Буринська Н. М. Хімія: Підручник для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк.— 2-ге вид., перероб. та доп,— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2000

Буринська Н. М. Хімія: Підручник для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк.— 2-ге вид., перероб. та доп,— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 Буринська Н. М. Хімія: Підручник для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк.— 2-ге вид., перероб. та доп,— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 с.

У підручнику на сучасному рівні розглядаються деякі теоретичні питання неорганічної хімії та хімія металів згідно з новою програмою загальноосвітньої шкали. Використовується нова номенклатура неорганічних кислот. Включено нову термінологію, для хімічних елементів і простих речовин, затверджену Держстандартом України, яка відповідає міжнародним стандартам.
 
Зміст
Як користуватися підручником......................5
 
Розділ І. Періодичним закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва і будова атома......................7
§ 1. Спроби класифікації хімічних елементів......................7
§ 2. Відкриття періодичного закону......................12
§ 3. Періодична система хімічних елементів......................17
§ 4. Фізичний зміст періодичного закону......................21
§ 5. Склад атомних ядер. Ізотопи......................25
§ 6. Рух електронів у атомі......................З0
§ 7. Будова електронної оболонки атомів......................34
§ 8. Залежність властивостей елементів віл періодичної зміни електронних структур атомів......................40 
§ 9. Значення періодичного закону......................43
§ 10, Життя і діяльність Д. І. Менделєєва......................44
 
Розділ II. Хімічний зв'язок і будова речовини......................48
§ 11. Природа хімічного зв'язку......................48
§ 12. Ковалентний зв'язок......................49
§ 13. Йонний зв'язок......................52
§ 14. Кристалічні решітки......................55
§ 15. Валентність і ступінь окиснення......................58
§ 16. Окисно-відновні реакції......................61
 
Розділ III. Розчини......................67
§ 17. Поняття про розчин......................67
§ 18. Масова частка розчиненої речовини......................72
§ 19. Електролітична дисоціація......................77
§ 20. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах......................81
§ 21. Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння......................87
 
Розділ IV. Загальні відомості про метали......................91
§ 22. Місце металів у періодичній системі елементів. Металічний зв'язок. Фізичні властивості металів......................91
§ 23. Хімічні властивості металів......................94
§ 24. Метали в природі. Загальні способи добування металів......................99
§ 25. Електроліз......................101
§ 26. Корозія металів......................106
§ 27. Сплави......................109
§ 28. Доменне виробництво чавуну......................111
§ 29. Способи виробництва сталі......................114
§ З0. Проблема безвідхідних виробництв у металургії й охорона довкілля......................118
§ 31. Застосування металів і сплавів у сучасній техніці......................119
§ 32. З історії розвитку чорної металургії в Україні......................121
§ 33. Натрій і Калій —лужні метали......................122
§ 34. Кальцій та його сполуки......................127
§ 35. Алюміній......................131
§ 36. Сполуки алюмінію......................135
§ 37. Ферум......................138
§ 38. Сполуки феруму......................142
 
Практичні роботи......................145
Відповіді до завдань......................148
Іменний покажчик......................150
Предметний покажчик......................151
 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -