Лашевська Г. А. Хімія : 9 кл. : Підручн. для загадьноосвіт. навч. закл. - К. : Генеза, 2009. - 280 с. : іл.

Предмет: 
Рік видання: 
2009

Лашевська, Г.А, Хімія : 9 кл. : Підручн. для загадьноосвіт. навч. закл. - К. : Генеза, 2009. - 280 с. : іл. Лашевська Г. А. Хімія : 9 кл. : Підручн. для загадьноосвіт. навч. закл. - К. : Генеза, 2009. - 280 с. : іл. 


Читати


Зміст

Вітаю вас, дев'ятикласники! .......................З
 
Повторення основних питань курсу хімії 8 класу
§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.......................5
§ 2, Хімічний зв'язок і будова речовин.......................13
 
Тема 1. РОЗЧИНИ.......................19
§ 3. Поняття про дисперсні системи.......................19
§ 4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок.......................28
§ 5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.......................32
§ 6. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини.......................39
§ 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.......................46
§ 8, Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини.......................52
Практична робота 1. Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.......................58
§ 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація.......................60
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.......................67
§ 11. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.......................74
§ 12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння.......................80
Практична робота 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.......................89
Практична робота 3. Розв'язування експериментальних задач.......................90
 
Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ .......................92
§ 13. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.......................92
§ 14. Окисно-відновні реакції.......................100
§ 15. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом. Термохімічне рівняння.......................110
§ 16. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.......................115
§ 17. Оборотні й необоротні реакції.......................120
 
Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ.......................123
§ 18. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Особливості будови атома Карбону в основному й збудженому станах. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону.......................123
§ 19. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Структурні формули органічних речовин.......................130
§ 20. Метан.......................134
§ 21. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях.......................142
§ 22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви.......................147
§ 23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану.......................156
§ 24- Етилен.......................163 
§ 25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену.......................171
§ 26. Ацетилен.......................176
§ 27. Метанол, етанол, гліцерин.......................182
§ 28. Застосування метанолу, етанолу та гліцерину. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини.......................190
§ 29. Оцтова кислота.......................195
Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти.......................203
§ 30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири.......................204
§ 31. Жири: властивості, значення, застосування.......................209
§ 32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза.......................214
§ 33. Крохмаль і целюлоза.......................220
§ 34. Амінооцтова кислота (гліцин).......................226
§ 35. Білки.......................230
Практична робота 5. Розв'язування експериментальних задач.......................238
§ 36. Нуклеїнові кислоти.......................239
§ 37. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.......................243
 
Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ.......................249
§ 38. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи.......................249
§ 39. Значення хімічних процесів у природі.......................254
§ 40. Роль хімії в житті суспільства.......................259
 
Підсумки.......................264
Тлумачний словник термінів і понять.......................266
Предметний, покажчик.......................273
Додаток. Розчинність кислот, основ і солей у воді (20 °С).......................276
 

 

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -