Генденштейн Л. Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2008. — 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Генденштейн Л.Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2008. — 256 с.: іл.Генденштейн Л. Е. Фізика, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2008. — 256 с.: іл.


Читати


Зміст

До вчителя та учня ................................................................................ 3
 
МЕХАНІЧНІ Я ВИЩА
Розділ 1. Механічний Рух
§ 1. Механічний Рух. Траєкторія, шлях і переміщення ................................................................. 5
1. Відносність руху ............................................................................... 5
2. Траєкторія ......................................................................................... 7
3. Шлях .................................................................................................. 9
4. Переміщення ..................................................................................... 9
§ 2. Прямолінійний рівномірний рух .................................... 13
1. Прямолінійний рівномірний рух .................................................. 13
2. Швидкість прямолінійного рівномірного руху .......................... 14
3. Одиниці швидкості ........................................................................ 14
4. Чим допомагають формули?.......................................................... 15
5. Графіки прямолінійного рівномірного руху ............................... 16
§ 3. Прямолінійний нерівномірний рух .............................. 21
1. Нерівномірний рух ......................................................................... 21
2. Середня швидкість нерівномірного руху ..................................... 22
3. Миттєва швидкість ........................................................................ 25
§ 4. Рух по колу. обертальний рух ........................................... 27
1. Рівномірний рух по колу ............................................................... 27
2. Період обертання і обертова частота ........................................... 29
3. Рух місяця навколо Землі .............................................................. 30
4. Обертальний рух ............................................................................. 30
§ 5. Механічні коливання ............................................................. 33
1. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань .............................................................. 33
2. Математичний маятник ................................................................. 35
3. Пружинний маятник ..................................................................... 38
§ 6.Звук ..................................................................................................... 41
1. Джерела звуку ................................................................................. 41
2. Поширення звуку ........................................................................... 43
3. Гучність, висота й тембр звуку ..................................................... 46
4. Відбиття звуку ................................................................................. 47
5. Нечутні звуки .................................................................................. 48
 
Розділ 2. Взаємодія тіл
§ 7. Взаємодія тіл. закон інерції ................................................ 54
1. Як виявляє себе взаємодія тіл? ..................................................... 54
2. Закон інерції ................................................................................... 56
3. Маса ................................................................................................. 58
§ 8. Взаємодії та сили. Сили Пружності ................................ 62
1. Взаємодії та сили ............................................................................ 62
2. Сили пружності .............................................................................. 64
3. Закон Гука ....................................................................................... 65
4. Додавання сил ................................................................................. 66
§ 9. Сила тяжіння. Вага й невагомість .................................. 70
1. Падіння тіл ...................................................................................... 70
2. Сила тяжіння .................................................................................. 73
3. Вага ................................................................................................... 74
4. Невагомість ..................................................................................... 75
§ 10. Сили тертя ...................................................................................... 78
1. Сила тертя ковзання ...................................................................... 78
2. Сила тертя спокою.......................................................................... 81
3. Сила тертя кочення ........................................................................ 82
§ 11. Момент Сили. Важіль і блок ................................................ 85
1. Важіль .............................................................................................. 85
2. Момент сили. Правило моментів ................................................. 90
3. Блоки ................................................................................................ 90
4. Похила площина ............................................................................. 92
§ 12. Тиск твердих тіл і рідин ......................................................... 95
1. Тиск, здійснюваний твердими тілами ......................................... 95
2. Одиниці тиску ................................................................................. 97
3. Тиск рідин ....................................................................................... 97
4. Сполучені посудини .....................................................................100
§ 13. Тиск газів. Закон Паскаля для рідин і газів ..............106
1. Тиск газу ........................................................................................106
2. Закон Паскаля............................................................................... 108
3. Гідравлічний прес ........................................................................109
4. Насоси ............................................................................................ 110
§ 14. Атмосферний тиск..................................................................113
1. Атмосфера Землі ........................................................................... 113
2. Дослід Торрічеллі .......................................................................... 116
3. Залежність атмосферного тиску від висоти .............................. 119
§ 15. Виштовхувальна сила. закон Архімеда .....................123
1. Виштовхувальна сила ...................................................................123
2. Закон Архімеда ..............................................................................125
3. Гідростатичне зважування ..........................................................127
§ 16. Плавання тіл ...............................................................................132
1. Плавання однорідних тіл ............................................................ 132
2. Плавання суден .............................................................................134
3. Повітроплавання .......................................................................... 135
 
Розділ 3. Робота та енергія
§ 17. Механічна Робота ....................................................................143
1. Механічна робота ......................................................................... 143
2. Коли робота дорівнює нулю? ...................................................... 146
3. Робота різних сил ......................................................................... 148
§ 18. енергія ............................................................................................152
1. Енергія ........................................................................................... 152
2. Механічна енергія......................................................................... 153
3. Коли зберігається механічна енергія? ........................................ 155
4. Закон збереження енергії ............................................................156
§ 19. Машини та Механізми. Потужність ............................160
1. «Золоте правило» механіки та закон збереження енергії ....... 160
2. Коефіцієнт корисної дії ............................................................... 161
3. Потужність .................................................................................... 163
§ 20. Від великоЇ омани до великого відкриття..............167
1. Чому спроби побудувати вічний двигун
були такими впертими? .............................................................. 167
2. Загадки й розгадки «вічних двигунів» ....................................... 168
3. Користь від пошуку вічних двигунів усе-таки була! ............... 171
 
ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
Розділ 4. Кількість теплоти. Теплові явиища
§ 21. Внутрішня енергія .................................................................. 176
1. Перетворення енергії внаслідок нагрівання тертям ................ 176
2. Перетворення енергії внаслідок
стискання та розширення газу ................................................... 181
§ 22. Теплообмін ..................................................................................184
1. Кількість теплоти ......................................................................... 184
2. Види теплообміну ......................................................................... 185
§ 23. Теплова рівновага.
Вимірювання температури ...............................................192
1. Теплова рівновага і температура .................................................192
2. Вимірювання температури .......................................................... 193
§ 24. Питома теплоємність ..........................................................198
1. Питома теплоємність ...................................................................198
2. Вимірювання питомої теплоємності ..........................................199
§ 25. Енергія палива .......................................................................... 204
1. Питома теплота згоряння ............................................................204
2. Коефіцієнт корисної дії нагрівача ..............................................206
§ 26. Плавлення та кристалізація............................................ 208
1. Плавлення .....................................................................................208
2. Кристалізація ................................................................................ 213
§ 27. Пароутворення та конденсація ...................................... 216
1. Пароутворення та конденсація ................................................... 216
2. Кипіння ......................................................................................... 218
3. Питома теплота пароутворення ..................................................220
§ 28. Теплові двигуни .......................................................................224
1. Перетворення енергії під час роботи теплового двигуна ........224
2. Парова турбіна ..............................................................................225
3. Реактивний двигун .......................................................................225
4. Двигун внутрішнього згоряння ..................................................226
5. Теплові двигуни та захист довкілля ...........................................230
 
Лабораторні роботи ................................................. 234
Предметно-іменний Покажчик ....................... 250

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -