаки держави.

3. Доведіть, що держава є центральним елементом політичної системи.

4. У чому полягає «універсальність» державної влади?

5. Назвіть види влади.

6. Що таке об'єкти та суб'єкти влади?

7. Які історичні типи держав вам відомі?

8. Чим різняться між собою історичні типи держав?

9. Що таке суверенітет держави?

10. У чому проявляється суверенітет держави?

11. Охарактеризуйте гарантії державного суверенітету.

12. Які функції виконує держава?

13. Які підстави класифікації функцій держави?

14. Дайте характеристику постійних і тимчасових функцій держави?

15. Дайте характеристику внутрішніх і зовнішніх функцій держави.

16. Що таке органи держави та апарат держави?

17. Які принципи здійснення державної влади вам відомі і чим вони відрізняються між собою?

18. Дайте загальну характеристику законодавчих органів.

19. Дайте загальну характеристику системи органів виконавчої влади.

10. Що таке органи судової влади?

21. Що таке правоохоронні органи і які їх види ви знаєте?

Тема 3. Державний лад

1. Що таке державний лад і якими ознаками він характеризується?

2. Що таке форма держави?

3. Що таке форма правління?

4. Які форми правління вам відомі?

5. Поясніть поняття:

- монархія;

- обмежена монархія;

- дуалістична монархія;

- парламентська монархія;

- республіка;

- парламентська республіка;

- президентська республіка;

- парламетсько-президентсьха республіка.

6. Що таке форма територіального устрою держави?

7. Що таке унітарна держава?

8. Поясніть поняття:

- автономія;

- федерація;

- конфедерація;

- імперія;

- домініони;

- співдружність.

9. Що таке політичний режим?

10. Назвіть ознаки демократичного режиму.

11. Поясніть поняття:

- авторитаризм;

- тоталітаризм;

- деспотизм;

- лібералізм.

Тема 4. Особа. Суспільство. Держава

1. Поясніть поняття:

- людина;

- особа;

- громадянин;

- підданий;

- апатрид;

- біпатрид;

- суспільні відносини;

- політична система суспільства;

- правова держава.

2. Назвіть різновиди суспільних відносин.

3. Дайте визначення політичних відносин і охарактеризуйте їх.

4. Що включає в себе політична система суспільства?

5. Що таке «правовий статус особи»?

6. Які способи набуття та припинення громадянства існують у світовій практиці?

7. Порівняйте правовий статус громадян та осіб, що проживають в Україні, але не мають громадянства України.

8. Хто вирішує питання, пов'язані з громадянством України?

9. Чи можлива втрата українського громадянства?

10. У чому, на вашу думку, проявляється демократизм Закону України «Про громадянство України»?

11. Назвіть принципи правового статусу особи.

12. Розкрийте зміст принципу рівності громадян.

13. Що таке правова держава?

14. Що таке соціальна держава?

15. Що таке громадянське суспільство?

16. Назвіть учених, політиків минулого, які висловлювали ідеї правової держави.

17. У яких нормативно-правових актах минулого та сучасності закріплені ідеї правової держави в Україні?

18. Яким може бути ваш особистий внесок у побудову правової держави в Україні?

19. На підставі ознак правової держави спробуйте довести або спростувати: «Чи є Україна сьогодні правовою державою?»

Тема 5. Поняття і загальна характеристика права

1. Що таке соціальні норми?

2. Які ви знаєте види соціальних норм?

3. За якими ознаками можна класифікувати соціальні норми?

4. Яке основне призначення соціальних норм?

6. Що тахе право?

7. Назвіть ознаки права.

8. Яке місце правових норм у системі інших соціальних норм?

9. Дайте порівняльну характеристику прала і моралі.

10. Що таке «функції права»?

11. Назвіть функції права.

12. Яку роль відіграє право в жиггі суспільства?

13. Що таке «джерела права»?

14. Назвіть джерела права.

15. Дайте визначення поняття «нормативний акт».

16. Що таке підзаконні акти?

17. У яких формах можуть виступати підзаконні акти?

18. Що означає принцип верховенства права?

19. Що означає принцип верховенства законів?

20. Дайте визначення поняття «систематизація правових актів».

21. У яких формах може здійснюватись систематизація правових актів?

22. Поясніть поняття:

- консолідація;

- інкорпорація;

- кодифікація;

- імплементація.

23.У чому полягає особливості систематизації правових актів з використанням комп'ютерних технологій?

24. Розкажіть про законодавчий процес.

25. Що таке законодавча ініціатива?

26. Хто має право законодавчої ініціативи?

27. Коли закон вважається прийнятним?

18. Коли закон набуває чинності?

Тема 6. Структура правової система

1. Що тахе правовідносини?

2. Поясніть поняття:

- правоздатність;

- дієздатність;

- деліктоздатність;

- фізична особа;

- юридична особа;

- юридичні факти;

- юридичні події;

- юридичні дії;

- правосвідомість.

3. Назвіть суб'єктів правовідносин.

4. Порівняйте правоздатність юридичних і фізичних осіб.

5. Порівняйте дієздатність юридичних і фізичних осіб.

6. Порівняйте публічні та приватні правовідносини.

7. Що таке галузь права?

8. Що таке інститут права?

9. Дайте визначення й охарактеризуйте ознаки правової норми.

10. Що таке структура правової норми?

11. Які елементи включає в себе структура правової норми?

12. Що означають поняття «гіпотеза», «диспозиція», «санкція»?

13. Чи тотожні поняття «норма» та «стаття закону»?

14. Охарактеризуйте прямий, відсильний та банкетний способи викладу правової норми.

15. За якими підставами класифікують правові норми?

16. Дайте визначення поняття «міжнародне право».

17. Що є джерелами міжнародного права?

18. Якими засобами забезпечується додержання норм міжнародного права?

Тема 7. Правовідносини

1. Що таке правовідносини?

2. Назвіть види правовідносин.

3. Назвіть складові елементи структури правовідносин.

4. Що таке склад правовідносин?

5. Хто є суб'єктами правовідносин?

6. Що є об'єктом правовідносин?

7. Що таке правоздатність?

8. Що таке дієздатність?

9. Що є підставами виникнення правовідносин?

10. Назвіть особливості правосуб'єктності фізичних осіб.

11. Назвіть ознаки юридичної особи.

12. Назвіть особливості правосуб'єктності юридичних осіб.

13. Який порядок заснування та припинення юридичних осіб?

14. Що таке зміст правовідносин?

15. Назвіть підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.

16. Що таке юридичні факти?

17. Які дії є правомірними?

18. Які дії є неправомірними?

19. Що таке злочин?

20. Що таке проступок?

21. Порівняйте злочин і проступок.

Тема 8. Правопорядок і законність

1. Що таке правопорядок?

2. Що таке законність?

3. Назвіть основні вимоги законності.

4. Назвіть способи забезпечення законності.

5. Що таке гарантії законності?

6. Які є види гарантій законності?

7. Що є практичними юридичними механізмами, завдяки яким забезпечується законність?

8. Що таке свідомість?

9. Що таке правосвідомість?

10. З яких елементів складається правосвідомість?

11. Які є види правосвідомості?

12. Які функції правосвідомості?

13. Що таке правова культура?

14. Що таке правовий ідеалізм?

15. Що таке правовий нігілізм?

16. Назвіть засоби формування правосвідомості.

17. Назвіть засоби формування правової культури.

18. Що таке правова освіта?

Тема 9. Правопорушення

1. Що таке правопорушення?

2. Охарактеризуйте правомірну та неправомірну поведінку.

3. Які суб'єктивні та об'єктивні причини правопорушень вам відомі?

4. Назвіть ознаки правопорушення.

5. Що таке склад правопорушення і які елементи він включає?

6. Дайте характеристику «об'єкта» правопорушення.

7. Що таке «об'єктивна сторона»?

8. Дайте характеристику «суб'єкта правопорушення».

9. Назвіть види суб'єктів.

10. Що таке «осудність» та «неосудність» особи?

11. Що значить обмежена осудність?

12. Що таке «суб'єктивна сторона»?

13. Назвіть форми вини.

14. Що таке умисел?

15. Якими ознаками відзначаються прямий і непрямий умисел?

16. Які ознаки правопорушення, скоєного з необережності?

17. Які види необережності розрізняють?

18. Що таке казус?

19. За якими ознаками класифікують правопорушення на вади?

20. Назвіть види правопорушень.

21. Що таке злочин?

22. Які види злочинів ви знаєте?

23. Порівняйте адміністративні та дисциплінарні проступки.

24. Що таке цивільні правопорушення?

25. Дайте визначення міжнародного правопорушення.

26. Що таке злочини проти людства?

27.Охарактеризуйте поняття «недружні акти», «спірні ситуації» та «злочинні вчинки окремих фізичних осіб проти норм міжнародного права».

28. Назвіть причини правопорушень.

Тема 10. Юридична відповідальність

1. Що таке відповідальність?

2. Які види відповідальності ви знаєте?

3. Що таке юридична відповідальність?

4. Назвіть ознаки юридичної відповідальності.  

5. Яка мета притягнення правопорушника до юридичної відповідальності?

6. Які конституційні принципи юридичної відповідальності?

7. У чому суть принципу «закон не має зворотної сили»?

8. Які функції виконує юридична відповідальність?

9. Що є підставами юридичної відповідальності?

10.Розкрийте зміст фактичної і процесуальної підстав юридичної відповідальності.

11. Назвіть види юридичної відповідальності.

12. Назвіть особливості:

- кримінальної;

- адміністративної;

- цивільно-правової;

- дисциплінарної;

- матеріальної;

- конституційної;

- міжнародно-правової відповідальності.

13. Як взаємодіють різні види відповідальності?

14. Кого вважають потерпілим?

15. Назвіть особливості притягнення до юридичної відповідальності.

16. Назвіть обставини, що виключають юридичну відповідальність.

17. Дайте визначення понять: неосудності, необхідної оборони, крайньої необхідності.

18. Порівняйте ознаки неосудності, необхідної оборони, крайньої необхідності.

19. Що таке міжнародно-правова відповідальність?

20. Назвіть особливості юридичної відповідальності неповнолітніх.

Михайленко І., вчитель ліцею № 241 «Голосїївський», м. Київ

Михайленко І. Правовий тренінг [Текст] / І. Михайленко // Історія України. – 2007– №40 – С. 16-18.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -