Конспект уроку на тему: «Фінансове право: поняття і загальна характеристика»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Тема «Фінансове право України», передбачена програмою курсу «Правознавство» для ліцеїв, гімназій, класів із поглибленим вивченням правознавства (автор І.Котюк), міститься в другій частині курсу «Основи публічного права» і вивчається в 10 класі поряд з такими галузями, як конституційне, адміністративне, екологічне і кримінальне право.

Місце і значення цієї теми в курсі визначається кількома чинниками.

По-перше, знання основних положень фінансового права має бути невід'ємною складовою загальної правової культури громадянина України. Адже стаття 67 Конституції України передбачає обов'язок кожного сплачувати податки і збори, які є своєрідною «платою» державі й територіальній громаді за надання управлінських послуг. Учні повинні мати уявлення про бюджетну систему України, через яку здійснюється розподіл суспільних багатств між громадянами і територіальними громадами. З розвитком ринкової економіки великого значення набуває уміння орієнтуватися в банківських відносинах. І нарешті, оскільки громадяни є учасниками фінансових правовідносин, їм важливо мати навички свідомої правомірної поведінки в цій сфері, уявлення про особливості фінансових правопорушень та юридичної відповідальності за них.

По-друге, знання цієї теми поглиблює навчальні компетенції учнів з правознавства, формує цілісне уявлення про систему права України, удосконалює навички свідомого аналізу правовідносин, загальної характеристики окремих галузей права.

Розробляючи систему уроків з теми, авторка орієнтувалась на державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки, передбачені програмою, згідно з якими учень повинен уміти: визначати, що таке бюджетне право; називати особливості системи оподаткування в Україні, види податків і зборів, права та обов'язки платників податків, особливості юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства; розпізнавати джерела фінансового права; характеризувати фінансові правовідносини; пояснювати зміст предмета фінансового права, особливості його суб'єктивного складу, хто є платниками податків і зборів в Україні; аналізувати діяльність органів державної влади в цій сфері; наводити приклади найпоширеніших об'єктів оподаткування; обґрунтовувати необхідність сплати податків і зборів, невідворотність юридичної відповідальності за фінансові правопорушення, дотримуватись вимог фінансового законодавства.

Керуючись рекомендацією пояснювальної записки до програми творчо підходити до запропонованого матеріалу і його розподілу та навчальним планом Луцького НВК № 26, в якому на розгляд згаданого курсу у ліцейних групах із поглибленим вивченням правознавства виділено 3 години на тиждень, авторка спланувала вивчення теми в ході семи уроків різних типів (вивчення нового матеріалу; комбінованого; формування та вдосконалення вмінь і навичок; узагальнення й систематизації; контролю та корекції знань, умінь і навичок). Типи уроків, форми їх проведення, методи, прийоми і засоби навчання зумовлені змістом програмового матеріалу. Крім того, до системи уроків входять термінологічний словник, порівняльна таблиця понять фінансового права (де визначено не лише відмінності, а й спільні ознаки, що сприяє їх кращому осмисленню), завдання брейн-рингу за матеріалом теми.

Цілі уроку: сформувати уявлення про фінансове право як самостійну галузь права України; з'ясувати зміст фінансових правовідносин, предмет і метод правого регулювання, основні інститути фінансового права, особливості юридичної відповідальності за порушення норм фінансового права; вдосконалити вміння учнів характеризувати галузь права за схемою, за планом.

Очікувані результати. Учні повинні з'ясувати зміст понять «фінансове право», «фінансові правовідносини», структуру фінансового права, джерела фінансового права, особливості юридичної відповідальності за порушення норм фінансового права; обгрунтувати тезу, що фінансове право є самостійною галуззю системи права України, необхідність володіти знаннями у сфері фінансових відносин; навчитися давати загальну характеристику фінансового права як окремої галузі права України за планом.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: smart-дошка, мультимедійний проектор, комп'ютерна презентація уроку, виконана у програмі Power Point.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

«Мозковий штурм»

Завдання учням

- Назвіть основні ознаки держави.

- Серед ознак держави однією з основних є наявність системи податків і фінансової системи. Чому ми відносимо цю ознаку до основних?

- Чи може держава існувати і здійснювати свої функції без фінансової системи, державної скарбниці?

- За рахунок чого формуються фінансові ресурси держави?

- На які цілі держава витрачає податкові надходження?

- Чим важлива ця діяльність держави для кожного з нас?

Учитель. Отже, фінансова діяльність держави обумовлена тим, що в процесі виконання нею своїх функцій їй потрібна величезна кількість фінансових ресурсів, які у вигляді видатків витрачаються на реалізацію цих функцій, а тому вона повинна дбати про формування своїх прибутків – державної скарбниці (казни). З цією метою вона збирає кошти у вигляді податків, передбачених фінансовим планом (Закон «Про державний бюджет»), розподіляє їх відповідно до потреб суспільства і держави, здійснює контроль за дотриманням законності в процесі збирання, розподілу і використання фінансових ресурсів. Саме цю діяльність держави у сфері фінансів урегульовують норми фінансового права.

Фінансове право – це система юридичних норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на ці органи функцій і завдань.

На цьому уроці ми повинні навчитися характеризувати фінансове право як галузь, тобто давати йому загальну характеристику.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання учням

- Які ви знаєте галузі права?

- Що є підставою поділу юридичних норм на галузі?

- Що таке предмет правового регулювання? (Предмет правового регулювання – це ті правовідносини, які регулюються.)

- Які відносини врегульовує фінансове право?

- Що означає охарактеризувати предмет правового регулювання як конкретну сферу правовідносин, що врегульована даною галуззю права? (Охарактеризувати структуру правовідносин означає вказати їх суб'єктів, об'єкти, зміст – фактичний і юридичний.)

Учитель. На галузевому рівні характеристика правовідносин має ту особливість, що вона розпочинається з їх змісту. Крім цього, слід вказати підставу виникнення фінансових правовідносин, тобто юридичний факт.

Запитання учням

- Які ще аспекти галузі треба вказати для того, щоб її характеристика була повною?

Учні пригадують, як характеризували вже вивчені галузі конституційного права (див. передмову до підручника [2]).

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

План

1. Загальна характеристика фінансового права.

2. Склад та підстави виникнення фінансових правовідносин.

3. Особливості фінансових правовідносин.

4. Фінансово-правові норми.

5. Джерела фінансового права.

1. Загальна характеристика фінансового права

Практична робота: складання характеристики фінансового права як галузі за планом (див. слайд 1).

Для роботи учні об'єднуються в три групи.

Завдання групам

І група

1. Опрацювати текст підручників ([2]: § 1 теми 7; [3]: § 1 глави 19).

2. Дати характеристику фінансових правовідносин за планом:

1) особливості;

2) зміст правовідносин;

3) їх суб'єкти і об'єкти;

4) підстави виникнення.

II група

1. Див. завд. для І групи.

2. Дати характеристику методів правового регулювання фінансового права та особливостей фінансово-правових норм.

ІІІ група

1. Див. завд. для І групи.

2. Дати характеристику системи фінансового права та його джерел.

Заслуховування звітів груп.

Підбиваючи підсумки роботи І групи, вчитель спільно з учнями уточнює, що фактичний зміст фінансових правовідносин складає діяльність держави і органів місцевого самоврядування у сфері державних фінансів, тобто збирання, розподіл і використання фінансових ресурсів для реалізації функцій органів державної влади і місцевого самоврядування, а юридичний зміст – права і обов'язки учасників (суб'єктів) цих правовідносин у сфері державних фінансів.

2. Склад та підстави виникнення фінансових правовідносин

Аналіз слайду 2.

3. Особливості фінансових правовідносин

Учитель уточнює: особливість фінансових правовідносин полягає у тому, що вони за своєю суттю є владно-майновими, оскільки в них проявляється організаційна роль органів державної влади та місцевого самоврядування у ході розподілу і перерозподілу національного доходу. Це основна ознака, яка відрізняє фінансові відносини від інших відносин грошового характеру (наприклад, відносини державної ощадної каси і громадян, які здають гроші на зберігання, що мають цивільно-правовий характер).

Особливості фінансових правовідносин відображені у схемі (див. слайд 4).

Підбиваючи підсумки роботи ІІ групи, вчитель акцентує увагу учнів на тому, що метод правового регулювання фінансового права імперативний, владний. Він базується на нерівноправності сторін, передбачає безумовне виконання суб'єктами правовідносин владного припису державного органу, який міститься в нормах фінансового права.

4. Фінансово-правові норми

Учитель. Фінансово-правова норма – це загальнообов'язкові приписи компетентних державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, які виражені в категорійній формі й забезпеченні примусовою силою держави.

5. Джерела фінансового права

Підбиваючи підсумки роботи ІІІ групи, вчитель уточнює, що система фінансового права складається із загальної й особливої частин.

Фінансове право охоплює З підгалузі:

- бюджетне право;

- податкове право;

- банківське право.

Характеризуючи джерела фінансового права, слід зауважити, що воно не кодифіковане. Фінансовому праву не відповідає однойменна галузь законодавства (немає єдиного фінансового законодавства), норми фінансового права визначені в трьох галузях законодавства: бюджетному, податковому, банківському.

Джерела фінансового права:

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- закони:

«Про Державний бюджет України»;

«Про систему оподаткування»;

«Про податок з доходів фізичних осіб»;

«Про Національний банк України»;

«Про банки і банківську діяльність»;

«Про цінні папери і фондову біржу»;

«Про Державну податкову службу України»;

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Учитель. Підбивши підсумки роботи груп, ми можемо повернутися до другого питання плану характеристики галузі й визначити місце фінансового права в системі права України.

Запитання учням

- До якої підсистеми права належить фінансове право? Обгрунтуйте свою відповідь за допомогою методу «Прес». (До публічного права, оскільки одним із суб'єктів правовідносин виступає держава (державний орган), для них характерна нерівноправність сторін, імперативний, владний метод правового регулювання.)

- Це основна чи комплексна галузь? (Основна.)

- Яке місце серед основних галузей вона займає: профілююча, процесуальна чи спеціалізована? (Спеціалізована; виникла на межі державного і адміністративного права.)

Галузь не кодифікована, складається з багатьох нормативно-правових актів, що певною мірою ускладнює правове регулювання. Давно назріла потреба прийняти, скажімо, єдиний Податковий кодекс.

Щодо юридичної відповідальності за фінансові правопорушення, такого виду, як фінансова відповідальність, не виділяють. За правопорушення у сфері фінансового права може наставати кримінальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність, крім того, уповноважені органи можуть застосувати до порушників фінансових норм специфічні фінансові санкції (штраф, пеню, примусове стягнення податків).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ (РЕФЛЕКСІЯ)

Повертаємось до очікуваних результатів.

Запитання учням

- Що ми робили на уроці? (Давали загальну характеристику фінансового права.)

- Як ми це робили? (За схемою, працюючи в групах; спільно розкриваючи 2-й і 8-й пункти схеми-характеристики.)

- Чим ми користувалися в ході вивчення матеріалу? З якою метою?

- Що нам вдалося з'ясувати?

- Що вам хотілося б уточними, розглянути більш детально, з'ясувати для себе самостійно вдома чи на наступних уроках?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 1 теми 7 [2]; ст. 92, 95, 98-100, 116-119, 142, 143 Конституції України.

Скласти тезовий конспект характеристики фінансового права як галузі.

Сидорчук І., заступник директора Луцького НВК №26, вчитель-методист

Сидорчук І. Фінансове право Ураїни. Курс «Павознавство» для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства. 10 клас / І. Сидорчук // Історія України / правознавство та інші суспільні дисципліни. –2008. – № 36. – С. 1-6.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -