Конспект уроку на тему: «Особливості організації державної влади в Україні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: пояснювати загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України; принципи виборчого права; давати визначення понять: безпосередня демократія, представницька демократія, референдум, вибори, називати їх види; визначати етапи виборчого процесу; характеризувати виборчі системи.

Обладнання: Правознавство: підруч. для 10 кл. загальноосвіт, навч. зал.: рівень стандарту, акад.. рівень / С. Б. Гаврик, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. – К. : Ґенеза, 2010. – 416 с., Конституція України, дошка.

Епіграф: Найбільшою небезпекою для свободи € пасивність народу. Г. Врандейс

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Обговорення в колі

Обговоріть з учнями епіграф уроку. З’ясуйте, у чому полягає зв’язок між свободою і пасивністю народу.

Попросіть учнів оголосити тему та очікувані результати уроку.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальні засади державної влади в Україні

Бесіда

1. Що проголошено у ст. 5 Конституції України?

2. Яким чином в Україні здійснюється народовладдя?

Робота зі схемою

Опрацювавши ст. 69 Конституції України, учні в парах мають заповнити схему «Форми демократії».

Робота з поняттями

Запропонуйте учням, що працюють у парах: «за вищенаведеною схемою сформулювати поняття «безпосередня демократія» та «представницька демократія», заповнюючи пропуски в реченнях»

1. Безпосередня демократія – це способи і засоби безпосереднього здійснення ... .

2. Представницька демократія – це ... реалізації волі... через ... .

2. Референдум

Запитання

Які з наведених понять є родовим поняттям, а які – видовим:

- безпосередня демократія,

- референдум?

Запропонуйте учням у парах за допомогою «Пам’ятки з формулювання поняття» самостійно сформулювати поняття «референдум» і перевірити його за підручником.

Пам'ятка з формулювання поняття

1. Доберіть родові чи видові поняття.

2. Визначте ключове слово.

3. Сформулюйте словосполучення чи речення з даним поняттям.

4. Визначте, що вирізняє його з-поміж інших видових чи родових понять.

5. Сформулюйте 1-2 ознаки цього поняття.

6. Визначте головні та другорядні ознаки.

7. Розмістіть ознаки у логічній послідовності.

8. Сформулюйте поняття.

Запитання

Які питання не виносять на референдум?

Учитель. Правова регламентація питань щодо проведення та організації референдумів в Україні здійснюється за Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», а окремі питання вирішують, спираючись на Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Види референдумів

Робота з підручником

Учні опрацьовують відповідний текст підручника. Далі у парах вони мають визначити вид референдуму.

Варіант відповіді Види референдумів

- за юридичною силою (імперативний чи консультативний);

- за територією проведення (загальнодержавний чи місцевий);

- за предметом (конституційний, міжнародно- правовий, законодавчий);

- за характером рішення (затверджуючий чи скасовуючий)

Запропонуйте учням навести приклади видів референдумів.

Робота з правовим документом

Учні опрацьовують ст. 72, 73, 74 Конституції України і дають відповіді на запитання.

Хто призначатиме чи проголошуватиме референдум у нижченаведених випадках:

- про внесення змін до Конституції України за народною ініціативою;

- щодо приєднання певної території;

- щодо амністії?

4. Поняття та види виборів

Запропонуйте учням у парах дати визначення поняття «вибори» та навести ознаки виборів (див. схему).

Робота з підручником

Питання «Види виборів» учні опрацьовують за текстом підручника.

Завдання

Визначте вид виборів:

а) за предметом обрання;

б) за причинами проведення;

в) за способом волевиявлення

У таких випадках:

- обрання Президента України через 5 років;

- проведення повторних виборів до міської ради через виявлення фактів порушення під час їх проведення.

Робота з таблицею

Опрацювавши за підручником питання «Принципи виборчого права», учні мають заповнити таблицю.

5. Етапи виборчого процесу

Завдання

1. Запишіть у зошитах відомі вам етапи виборчого процесу. Перевірте свої записи за текстом підручника.

2. Запишіть наведені етапи виборчого процесу правильній послідовності.

а) Голосування;

б) утворення виборчих дільниць;

в) утворення виборчих округів;

г) підрахунок голосів й оголошення підсумків голосування;

д) складання й уточнення списків виборців;

е) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

ж) утворення виборчих комісій (окружних, дільничних);

з) проведення передвиборчої агітації; і) висування та реєстрація кандидатів.

6.Типи виборчих систем

Робота зі схемою

Розповідь учителя супроводжується заповненням схеми «Типи виборчих систем».

Робота з таблицею

Учні в парах за текстом підручника опрацьовують питання про виборчі системи і заповнюють таблицю.

Типи виборчих систем

Пояснення

Приклад

Де застосовується

Мажоритарна

Обраним вважається кандидат, який набрав у виборчому окрузі абсолютну, відносну чи кваліфікаційну більшість

 

 

 

 

 

Під час виборів народних депутатів

Змішана

 

225 депутатів обирають в одномандатних виборчих округах і 225 – за списками кандидатів від політичних партій. Усього 450 депутатів

 

Запитання

Яка, на вашу думку, найдоцільніша форма виборів до Верховної Ради і чому?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

1. Що нового ви дізнались на уроці?

2. Якими є наслідки пасивності громадян під час виборів?

3. Сформулювати висновок.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знайти та розкрити значення термінів «остракізм», «електорат», «абсентеїзм».

2. Порівняти поняття «вибори» та «референдум».

Жидкова H. М., Менська районна гімназія. Чернігівська обл.

Жидкова H. М. Особливості організації державної влади в Україні. Правознавство. 10 клас / Н. М. Жидкова // Історія та правознавство. – 2011. – № 16-18. – С. 22-24.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -