Конспект уроку на тему: «Правочини та їх представництва»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: закріпити та поглибити знання учнів з цивільного права; вивчити поняття «правочин», «цивільно-правовий договір»; розвивати вміння працювати з нормативно-правовими актами; виховувати розуміння доцільності та не- обхідності правомірної поведінки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань за технологією ОКН.

Література: 1. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Атіка, 2004. 2. Основи правознавства: Підручник для учнів 9-го класу загальноосв. навч. закладів / За заг. ред. В. С. Журавсьїсого. – К.: Юридична думка. 2004. – 424 с. 3. Пилипенко П. Д., Грищук В. К. Кельман М. С. Основи правознавства; навч. посібник. – Львів: Магнолія плюс. 4. Котюк І. І. Основи правознавстві підручник для 9-го класу загальноосвітніх закладів. – К.: Ґенеза. 2002. – 320 с.

Право - це не політична публіцистика, а норми що приводяться в дію процедурами.  Ю. Феофанов

ХІД УРОКУ

Технологічна картка уроку «Правочини та їх представництва» (див. табл.)

Таблиця

Етапи

Завдання

Форми роботи

Основні вимоги до вмінь

Лекція

На підставі інформації вчителя скласти опорні схеми.

Постановка проблемних питань.

Виконання вправи « Атака на вчителя»

Складання схем.

Проблемно-діалогічне

спілкування.

Робота в парах. Виконання вправи

Виробляти аналітичні навички та вміння.

Складати опорні схеми. Правильно ставити запитання

Самозану-

рення

Організація роботи в групах:

Група 1 – працює над питанням «Умови дійсіності правочинів».

Група 2 – складає та заповнює таблицю «Основні види договорів».

Група 3 – працює з таблицею «Представництво».

Група 4 – моделює ситуацію «Порушення прав споживачів»

Робота в групах. Письмове виконання завдання.

Відтворення виконаного на дошці.

Моделювання ситуації

Вміння працювати з юридичними джерелами.

Вміння виділяти головне. Вміння моделювати правову ситуацію

Практична

робота

1. Звіт груп про свою діяльність.

2. Аналіз таблиць та змодельованої ситуації.

3. Закріплення здобутих знань. Розв’язування юридичних задач

Усна відповідь. Колективне обговорення

Вміння аналізувати.

Вміння навчити інших.  Оперувати юридичними поняті

Контроль

знань

 

1. Перевірка виявлення теоретичних вмінь та навичок.

2. Виконання запропонованих завдань

Індивідуальна взаємоперевірка

Вміння застосовувати теоретичного знання на практиці

1. Лекція (25 хв.)

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Перевірка відвідування.

Перевірка літератури.

З’ясування настрою учнів на урок, (у кожного учня на парті лежать смужки різних кольорів. Школярі вибирають відповідно свого настрою.)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Які сфери суспільних відносин регулюються цивільним правом?

- Що таке цивільно-правові відносини, з яких елементів вони складаються?

- Що таке цивільна правоздатність та цивільна дієздатність?

- Які майнові та особисті немайнові права масте ви, учні?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щоденно ви, ваші батьки, знайомі здійснюють певні дії. купують, позичають, беруть кредити у магазинах та банківських установах, обмінюються та ін. Як правильно це чинити, ми будемо вивчати сьогодні на уроці, адже тема нашого уроку «Правочини та їх представництва».

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Поняття правочину та цивільно-правового договору.

2. Умови дійсності правочинів.

3. Основні види договорів.

4. Представництво.

V. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ УРОКУ

Поняття

Вміння

правочин

угода

договір

представництво

працювати з ЦКУ складати конспект брати участь в обговоренні питання за темою

Слово вчителя

(Аналіз ст. 202-214 Цивільного кодексу України. Учні працюють з конспектом і заповнюють схему.)

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Види правочинів

Залежно від числа сторін правочину, вираження волі яких є необхідним для його вчинення

1. Односторонні (вольова дія однієї сторони яка може бути представлена однією або кількома особами; заповіт)

2. Двосторонні (погоджена дія двох сторін, наприклад договір оренди, купівлі-продажу)

3. Багатосторонні (погоджена дія трьох або більше сторін, наприклад договір про спільну діяльність)

За характером правовідносин, що виникають на підставі правочину:

1. Відплатні (страхування, купівлі-продажу)

2. Безоплатні

Залежно від того, коли правочин вважається вчиненим (породжує права та обов'язки):

1. Консенсуальний (правочин, для вчинення якого достатньо досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами: договори купівлі-продажу, підряду тощо)

2. Реальний (правочин, який вважається здійсненим лише тоді, коли відбувається передача речі: договори позики, зберігання)

За терміном дії:

1. Строкові (укладені на певний термін);

2. Безстрокові (термін таких правочинів не визначений).

Форма правочину:

1. Усна.

2. Письмова (проста, нотаріальна)

Проміжний підсумок

Робота в парах. Учні ставлять одне одному запитання стосовно щойно отриманого матеріалу.

Вправа «Атака на вчителя»

Учні ставлять вчителеві питання для уточнення.

2. Самозанурення (20 хв.)

1. Організаційний момент

Створення робочих груп за принципом «Весна. Літо. Осінь. Зима».

Мета: вивчити питання, які не були розглянуті на лекції; формувати навички самостійно планувати свою навчальну діяльність, працювати з довідковою літературою.

2. Робота в групах

Група 1 працює над питанням «Умови дійсності правочинів». (Учні працюють з витягами ЦКУ (Розділ IV, глава 16, п. 2.)

Група 2 працює над питанням «Основні види договорів» і дає їм характеристику, використовуючи знання, отримані на лекції. (Учні працюють з ст. 698, 715, 117, 759, 827 ЦКУ)

Група 3 працює над питанням «Представництво». (Використовує витяг з ЦКУ. (Розділ ЦКУ Глава 17.)

Група 4 моделює ситуацію – «Порушення прав споживачів».

3. Звіт груп про свою діяльність

На цьому етапі працює девіз-мета «Опрацював сам – навчи іншого!»

Результат роботи груп відтворюють на дошці.

Учні першої групи характеризують умови дійсності правочину:

- зміст правочину не суперечить ЦК та іншим нормативним актам;

- вільне волевиявлення учасників право чину;

- певний обсяг дієздатності;

- правочин має бути спрямований на на- стання правових наслідків, які він перед- бачає;

- правочини вчинені батьками (усинов- лювачами) не можуть суперечити ін- ресам неповнолітніх дітей.

Недійсність правочину встановлюється:

- законом – нікчемний правочин

- рішенням суду – оспорюваний правочин.

Робота другої групи відображена у таблиці (див. табл. 2).

Третя група характеризує юридичне поняття «Представництво» (див: табл. 3).

Четверта група моделює ситуацію порушення прав споживачів.

Таблиця 2

Види правочинів

За змістом

Купівлі-продажу

Міни

Дарування

Найму

Позички

Форма

Усна / Письмова

Усна / Письмова

Усна / Письмова

Усна / Письмова

Усна / Письмова

Строк

Безстроковий

Безстроковий

Безстроков.

Строковий

Строковий

Платність

Оплатний

Безоплатний

Безоплатний

Оплатний

Безоплатний

Момент виникнення прав та обов’язків

Консесуальний

Консесуальний

Реальний

Консесуальний

Реальний

Розподіл прав та обов’язків

Двосторонній

Двосторонній

Односторонній

Двосторонній

Двосторонній

Таблиця 3

Критерії

Ознаки

1. Учасники

1. Особа, яку представляють (будь-яка фізична або юридична особа).

2. Представник (фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, або юридична особа).

3. Третя особа (будь-яка особа, яка має потрібну для вчинення правочину цивільну дієздатність

2. Умови дійсності

Лише ті правочини, право на вчинення яких має особа, яку  представляють

3. Заборонено пред­ставництво на:

Заповіт, довіреність, довічне утримання, укладання трудового договору, розірвання шлюбу, усиновлення, інше.

4. Види представництва

Ґрунтується на договорі (довіреність);

ґрунтується на законі (батьки представники малолітніх дітей);

|ґрунтується на акті органу юридичної особи (продавець у магазині)

3. Практична робота (20 хв.)

Мета: закріпити знання, одержані під час лекції та самозанурення.

Форми роботи: колективна; колективно-індивідуальна (робота в парах).

Закріплення матеріалу можна проводити шляхом розв’язування задач.

Задача 1:

До Вас як до юристів звернувся громадянин Васильченко із таким запитанням: його онук Антон (12 років) хоче купити квартиру. Чи має він на це право? Дайте обгрунтовану відповідь.

Задача 2

Громадянин К у стані алкогольного сп'яніння продав сусіду весільну обручку дружини за 30 гривень. Його дружина вимагає від сусіда повернути перстень, запропонувавши назад гроші, отримані за товар. Сусід відмовився. Як можна розв’язати цю ситуапію? Відповідь обгрунтуйте. (кількість та складність юридичних задач підбираються відповідно до рівня навченості учнів певного класу.)

4. Контроль знань (25 хв.)

Мета: перевірка, виявлення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок; облік  та фіксування результатів.

Завдання для перевірки знань

1. Які з означених правочинів є недійсними:

а) громадянин Артемчук подарував товаришеві годинника без згоди батьків;

б) громадянин Бондарчук 17 років, одружений, продав будинок, який одержав у спадщину, без згоди батьків;

в) громадянин Власюк 13 років без згоди  батьків витратив на купівлю магнітофона гроші, Одержані за участь у спортивних змаганнях;

г) громадянин Кирилюк 16 років витратив стипендію на купівлю дисків;

д) громадянин Мірчук 32 років, обмежений судом у дієздатності, без згоди : піклувальника отримав і витратив свою заробітну плату?

2. Які з означених правочинів є дійсними?

а) громадянин Мошанов 27 років, визнаний судом недієздатним, передав свою квартиру у користування громадянину Комарову;

б) громадянка Пилипчук 11 років придбала у магазині зошити, олівці та альбом  для малювання;

в) громадянин Романів 16 років передав у користування громадянинові Довгушко автомобіль, який належить йому на правах приватної власності без дозволу батьків;

г) Громадянка Петровська 17 років, розлучена, без дозволу батьків подарувала музею колекцію картин?

3. Вкажіть, як потрібно діяти у таких ситуаціях:

а) Олександр Войнов захворів, перебуває  у лікарні, тому не може вчасно самостійно поштовий переказ, але має гостру потребу у грошах. Як мін повинен діяти у такій ситуації?

б) громадянин Бойко був вимушений продати квартиру за ціну, яка Його не влаштовувала, тому що у випадку відмови від її продажу йому загрожувало звільнення І роботи. Як він має діяти у цьому випадку?

Проводиться взаємоперевірка виконаних завдань.

Підбиття підсумків контролю знань.

5. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія (визначення настрою учнів та їх ставлення до своєї діяльності на уроці).

Бражук А. М., Нетішинський НВК, Хмельницька обл.

Бражук А. М. Правочини та їх представництва [Текст] / А. М. Бражук // Історія та правознавство. – 2009 – № 34 – С. 10-13.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ