Конспект уроку на тему: «Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета:

  • ознайомити учнів із відмінюванням і правописом числівників;
  • сприяти виробленню вміння відмінювати та правильно писати кількісні й порядкові числівники;
  • навчати знаходити орфограми та пояснювати їх за допомогою правил, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила;
  • сформувати навички правильного узгодження числівників з іншими частинами мови, утворення форм числівників і вживання їх у мовленні;
  • розвивати мовлення і логічне мислення школярів, уміння працювати з підручником та іншими джерелами;
  • виділяти головне, зв'язно висловлювати свої думки, аналізувати та порівнювати мовні явища;
  • мовну, комунікативну і самоосвітню компетентності;
  • виховувати почуття громадянського обов'язку, відданість справі.

Культурологічна змістова лінія: історія українського народу.

Хто не знає свого минулого,

Той не вартий свого майбутнього.

М. Рильський

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

— Чим відрізняються числівники від інших частин

мови, що мають числове значення?

— Чим відрізняються прості числівники від

складних?

— Яка відмінність між відмінюванням кількісних числівників на позначення десятків і сотень? Доведіть це на прикладах.

— Як відміняються складені кількісні та складені порядкові числівники? Яка між ними різниця?

— Назвіть орфограми, засвоєні під час вивчення теми «Числівник». Наведіть приклади.

— Розкажіть про збірні числівники. Що спільного у відмінюванні цілих чисел і збірних числівників?

— Розкажіть про вживання числівників у різних стилях мовлення.

Робота з текстом

Прочитайте вголос текст, записаний на дошці.

Поясніть (у разі потреби) лексичне значення маловідомих слів. Виділіть орфограми, поясніть їх.

Підкресліть числівники.

Давньослов'янське місто Чернігів

Давньослов'янське місто Чернігів... Час його заснування губиться в глибині віків. Відомо, що у восьмому столітті Чернігів був центром східно-слов'янського племені сіверян, а вкінці дев'ятого століття входив до Київської Русі.

Фонетичний запис слів

Зробіть фонетичний запис слів. Прочитайте їх відповідно до норм української літературної вимови.

Сімдесят, дев'ятьмастами, чотириста.

III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Створення пошуково-проблемної ситуації

Знайдіть числівники, узгоджені з іменниками. Запишіть їх словами та провідміняйте. Поясніть значення виділених слів. У разі потреби можна користуватися словниками.

Назви Мала Русь і Велика Русь утворені грецькою психологією і пішли з синоду царгородського патріарха у 1303 році зі справи утворення Галицько-Волинської митрополії. Київ — «мати городів Руських», а на північ — колонії Руси. За термінологією грецьких географів, Мала Греція — це корінна, метропольна, матерна Греція, а Велика Греція — це колоніальна Греція, грецькі колонії в Північній Італії, Сицилії.

За тією термінологією греки в 1303 році корінну, метропольну Русь назвали Мала Росія, Русь, а колонії її на північ — Велика Росія, колоніальна Русь.

Робота з теоретичним матеріалом для зіставлення нових знань із базовими

Зверніть увагу!

Числівник два в родовому відмінку має форму двох (а не двух, як у російський мові), у давальному — двом (не двум).

Числівник чотири в орудному відмінку — це чотирма (без м'якого знака!).

Якщо числівники два, три, чотири сполучаються з іменниками, у яких рухомий наголос, то використовується форма називного відмінка множини з наголосом однини: два брати, три сини, чотири професори. Згадаймо Т. Шевченка: «Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають».

У числівниках другого десятка наголошеним є склад-на-: одинадцять, дванадцять, дев'ятнадцять.

Цей наголос зберігається в усіх відмінках, крім орудного (але одинадцятьох, одинадцятьом, якщо маємо числівниковий тип відмінювання).

Числівники від п'ять і далі вимагають родового відмінка множини: п'ять олівців, шість відер, сім відсотків, мільйон віків.

Дробові числівники вимагають родового відмінка однини: одна друга літра, дві цілих вісім десятих гектара.

IV. Закріплення набутих знань у процесі практичної роботи

Самостійна робота в парах

Запишіть математичні вирази, використовуючи прийменники від, до. Прочитайте вголос.

Прослідкуйте, чи правильно вимовляють числівники

ваші однокласники. Якщо вони допустили помилки,

виправте їх.

23 + 18 = 41

34 + 12 = 46

70-10 = 60

84 - 45 = 39

Творча робота

Поєднайте числівники з іменниками, запишіть утворені словосполучення в місцевому відмінку.

Поясніть правопис.

5 (книга); 23 (поверх); 4 (сторінка); 6 (прислів 'я); 12 (учень); 9 (зошит); 7 (пензлик).

Індивідуальна робота з картками

Картка 1

Провідміняйте числівник шістдесят сьомий.

Складіть і запишіть із ним речення.

Картка 2

Провідміняйте числівник шістдесят сім. Складіть і запишіть із ним речення.

Завдання-пошук

Передайте зміст речень (записаних на плакаті) фразеологізмами, у яких би були числівники.

Числівники підкресліть, поясніть орфограми.

1) Людина, яка виконує дуже незначну роль у суспільстві, у якій-небудь справі.

2) Дуже далеко.

3) Становище, коли небезпека загрожує з двох боків.

4) Дуже швидко сходити куди-небудь.

5) Дуже схожий.

Довідка: п'яте колесо до воза; за тридев'ять земель; між двох вогнів; одна нога тут, друга там; як дві краплі води.

Гра «Редактор»

Відредагуйте й запишіть речення.

1) Кабельну мережу столиці України нині заполонили телепрограми три найбільших телекомпаній України. (Трьох найбільших телекомпаній України.)

2) Переяславська Рада, за літописом, відбулася вісім січня тисяча шістсот п'ятдесят чотири року. (Восьмого січня тисяча шістсот п'ятдесят четвертого року.)

3) Кривавим рубцем закарбувався в історичній пам'яті українців тисячу дев'ятсотий тридцять третій рік. (Тисяча дев'ятсот тридцять третій рік.)

Орфоепічна хвилинка

Поставте наголоси в поданих числівниках. Із двома-трьома з них складіть речення.

Одинадцять, півтораста, півтора, четверо, чотирнадцять, вісімдесят, вісімдесятий.

Завдання-тест

Знайдіть правильно записаний у всіх відмінках числівник сто.

А сто        Б сто             В сто

ста           ста                  ста

стьом      стам               сто

стьох       сто                ста

стьома    стами            ста

(на) стах   (на) стах     (на) ста

Творча робота

Продовжте прислів'я. Поясніть його значення.

У семи няньок...

V. Підсумок уроку

Бесіда

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

— Що слід пам'ятати про числівники на -дцять!

— Розкажіть про правопис складних і складених числівників.

VI. Домашнє завдання

1. Повторити правила в підручнику.

2. Виписати з художньої літератури чотири речення із числівниками. Зробити синтаксичний розбір одного

з них.

 

Ірина Купчик, учитель УМЛ Запорізької гімназії № 47

 

Купчик І. Відмінювання і правопис числівників. Правильне їх уживання в усному та писемному мовленні. 6 клас. //Українська мова та література. – 2013. – №7.– С.18-19.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -