Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту) /. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Сиротюк В. Д. Фізика: иідруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стан¬дарту)/^. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.: іл. Сиротюк В. Д. Фізика: иідруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту) / В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.: іл. 


Читати


Зміст

ВСТУП
Зародження і розвиток фізики як науки.....................................7
Роль фізичного знання в житті людини і розвитку суспільства.....................................13
Роль фізичного знання в житті людини і розвитку суспільства.....................................13
Методи наукового пізнання.....................................16
 
МЕХАНІКА
Розділ 1. КІНЕМАТИКА
§ 1. Механічний рух тіл. Основна задача механіки та П розв'язання.....................................20
§ 2. Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку.....................................21
§ 3. Відносність механічного руху.....................................24
§ 4, Векторні і скалярні величини. Дії над векторами.....................................25
Задачі та вправи.....................................29
§ 5. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.....................................31
§ 6. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла.....................................34
§ 7. Закон додавання швидкостей.....................................36
§ 8. Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху.....................................38
§ 9 Нерівномірний рух. Середня швидкість. Миттєва швидкість.....................................41
Задачі та вправи.....................................45
§ 10. Рівноприскорений прямолінійний рух тіла. Прискорення руху тіла.....................................47
§11. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.....................................49
§ 12. Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху.....................................50
Загальні зауваження до виконання лабораторних робіт.....................................52
Лабораторна робота № 1. Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі.....................................54
§ 13. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.....................................56
Це цікаво знати.....................................58
Задачі та вправи.....................................59
§ 14. Рівномірний рух тіла по колу. Лінійна і кутова швидкості. Період І частота обертання.....................................63
§ 15. Доцентрове прискорення тіла.....................................66
Задачі та вправи.....................................68
Історична довідка.....................................70
Перевірте свої знання.....................................71
Контрольні запитання.....................................71
Що я знаю і вмію робити.....................................71
Тестові завдання.....................................72
 
Розділ 2. ДИНАМІКА
§ 16. Механічна взаємодія тіл.....................................80
§ 17. Сила. Вимірювання сил. Додавання сил.....................................83
Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил.....................................86
§ 18. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.....................................87
§ 19. Інерціальна система відліку. Механічний принцип відносності Галілея.....................................90
§ 20. Другий закон Ньютона.....................................95
§ 21 Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.....................................98
Задачі та вправи.....................................99
§ 22. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.....................................105
Це цікаво знати.....................................107
§ 23. Гравітаційна стала.....................................108
§ 24. Сила тяжіння.....................................109
§ 25. Рух гіл під дією сили тяжіння.....................................112
§ 26. Вага тіла. Перевантаження і невагомість.....................................114
Це цікаво знати.....................................117
§ 27. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.....................................118
Задачі та вправи.....................................120
§ 28. Сила реакції опори. Сили пружності.....................................124
§ 29. Сили тертя.....................................125
Задачі та вправи.....................................129
§ З0. Рівновага тіл.....................................132
§ 31. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили.....................................133
§ 32. Види рівноваги тіл.....................................137
Лабораторна робота № 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.....................................139
Задачі та вправи.....................................140
§ 33. Імпульс тіла.....................................142
§ 34. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.....................................144
Задачі та вправи.....................................147
§ 35. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.....................................150
§ 36. Закон збереження повної механічної енергії.....................................155
Задачі та вправи.....................................156
Історична довідка.....................................161
Перевірте свої знання.....................................163
Контрольні запитання.....................................163
Що я знаю і вмію робити.....................................163
Тестові завдання.....................................165
 
Розділ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА
§ 37. Основні положення спеціальної теорії відносності. Закон взаємозв'язку маси та енергії.....................................174
§ 38. Відносність часу. Перетворення Лоренца. Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії.....................................176
§ 39. Розміри тіл та інтервали часу в різних системах відліку.....................................179
Задачі та вправи.....................................181
Історична довідка.....................................183
Перевірте свої знання.....................................184
Контрольні запитання.....................................184
Що я знаю і вмію робити.....................................184
Тестові завдання.....................................185
 
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
Розділ 4. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ
§ 40. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.
Розміри атомів і молекул.....................................189
§ 41. Рух атомів і молекул.....................................190
§ 42. Взаємодія атомів і молекул.....................................191
§ 43. Маса атомів і молекул. Кількість речовини.....................................193
§ 44. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.....................................196
§ 45. Абсолютна температура. Рівняння стану ідеального газу.....................................198
§ 46. Газові закони для ізопроцесів.....................................200
Лабораторна робота № 4. Дослідне підтвердження закону Бойля—Маріотта.....................................203
Задачі та вправи.....................................204
§ 47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.....................................208
§48.Залежність тиску насиченої пари від температури. Кипіння.....................................210
§49. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.....................................213
Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря.....................................216
§ 50. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.....................................218
§ 51.Змочування. Капілярні явища.....................................221
§ 52. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.....................................222
§ 53. Види деформацій. Закон Гука.....................................226
§ 54. Механічні властивості твердих тіл.....................................231 
§ 55. Рідкі кристали та їх властивості.....................................233
§ 56. Полімери: їх властивості та застосування.....................................235
Задачі та вправи.....................................237
Історична довідка.....................................241
Перевірте свої знання.....................................242
Контрольні запитання.....................................242
Що я знаю і вмію робити.....................................243
Тестові завдання.....................................244
 
Розділ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
§ 57. Внутрішня енергія тіл.....................................252
§ 58. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.....................................254
§ 59. Перший закон термодинаміки.....................................255
§ 60. Робота термодинамічного процесу.....................................256
§ 61. Теплові машини. Холодильна машина.....................................259
Задачі та вправи.....................................263
Історична довідка.....................................266
Перевірте свої знання.....................................267
Контрольні запитання.....................................267
Що я знаю і вмію робити.....................................267
Тестові завання.....................................268
 
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Робота 1. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.....................................271
Робота 2. Визначення швидкості руху тіла за допомогою балістичного маятника.....................................272
Робота 3. Дослідна перевірка закону Гей-Люссака.....................................274
Робота 4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води.....................................276
Робота 5. Визначення модуля пружності (модуля Юнга) гуми.....................................277
 
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ
§ 62. Сучасні погляди на простір і час.....................................279
§ 63. Взаємозв'язок класичної та релятивістської механіки.....................................281
 
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ
Фізичні задачі навколо нас.....................................282
Відповіді до задач і вправ.....................................288
Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити».....................................292
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас».....................................293
Словник фізичних термінів.....................................294
Предметно-іменний покажчик.....................................300

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -