Конспект уроку на тему: «Права і свободи людини»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «права людини», їх класифікацією та основними етапами розвитку, видами прав і свобод людини, міжнародними документами з прав людини і прав дитини; розвивати вміння тлумачити поняття «права і свободи людини»; розвивати почуття поваги до прав людини, розуміння важливості їх дотримання, формувати вміння аналізувати нормативно-правові акти; виховувати повагу до людини, людської гідності, її прав та свобод.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Комплекс використаних методів: розгляду ситуацій, «Кубування», «Коло ідей», прийом «Позначки на полях», «Асоціативний, кущ», «Сократівська бесіда».

Форма проведення: урок-лекція.

Обладнання: Загальна декларація прав людини, тексти правових документів.

Основні поняття: права людини, свободи людини, гідність, рівність.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з темою уроку та очікуваними результатами.

Розгляд ситуації

Ми дуже часто дізнаємось по телебаченню про напади піратів на іноземні судна.

Чому ж держава, на судно якої нападають пірати, захищає права людей, включаючись одразу у вирішення питання повернення їх на Батьківщину?

Ст. 3 Конституції України. Визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки в Україні є найвищою соціальною цінністю.

Ст. 21 Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними.

Запитання

1.Як би ви прокоментували ці статті?

2.Що б відбулося з людиною, якби її права не були захищені?

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Людина є частиною природи і водночас – складовою суспільства. У зв’язку з цим вона підпорядковується законам природи, а також соціальним нормам: звичаям, традиціям, моральним, правовим нормам. Природні можливості значні, проте не безмежні, соціальні норми обмежують поведінку людей в суспільстві, проте існує щось, що повністю належить людині, і ніхто не може позбавити її цього. Це – її права і свободи.

Права людини визначають можливості, свободу дій, вчинків, поведінки в суспільстві, вони є підвалинами свободи, справедливості та миру. Повага до прав людини є передумовою повного і цілісного розвитку окремої особи і всього суспільства.

Права і свободи – це форми вираження встановлених законом можливостей при виборі людиною своєї поведінки.

Саме Конституція України 1996 р. уперше закріпила положення про визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України).

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини визнано головним обов’язком держави.

У разі порушення його прав та свобод громадянин може звернутися з метою їх захисту до судових органів, прокуратури, уповноважених Верховної Ради України з прав людини, інших органів влади та посадових осіб.

Бесіда з учнями за методом «Кубування»

«Що таке права?», «Що таке свободи?», «Що таке обов’язки», «Чи маєте ви обов’язки?», «Чи завжди ви виконуєте обов’язки?», «До чого призведе невиконання обов’язків?»

Лінь – вимушена або вроджена – стає поширеним станом і державною проблемою. Агресивний нероба, що лякає людей у підворітті, або забезпечена людина майбутнього – хто визначить завтрашній світ? Бульвар, № 28, 2009

З ким і де людина вступає у відносини?

А Удома;

Б у дворі;

В у школі;

Г купуючи товари в магазині;

Д сплачуючи комунальні послуги;

Е заповнюючи декларацію про доходи;

Ж беручи участь у виборах.

Прийом «Сократівська бесіда»

Вступаючи у відносини з іншими людьми, з державою, ми маємо бути захищені від посягань, а також ми повинні мати можливості задовольнити свої потреби. Важливим засобом захисту прав та свобод людини є гарантії. Вони є системою норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання прав та законних інтересів людини. Призначенням гарантій є забезпечення найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини.

Таким чином, гарантії є засобом, що забезпечує перехід від передбачених конституцією можливостей до реальної дійсності. Ефективність гарантій залежить від рівня розвитку загальноправових принципів, стану економіки, різня розвитку демократичних інститутів, реальності політичної системи суспільства, наявності системи досконалих законів у державі, ефективності механізмів реалізації законоположень, ступеня правової свідомості, правової культури населення, узгодженості інтересів населення та суспільства в цілому і наявності високоефективного органу конституційного контролю.

Механізм соціально-правового захисту відображає права і свободи особи як вищу цінність; рівень соціальної справедливості у суспільстві, ступінь гарантованості прав та свобод особи; дотримання суспільного порядку та безпеки. Згаданий вище механізм характеризується як певна структура, яку складають елементи, що взаємодіють.

Метод «Коло ідей»

У разі порушення ваших прав куди ви будете звертатися з метою їх захисту?

Учитель. Проте іноді держава не має права втручатися. Простір, який вона не має права порушувати, називається свободою. Свобода передбачає право вибору. Це означає, що людина сама обирає, що їй робити. При цьому вона повинна усвідомлювати, що нестиме відповідальність за свій вибір. Свобода повинна бути обмежена законом.

Запитання

Де і коли вперше було складено перелік основних прав і свобод людини?

Словникова робота

Учні наводять визначення понять «декларація», «конвенція», «хартія ».

Учитель. Міжнародне співтовариство приділяє серйозну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Першим великим правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. З вересня 1953 р. була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Цей документ гарантував громадянам держав членів Ради Європи дотримання їхніх конституційних прав. Для того щоб захищати права, людині необхідно належним чином реагувати на їх порушення. Для цього були створені спеціальні контрольні органи: Комісія з прав людини, Центр прав людини, Європейський суд, що розглядає порушення прав людини на державному рівні.

Пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 p., Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 p., Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього від ЗО листопада 1973 p., Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 p., та європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950 р.

Основним міжнародно-правовим актом» який проголошує і захищає права людини, є Загальна декларація прав людини.

Дотримання законів не обмеження, а запорука 1 справжньої свободи. Станіслав Оріховський-Роксолан

Метод «Асоціативний кущ»

Як ви розумієте термін «права»?

Учитель. Права людини являють собою стандарти, які спрямовані на захист окремих громадян від зловживань. Загальна декларація передбачає, що права людини є «основою свободи, справедливості і загального світу». Загальна декларація прав людини – це стандарт, але не закон. Вона передбачає, що всі людини народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, не підлягають дискримінації за національними, етнічними, релігійними, расовими ознаками, а також за ознаками статі, політичних переконань, володіння багатством або власністю.

Робота з правовим документом

Прочитавши статті П Розділу Конституції України, з’ясуйте, чи існує відповідність між Конституцією нашої держави і Загальною декларацією прав людини.

Робота з підручником (прийом «Позначки на полях»)

– Які ви знаєте права людини?

– За якими критеріями можна класифікувати права?

1. Громадянські та політичні права, які орієнтовані на свободу людини і передбачають право на життя, свободу і недоторканість особи.

2. Економічні і соціальні права, які орієнтовані на безпеку людини і передбачають право на працю, освіту охорону здоров’я тощо.

3. Право на здорове довкілля, культуру та розвиток, тобто право жити в чистому і безпечному навколишньому середовищі, а також право на культурний, політичний та економічний розвиток.

Схематизація

1. Чи мають права діти?

2. Чи можете ви назвати документ, у якому зафіксовані права дитини?

3. А на основі чого ці права записані в Конституцію?

Метод скерованого читання»

У світі існують міжнародні документи, Які спрямовані на захист прав дитини, серед них: Декларація прав дитини 1959 p., Конвенція ООН з прав дитини 1959 p.. права дитини це певні специфічні можливості, які необхідні дітям для існування і досягнення зрілості (18 років). До специфічних прав дітей належать:

- право на життя та розвиток;

- право на набуття та отримання громадянства;

- право мати сім’ю;

- право свободи релігії та переконань;

- право свободи слова;

- право свободи від усілякого насильства;

- неможливість винесення щодо дитини смертного вироку та вироку про довічне ув’язнення;

- право на охорону здоров’я;

- право на відпочинок;

- право на гідні умови життя;

- право на освіту;

- право на користування культурними цінностями;

- право на інформацію, в тому числі щодо своїх прав;

- право на свободу суспільних організацій та об’єднань.

Завдання

Близько 250 млн дітей у світі вимушені важко працювати або Жебракувати, близько 30 млн. не мають можливості ходити до школи, близько 5 млн щороку помирають від тяжких хвороб.

1. До яких наслідків може призвести подібне становище?

2. Чи завжди діти спроможні захистити себе самостійно?

3. Що повинно за таких обставин зробити суспільство?

Учитель. Держави, що підписали Загальну декларацію прав людини та Конвенцію з прав дитини, взяли на себе зобов’язання їх виконувати. Цей процес контролюють Комітет ООН з прав людини, Міжнародна дитяча організація ООН. Права людини і дитини зафіксована в конституціях держав, в тому числі і в Конституції України. У нашій державі людина, права якої порушено, може звернутися до суду, міліції та інших державних установ, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про найбільш брутальні порушення прав людини:

а) злочини фашистської Німеччини проти людства;

б) порушення прав людини в Афганістані за часів правління талібів;

в) порушення прав людини під час міжетнічних, міжнаціональних конфліктів.

Гаврилюк Л. Д., Шепетівська ЗОШ № 4 ім. Валі Котика, Хмельницька обл.

Гаврилюк Л. Д. Права і свободи людини. Правознавство. 9 клас / Л. Д. Гаврилюк // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 16-18.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ