Коршак Є. В. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - К.: "Генеза", 2010. - 192 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Коршак Є. В. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - К.: "Генеза", 2010. - 192 с.Коршак Є. В. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. - К.: "Генеза", 2010. - 192 с.


Читати


Зміст

Дорогий друже!.................................3

Вступ. Навіщо і як вивчати фізику.................................4
Фізичні величини. Одиниці фізичних величин.................................6
Вимірювання. Похибки вимірювання.................................7
Математика - мова фізики.................................9
Наближені обчислення.................................10
 
Розділ 1. Кінематика
§ 1. Механічний рух. Траєкторія руху.................................14
§ 2. Шлях і переміщення.................................18
§ 3. Рівномірний прямолінійний рух.................................20
§ 4. Як розв'язувати задачі кінематики.................................21
§ 5. Графіки рівномірного прямолінійного руху.................................24
§ 6. Приклади розв'язування задач.................................26
§ 7. Відносність руху. Закон додавання швидкостей.................................29
§ 8. Рівноприскорений рух. Прискорення.................................32
§ 9. Приклади розв'язування задач.................................35
Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху.................................36
§ 10. Графіки рівноприскореного руху.................................38
§ 11. Приклади розв'язування задач.................................40
§ 12. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.................................42
§ 13. Приклади розв'язування задач.................................44
§ 14. Рух точки по колу.................................45
Головне в розділі 1.................................50
 
Розділ 2. Динаміка
§ 15. Перший закон механіки Ньютона. Інерціальні системи відліку.................................54
§ 16. Сила. Додавання сил. Маса.................................56
§ 17. Другий закон механіки Ньютона.................................59
§ 18. Третій закон механіки Ньютона.................................61
§ 19. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.................................63
Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил.................................66
§ 20. Сила пружності.................................68
§ 21. Сила тертя.................................71
§ 22. Як розв'язувати задачі динаміки.................................75
§ 23. Основи статики. Рівновага важеля.................................88
§24. Умови рівноваги тіл. Стійка і нестійка рівновага.................................91 
§ 25. Приклади розв'язування задач на рівновагу важеля.................................93
Лабораторна робота №3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.................................96
§ 26. Центр тяжіння (центр мас).................................98
§ 27. Закони збереження в механіці. Замкнута система.................................101
§ 28. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.................................102
§ 29. Реактивний рух.................................104
§ З0. Освоєння космосу.................................108
§ 31. Механічна робота і потужність.................................110
§ 32. Кінетична енергія.................................113
§ 33. Потенціальна енергія.................................115
§ 34. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла.................................117
§ 35. Закон збереження механічної енергії.................................118
Головне в розділі 2.................................120
 
Розділ 3. Релятивістська механіка
§ 36. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі.................................124
§ 37. Відносність одночасності подій.................................126
§ 38. Взаємозв'язок маси і енергії.................................129
Головне в розділі 3.................................131
Молекулярна фізика і термодинаміка
 
Розділ 4. Властивості газів, рідин, твердих тіл
§ 39. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії.................................134
§ 40. Маса молекул. Кількість речовини.................................136
§ 41. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.................................137
§ 42. Закон Бойля-Маріотта.................................139
Лабораторна робота № 4. Дослідження ізотермічного процесу.................................141
§ 43. Закон Гей-Люссака.................................142
§ 44. Абсолютна шкала температур.................................144
§ 45. Рівняння стану ідеального газу. Закон Шарля.................................146
§ 46. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.................................149
§ 47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.................................151
§ 48. Вологість повітря. Точка роси.................................153
Лабораторна робота №5. Вимірювання відносної вологості повітря.................................155
§ 49. Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища.................................157
§ 50. Будова і властивості твердих тіл.................................160
§ 51. Полімери.................................163
Головне в розділі 4.................................166 
 
Розділ 5. Основи термодинаміки
§ 52. Термодинамічні системи і макропараметри стану речовини.................................171
§ 53. Внутрішня енергія тіла.................................173
§ 54. Робота газу.................................175
§ 55. Перший закон термодинаміки.................................176
§ 56. Теплові двигуни.................................177
Головне в розділі 5.................................180
 
Відповіді до вправ.................................182
Алфавітний покажчик.................................185
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -